Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-04-23 protokoll.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-05-14 14.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2018-04-23 handlingar Del 1.pdf Pdf, 16.8 MB. 16.8 MB 2018-04-17 10.09
Kommunstyrelsen 2018-04-23 handlingar Del 2.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2018-04-16 12.30
Kommunstyrlsen 2018-04-23 handlingar Del 3.pdf Pdf, 55.2 MB. 55.2 MB 2018-04-16 12.32
Kommunstyrelsen-2018-04-23 handlingar Del 4.pdf Pdf, 43.5 MB. 43.5 MB 2018-04-17 07.41

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Partistöd till Socialdemokraterna (S2)

För att få partistöd för 2018 ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Socialdemokraterna har lämnat in redovisning och intyg för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2018 kan betalas till partiet.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 (Ku2)

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har slutit överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen ska bland annat stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Det har också tagits fram en regional handlingsplan som gäller för bland andra Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och LSS (Ku3)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporterna ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska lägga rapporterna till handlingarna.

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkring (Ku4)

Socialdepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Borås Stad har tittat på eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunen när det gäller förskola och fritidshem samt ekonomisk bistånd. Konsekvenserna av ny modell för föräldraförsäkring anses marginella.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag och skickar remissyttrandet till Socialdepartementet.

Revisionsrapport om Borås Stads budgetprocess (E2)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess. Revisonens tycker bland annat att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna. Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig.

Kommunstyrelsen får bland annat kritik för att budgetbeslutet tas sent på året, i november, vilket försvårar nämndernas planering. Styrelsen framhåller i sitt svar att syftet med ett sent budgetbeslut är att så långt som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, inte minst regeringens budgetproposition som presenteras under hösten. Detta för att få en så realistisk budgetdiskussion, utifrån ett relevant ekonomiskt underlag, som möjligt.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände upprättat svar och beslutade att skicka det till Stadsrevisionen

Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (E3)

Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för att bedriva kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter. Det finns i nuläget ingen taxa för ändamålet. För att kunna finansiera delar av kommande arbete inom området så behövs en taxa för detta i kommunen.

Timtaxan föreslås till 1 279 kronor för år 2018, det vill säga samma timtaxa som Kommunfullmäktige fastställt i taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta ”Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter” att gälla från 2018-07-01.

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om utökning av gymnasieskola (E4)

Alingsås Yrkesgymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Alingsås Yrkesgymnasium AB i Alingsås kommun från och med läsåret 2019/2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad avstår från yttrande.

Ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av gymnasieskola (E5)

Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrkte ansökan från Lärande i Sverige AB.

Ansökan från ThorenGruppen AB om nyetablering av gymnasieskola (E6)

ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för att starta en ny fristående gymnasieskola i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrkte ansökan från ThorenGruppen AB.

Förslag till nya skolskjutsregler (E7)

Både skolskjutsreglerna och tillämpningsföreskrifterna är i behov av revidering. Dels är det en fråga om redaktionella förändringar där ordet ”Stadsdelsnämnden” byts ut mot ”Grundskolenämnden” och dels handlar det om omdisponeringar och förtydliganden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya skolskjutsregler.

Investering i förbehandlingsanläggning till Sobacken (E8)

Borås Energi och Miljö AB har ansökt om ökad investeringsnivå till 70 miljoner kronor för en ny förbehandlingsanläggning till Sobacken. Det är en anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas. Detta innebär en ökning med 17 miljoner kronor jämfört med den i budget 2017 godkända investeringsnivån.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Borås Energi och Miljö AB att investera 70 miljoner kronor i en förbehandlingsanläggning till Sobacken.

Ombudsinstruktion till föreningsstämman Kommuninvest 2018 (E9)

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 26 april 2018. På stämman ska bland annat beslut fattas kring ändringar i ägardirektivet för Kommuninvest i Sverige AB. Kommunstyrelsen bedömer föreslagna förändringar av ägardirektiv lämpliga att vidta samt ligga i linje med det som kommunicerats på medlemssamråd.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2018 ges mandat att rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.

Riskanalys och plan för intern kontroll 2018 (E10)

Kommunstyrelsen har tagit fram riskanalys och plan av den interna kontrollen 2018.

Kommunstyrelsen har på arbetsmöten arbetat med riskanalysen tillsammans med Stadsledningskansliets ledningsgrupp. Riskanalysen har lett fram till föreslagen plan för intern kontroll 201

Beslut: Kommunstyrelsen godkände riskanalys och plan för intern kontroll 2018.

Överklagande av ersättning till fristående förskola och skola (E11)

Malmen Montessoris har tidigare överklagat bidrag till fristående förskola och skola. Överklagandet bifölls av förvaltningsrätten vilket innebar att biträdande rektor, delar av utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef elevhälsa skulle beräknas under kostnadsslaget undervisning och förvaltningsrätten överlämnade målet till kommunstyrelsen i Borås för ny beräkning.

Kommunstyrelsen gjorde ny beräkning där det faktiska antalet elever i årsredovisning 2015 användes i stället för de prognoser av elevantal som angavs i budget 2015. Till följd av att det faktiska elevantalet var högre än det prognostiserade blev det beräknade bidraget per elev enligt de förnyade beräkningarna lägre än det sedan tidigare beslutade och utbetalade bidraget. Kommunstyrelsen beslutade därför att inte bevilja ytterligare ersättning med anledning av den nya beräkningen. Därefter har följande hänt:

 • Malmen Montessori och Kunskapsskolan AB överklagade den nya beräkningen.
 • Förvaltningsrätten i Jönköping avslog överklagandena i dom 2017-02-15.
 • Malmen Montessori överklagade till Kammarrätten i Jönköping.
 • Kammarrätten meddelade prövningstillstånd 2017-11-07.
 • Borås Stad yrkar i sitt yttrande 2017-12-19 att kammarrätten ska avslå Malmen Montessoris överklagande och därvid fastslå förvaltningsrättens dom.
 • Malmen Montessori yrkar 2018-01-17 att Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens beslut.
 • Borås Stad vidhåller i sitt yttrande 2018-03-16 sin inställning att Malmen Montessoris yrkanden ska avslås.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände i efterhand inskickat yttrande till Kammarrätten i Jönköping.

Överklagan av godkännande att utöka befintlig fristående gymnasieskola (E12)

Skolinspektionen beslutade godkänna Lärande i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola för Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil och transport. Borås Stad överklagade beslutet men förvaltningsrätten beslutade att godkänna ansökan. Borås Stad överklagar och begär prövningstillstånd till Kammarrätten i Stockholm.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat överklagande och begäran om prövningstillstånd till Kammarrätten.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2018 (E13-17)

Kommunstyrelsen ska besluta om ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem för 2018. Beslutet gäller Borås Pastorat, Malmen Montessori, Kunskapsskolan, Internationella Engelska skolan och Stiftelsen Anden och ordet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om ersättning per elev/barn i:

 • Grundskola åk 1-6: 6 901 kronor per månad, från och med 2018-01-01.
 • Grundskola åk 7-9: 8 281 kronor per månad, från och med 2018-01-01.
 • Förskoleklass: 3 314 kronor per månad, från och med 2018-01-01.
 • Fritidshem: 2 447 kronor per månad (11 månader), från och med 2018-05-01.
 • Lovdagsersättning: 31,62 kronor per timme, från och med 2018-05-01.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (E18)

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område” revideras på grund av förändringar i Miljöprövningsförordningen. Detta innebär att taxan behöver uppdateras med aktuella hänvisningar till rätt lagstiftning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta reviderad taxa samt tillhörande taxebilagor att gälla från den 1 juli 2018.

Utbyggnad av skatehallen (E19)

Det finns stora behov av anpassade lokalytor i Lundby Park. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb kommer att få plats i hallen och säkerheten i lokalen kommer att förbättras. Efter genomförd projektering beräknas byggstart till våren 2018 och inflyttning under höst 2018. Investeringsutgiften beräknas till 4,2 miljoner kronor och finansieras med befintliga medel inom Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget 2017 och 2018.

Lokalförsörjningsnämnden begär ett projekteringsuppdrag för tillbyggnad av Skatehallen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för tillbyggnad av Skatehallen.

Internhyra – förslag till ett nytt system (E20)

Det gällande regelverket för internhyra föreslås kompletteras med en tillämpningsföreskrift för placering av lokaler i hyresnivåer.

För närvarande tillämpar Borås Stad två olika hyresnivåer för vilka olika mycket schablonhyra utgår. Dessa är ”ny” och ”gammal”. Tillämpningsföreskriften tar sikte på vad som bör beaktas vid ombyggnation, tillbyggnation, om- och tillbyggnation samt efter vilken tid en lokal bör klassas om från ”ny” till ”gammal”.

Beslut: Kommunstyrelsen antog den nya tillämpningsföreskriften.

Initiativärende: Utökning av Centrum för kunskap och säkerhet (E21)

Moderaterna vill i ett initiativärende att CKS ska utöka med ytterligare två tjänster som utredare, framförallt för att avdelningen ska kunna ta itu med kriminella nätverks koppling i upphandlingsprocessen och den organiserade brottsligheten i stort.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Stadsledningskansliet i uppdrag att bereda ärendet.

Etableringspolicy (N1)

Ärendet utgick.

Detaljplan för Viskafors, vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen (Sp1)

Planförslaget innebär att bostäder, skola, vårdcentral samt kommersiella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors. Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot planområdet ligger Viskaforshallen. Planområdets storlek är omkring 3 300 kvadratmeter. Marken ägs av Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Detaljplan för LSS-boende, Kyllared (Sp2)

Planens syfte är att bygga ett LSS-boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Naturområdet bevaras i möjligaste mån. Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Kyllared, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är cirka 2800 kvadratmeter och ägs av Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 med flera (Sp3)

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors. Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och en ny park.

Beslut: Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare yttrande att förskolan ska lokaliseras inom Björnflokan 5 och integreras med övrig bebyggelse. Tillgängligheten till förskolan ska vara god från Druveforsvägen. Utformning av förskola som för med sig infrastrukturåtgärder ska finansieras av bostadsexploatören.

Bostäderna kräver omfattande bullerskydd mot motorvägen. Denna förutsättning bör förtydligas på plankartan.

Det är viktigt att de gröna värdena i den södra delen bevaras men Kommunstyrelsen har inte gett uppdrag till en ny park på kullen och avvisar den delen av förslaget.

Initiativärende: Ordningsvakter i centrum (CKS1)

Allianspartierna vill i ett initiativärende att Borås Stad ska verka för att tillåta ordningsvakter i centrum för att öka tryggheten för näringsidkarna. Partierna vill också att en trygghetsmätning riktad mot företag ska göras regelbundet.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Stadsledningskansliet i uppdrag att bereda ärendet.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-04-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol