Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-05-07 protokoll.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-05-21 15.34

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-05-07 handlingar.pdf Pdf, 64.3 MB. 64.3 MB 2018-05-04 11.04

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Anställning av förvaltningschef till Vård- och äldreförvaltningen (Kc1)

Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för Vård- och äldreförvaltningen. Intervjuerna har skett i tre olika grupper: ledningsgrupp, facklig grupp, och presidium tillsammans med programansvariga kommunalråd och personalchef. Samtliga grupper är eniga om att man vill ha Maria Jonsson som förvaltningschef för Vård- och äldreförvaltningen. Maria Jonsson arbetar idag som sektorchef för äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamhet i en av stadsdelarna i Göteborg.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anställa Maria Jonsson som förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (K1)

Borås Stad har sedan 2008 riktlinjer för köp av marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, till exempel idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna beskriver bland annat syftet med marknadsföringssamarbetet, med vem avtal kan ingås och vilka kriterier som kommunens intresse bestäms utifrån.

Skillnader mellan de gamla och de nya riktlinjerna:

 • De nya riktlinjerna gäller för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
 • Avsnittet Partner har förtydligats med skrivningar gällande de sammanhang avtalspartnern är en idrottsklubb.
 • Under Avtalsform har beslutsgången förtydligats.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa riktlinjerna för marknadsföringssamarbete att gälla för nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag

Marknadsföringssamarbete med Bergdalens IK (Ku2)

Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2018 i division 1, Mellersta Götaland och i Svenska cupen. Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Bergdalens IK om marknadsföringssamarbete 2018 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 50 000 kronor till klubben.

Ansökan om marknadsföringssamarbete från Elfsborg Tennis (K3)

Elfsborg Tennis har erbjudit Borås Stad ett samarbete kring marknadsföring av Borås för sitt representationslag i Elitserien.

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland annat utifrån kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås. Marknadsföringsavtalen får inte vara ett ensidigt bidragsgivande eller sponsring för att främja en verksamhet.

Styrelsen anser att marknadsföringsavtalen bör koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt.

Beslut: Kommunstyrelsen tackade nej till erbjudandet att samarbete med Elfsborgs Tennis i marknadsföring av Borås.

Marknadsföringssamarbete med Sjömarkens IF (K4)

Sjömarkens IF damlag spelar under säsongen 2018 i division 1, Mellersta Götaland och i Svenska cupen.

Genom att träffa avtal med Sjömarkens IF:s damlag, och med Bergdalens IK damlag i ett eget beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt marknadsutrymme för sommarsäsongen 2018, där avtal sedan tidigare ingåtts med IF Elfsborg och Norrby IF.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Sjömarkens IF om marknadsföringssamarbete 2018 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 50 000 kronor

Ansökan om marknadsföringssamarbete från Team Nova (K5)

Team Nova, Konståkarna Borås, har erbjudit Borås Stad ett samarbete kring marknadsföring av Borås. Av samma anledning som i ärende K3 väljer Kommunstyrelsen att tacka nej.

Beslut: Kommunstyrelsen tackade nej till erbjudandet att samarbete med Team Nova, Konståkarna Borås, i marknadsföring av Borås.

Detaljplan för Tullen, Tullastugan (M1)

Tullastugan är ett av stadens bästa exempel på utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag är i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.

En detaljplan har tagits fram med syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden. Planen ska även reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser, för att kunna bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att möjlighet till föreningsliv bör säkerställas i planen. Kommunstyrelsen tillstyrkte i övrigt planförslaget.

Förändrad limit på koncernkontot för Borås Stad Textile Fashion Center AB (E3)

Kommunstyrelsen beslutar om bolagens finansiering i samband med godkännande av bolagens budgetar. När det beslutet togs för 2018 tilldelades BoråsBorås TME AB 28 miljoner kronor för finansieringen av verksamheten i dotterbolaget Borås Kongresscenter AB.

Med anledning av beslutet i Kommunfullmäktige att likvidera Borås Kongresscenter AB och flytta verksamheten till Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB) föreslås Kommunstyrelsen besluta om en höjning av BSTF ABs: kreditlimit med 28 miljoner kronor och en sänkning med samma belopp av kreditlimiten för BoråsBorås TME AB.

Beslut: Kreditlimiten för BSTF AB (under namnändring till Akademiplatsen AB) ökas med 28 000 000 kronor till 43 000 000 kronor.

Remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (E4)

Borås Stad har svarat på remissen av slutbetänkandet ”Reboot – omstart för den digitala förvaltningen” från Finansdepartementet.

Borås Stad välkomnar ambitionen att skapa en effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster och elektronisk identitetshantering. Utredningen lyfter på ett positivt sätt fram att en av utgångspunkterna är att digitaliseringen av offentlig sektor också syftar till att stärka landets konkurrenskraft. Därför stödjer Borås Stad i stort utredningens slutsatser men skickar också med några synpunkter i sitt remissvar.

Beslut: Kommunstyrelsen förklarade remissen besvarad.

Motion om avgiftsfri kulturskola (E5)

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion:

 • att Kulturskolans kursavgift blir avgiftsfri första året
 • att en depositionsavgift införs för hyra av instrument
 • att Kulturförvaltningen utreder möjligheten till att Kulturskolan på sikt blir helt avgiftsfri

När det gäller att ta ut depositionsavgift för hyra av instrument bedömer Kommunstyrelsen att det är en förvaltningsfråga som hanteras av Kulturnämnden. Med det undantaget föreslår Kommunstyrelsen att motionen bifalles.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun (E6)

VästKoms styrelse har fattat beslut om rekommendation för ersättningsnivån under 2018 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Ersättningsnivån för 2018 rekommenderas till 401 kronor per timma för biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår för distriktsköterskebeslut och behandling som beslutas arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas 650 kronor per timma.

Beslut: Kommunstyrelsen antog rekommendationen och skickar beslutet till Vård- och äldrenämnden och till Sociala omsorgsnämnden.

Bolagsordning för Akademiplatsen AB (E7)

Kommunfullmäktige har beslutat att ombilda bolaget Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB) och namnändra det till Akademiplatsen AB. I det ombildade bolaget ska verksamheterna i BSTF AB och Borås Kongresscenter AB samordnas. Det föreslås även att styrelsen minskas och enbart består av politiker.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Akademiplatsen AB.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor (Sp1)

Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor är en del av trafikförsörjnings-programmet för Västra Götaland och ersätter den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Strategin syftar till få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskriminering och verkar för att så långt som det går göra det möjligt för fler att resa kollektivt.

Målet med strategin är att kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Fem åtgärdsområden ska bidra till att målet uppnås. Dessa är:

 • Ett fullt tillgängligt prioriterat nät
 • Ett gott bemötande till alla resenärer
 • Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken
 • Inkluderande kommunikation
 • Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till förslaget. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatser och resecentra i det prioriterade nätet fortsätter. Listan på vilka hållplatser som bör anpassas behöver uppdateras efterhand. Ökat samarbete mellan väghållaren och Västtrafik bör eftersträvas så att även gångvägar fram till hållplatserna kan ingå i anpassningen.

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland (Sp2)

Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktningen och mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland och är en del av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Målen sträcker sig fram till 2035 och fastställer minskningar i koldioxidutsläpp, energianvändning, buller samt kvävedioxider och partiklar.

En viktig princip är att all energi som används ska vara förnybar senast år 2030. Det betyder att strategin prioriterar mellan tre olika bränslen: förnybar el, biogas och flytande biodrivmedel.

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till förslaget. Strategin har ambitiösa mål som ligger väl i linje med Borås Stads mål. Prioriteringarna mellan förnybara bränslen är bra,

Ansökan om planbesked för detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7 (Sp3)

Willhem AB har ansökt om planbesked på Morfeus 5 och 7, som ligger mellan Stora och Lilla Brogatan, intill Knalletorget. Ansökan gäller att bygga ett höghus på 24 våningar, 66 meter högt för 130-150 hyreslägenheter med restaurang i bottenvåningen. Gällande detaljplan medger fyra våningar.

Kommunstyrelsen anser att en ny byggnad på platsen är lämplig utifrån kommunens visioner och översiktsplan. Vidare framhåller styrelsen att Knalletorget är en viktig plats som entré in till stadskärnan från resecentrum. Stråket för gående Knalletorget - Lilla Brogatan behöver förstärkas och den allmänna platsmarken utökas. En eventuell ombyggnad av Stadsbron bör utredas i samband med planläggning.

Den arkitektoniska utformningen och byggnadens höjd och våningsantal, som i ansökan är 24 våningar, bör särskilt studeras. Vid eventuell planläggning behöver även geoteknik, markmiljö, trafik och dagvatten/släckvatten och möjlighet till parkeringsköp utredas.

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till begäran om ändrad detaljplan för ett högt bostadshus på Morfeus 5 och 7 som överensstämmer med kommunens vision Borås 2025 och översiktsplan.

Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd (Sp4)

Sparsör, Frufällan och Tosseryd bildar ett cirka 7 kilometer långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Närheten till Borås och Fristad och goda pendlingsmöjligheter till båda orterna, läget med utblickar över Öresjö samt stora sammanhängande strövområden och kulturlandskap i öster gör området attraktivt för bostäder. Den strategiska planen ska ses som en utbyggnadsplan för ny bebyggelse.

Möjligheterna att bygga ut Frufällan med mer en enstaka tomter är begränsade. Framtida större områden samlas därför till Sparsör och Tosseryd. Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut bebyggelsen. Frufällan och Sparsör ligger nära varandra och kan komplet­tera varandra. Tosseryd är den av orterna som har minst antal invånare men som har störst möjlighet att växa.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte den strategiska planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd och föreslog Kommunfullmäktige att anta den strategiska planen.

Strategisk plan för Sjöbo (Sp5)

Med en förflyttning av trafikflödena från Fristadsvägen till förbifart Sjöbo har förutsättningarna för hela stadsdelen förändrats. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

Med mindre trafik blir stadsdelen tystare och tryggare, men samtidigt försvinner lite av den puls som funnits längs Fristadsvägen och de som tidigare stannade och handlade passerar inte längre genom området.

För att undvika att Sjöbo blir en isolerad stadsdel med minskat underlag för service och handel och istället ta till vara på de möjligheter som uppstått har Borås Stad tagit fram en strategisk plan för Sjöbo. Arbetet med den har resulterat i sex strategier för hur kommunen vill att Sjöbo utvecklas. Dessa är:

 • Förtäta längs busstråket
 • Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter
 • Utveckla Ryda
 • Öka möjligheterna för service
 • Tydliggör Sjöbos entréer
 • Tillgängliggör rekreationsområdena

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte den strategiska planen för Sjöbo och föreslog Kommunfullmäktige anta den strategiska planen.

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet (Sp6)

Remissen från Västra Götalandsregionen är en avstämning av pågående arbete med trafikförsörjningsprogrammet. Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden komma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland annat Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande trafikförsörjningsprogram.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande synpunkter:

 • De satsningar som Västra Götalandsregionen gör är alltför små. Om det ska ske en ökad andel kollektivtrafikresenärer så krävs betydligt större insatser.
 • Västra Götalandsregionen ska samarbeta med trafikhuvudmän i Jönköping för att få sammanhängande resor utmed Kust-till kustbanan Borås-Värnamo.
 • En bussförbindelse som kopplar Borås till Landvetter flygplats är av största vikt.
 • Hela Borås kommun bör vara en zon och priset bör vara samma som gäller för tätorten Borås.

 

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-05-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol