Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-10-02 protokoll.pdf Pdf, 572.7 kB. 572.7 kB 2017-10-17 12.46

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-10-02 handlingar.pdf Pdf, 33.8 MB. 33.8 MB 2017-10-02 11.00
Kommunstyrelsen 2017-10-02 ärendelista.pdf Pdf, 261.8 kB. 261.8 kB 2017-09-27 14.17

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

SKL-projekt för ett förenklat och effektivare styrsystem (Kc3)

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har bjudit in till ett nätverksarbete för ett förenklat och effektivare styrsystem. De kommuner som deltar ska på hemmaplan genomföra en analys kring orsaker till behovet av förändring av styrningen. Analysen ska sedan fungera som utgångspunkt för att ta fram förslag på förbättringar och implementera dessa.

Beslut: Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet för ett förenklat och effektivare styrsystem.

Regler för säkerhetsskyddsarbetet (Kc4)

För att säkerhetsskyddet i kommunen ska uppnå en tillfredställande nivå, i enlighet med lagstiftningens krav, ska säkerhetsskyddsverksamheten anpassas på ett praktiskt och rationellt sätt samt vara ett led i all verksamhet. Styrdokumentet Regler för säkerhetskyddsarbete beskriver hur Borås Stad ska bedriva arbetet.

Syftet med reglerna är att det ska beskriva en övergripande och gemensam syn på stadens säkerhetsskyddsarbete. De beskriver också inom vilka områden arbetet ska bedrivas. Reglerna kommer sedan att konkretiseras i planer som beskriver mer i detalj hur arbetet ska bedrivas över tid.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer Regler för säkerhetsskyddsarbetet att gälla till och med 2021.

Valdistriktsindelning och valkretsjustering (Kc5)

Valnämnden har med hjälp av Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny valdistriktsindelning. Detta eftersom tillväxten i vissa områden i kommunen har lett till ojämlikhet i antalet röstberättigade mellan de olika distrikten. Den nya indelningen innebär 88 valdistrikt jämfört med tidigare 81 och en någon annorlunda distriktsindelning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna att samtliga valdistrikten och valkretsar inom Borås Stad får ändrade gränsdragningar samt godkänna de tillkommande sju nya valdistrikten enligt upprättad karta.

Yttrande över betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (Ku1)

Borås Stad har getts tillfälle att yttra sig över en remiss från Kulturdepartementet om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60). Kommunstyrelsen tycker att betänkandet är mycket ambitiöst med ett antal välgrundade utvecklingsområden. Borås Stad har en hög ambition gällande våra nationella minoriteter, och som Finsk förvaltningskommun och en av fem utvecklingskommuner för Romsk inkludering ett särskilt ansvar. Styrelsen välkomnar ett antal förslag i betänkandet, bland annat:

  • Inrätta en statlig myndighet med samlat uppföljningsansvar.
  • Stärka minoritetsorganisationerna.
  • Fokus på barn och unga med överföring av språk och kultur över generationsgränserna.
  • Stärka kraven på modersmålsundervisning genom att särskilja minoritetsspråken som ett kulturarvsspråk.
  • Skärpa skollagen och socialtjänstlagen, särskilt gällande språkkrav samt äldreomsorg på minoritetsspråk, i förvaltningskommunerna

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka skrivelsen till Kulturdepartementet.

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer (Pf1)

Kommunstyrelsens delegationer behöver kompletteras med fördelning av medel för lokal utveckling. Denna delegation saknades i underlaget inför Kommunstyrelsens beslut i juni.

Stadsledningskansliet organisation har kompletterats med en administrativ enhet som knutits till avdelningen för Kvalitet och utveckling. Organisationsschemat i Kommunstyrelsens delegationer kompletteras med enheten

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Hantering av föroreningar inom kvarteret Asplyckan (M1)

Borås Stad sålde 2014 fastigheter inom kvarteret Asplyckan i centrala Borås till Sparren i Borås 1 AB. På marken byggde sedan Järngrinden AB tre byggnader med cirka 60 lägenheter. Under pågående byggnation upptäcktes det att marken delvis var förorenad av tjärasfalt men också att grundvattnet innehöll klorerade kolväten.

Arbetet med att få bort föroreningarna kostade totalt 1 257 716 kronor. Ett förslag till förlikningsöverenskommelse innebär att kommunen anses kostnadsansvarig för hantering av föroreningarna och ska betala 1257 716 kronor till Järngrinden. I och med förlikningsöverenskommelsen är ärendet slutligt reglerat.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förlikningsöverenskommelsen.

Yttrande till Kammarrätten över Malmen Montessori och Borås Kristna skola (E2)

Förvaltningsrätten i Jönköping har tidigare beslutat att för åren 2010-2013 ska medel avsatta för resurspersonal till barn i behov av särskilt stöd ingå i grundbeloppet med 75 procent. Kommunen står fast vid de grunder och den argumentation som man tidigare fört fram i Förvaltningsrätten och yrkar att Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat yttrande till Kammarrätten.

Yttrande till Förvaltningsrätten över Engelska Skolan, Kristna skolan och Kunskapsskolan (E3 och E4)

Internationella Engelska skolan (IES), Borås Kristna skola (BKS) och Kunskapsskolan har överklagat Kommunstyrelsens beslut om ersättning till fristående skolor till Förvaltningsrätten i Jönköping. Kommunen yrkar att friskolornas respektive talan ska avslås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat yttrande till Förvaltningsrätten.

Regler för intern kontroll (E5)

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll.

Nuvarande regler för intern kontroll gäller till och med årsskiftet och därför har reglerna nu reviderats. Det har inte gjorts några större förändringar då nuvarande regler fungerar bra, dock är tidpunkten för inlämnandet av plan och riskanalys ändrad. För att få en bättre koppling till budgetarbetet säger de nya reglerna att plan och riskanalys ska redovisas i samband med budgeten i stället för som tidigare i samband med årsredovisningen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa regler för intern kontroll och att de ersätter de tidigare reglerna. Reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2018.

Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA på Ryaverket (E6)

Borås Energi och Miljö AB behöver byta ut och uppgradera avfallspannorna på Ryaverket, till ett sammanlagt värde på 45 miljoner kronor.

Under ärendets handläggning har det framkommit att bolaget beslutat påbörja projektet utan att invänta beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen anser det nödvändigt att bolaget säkerställer rutiner för att inte upprepa de formella misstag som gjorts vid detta ärende samt redovisar vidtagna åtgärder senast den 1 december 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna Borås Energi och Miljö AB att utöka investeringsplanen med 45 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA”.

Samarbetsavtal för projektorganisation för Götalandsbanan 2017-2020 (Sp1)

Kommuner och Regionförbund längs sträckan Göteborg-Linköping har tidigare beslutat att skapa en gemensam organisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst. Samarbetsavtalet har löpt ut och ett nytt avtal har tagits fram.

Parterna avser att tillsammans samverka för att tillgodose sitt gemensamma önskemål om att Götalandsbanan är på plats senast år 2035. Samarbetet ska även verka för att Götalandsbanan, delen Linköping-Jönköping-Borås, får den sträckning, utformning, standard och kvalitet som parterna önskar.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner det förnyade samarbetsavtalet avseende Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-10-02 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol