Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-06-04 protokoll.pdf Pdf, 816.3 kB. 816.3 kB 2018-06-14 08.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-06-04 handlingar.pdf Pdf, 49.3 MB. 49.3 MB 2018-06-04 12.25
Kommunstyrelsen 2018-06-04 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-05-25 12.32
Kommunstyrelsen 2018-06-04 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 92.3 kB. 92.3 kB 2018-05-25 12.32

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Motioner om vårdhundar (Ku1-2)

Patrik Cerny (L) föreslår i en motion att det på försök införs ett arbete med att ha vårdhundar på några av Borås Stads vård- och omsorgboenden eller inom socialpsykiatrin.

Även Mosa Roshanghias (MP) har föreslagit i en motion att Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att införa vårdhundar i några lämpliga boenden på försök.

Kommunstyrelsen konstaterar att Vård- och äldrenämnden har haft en försöksverksamhet med vårdhundteam under 2016. Detta har varit positivt och nämnden har för närvarande sex vårdhundteam igång, tre i dagverksamhet för demenssjuka, två inom boende och ett inom korttidsverksamheten. Dessutom planeras för vårdhundteam på ytterligare boenden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 (Ku3)

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet. Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter.

Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda med sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Genomgående i rapporten är att det finns skillnader när analys görs utifrån könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, och/eller ekonomiska förutsättningar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 31 december 2018. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de områden där det är relevant.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (Ku4)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. En uppföljning har gjorts av de uppdrag som skapats på detta vis.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Försäljning av mark i Nordskogen (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med Dina Kubik AB om försäljning av 16 200 kvadratmeter av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81 på Nordskogen. På platsen ska köparen etablera en företagspark med lokaler där flera verksamheter kan rymmas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 16 200 kvadratmeter av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81 för 6 480 000 kronor till Dina Kubik AB.

Försäljning av mark i Viared Västra (M2)

Ett köpeavtal har upprättats med Charmilla Viared AB om försäljning av 33 550 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. På platsen ska köparen bygga lokaler för lager och kontor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att sälja 33 550 kvadratmeter av Viared 14:19 för 18 620 250 kronor till Charmilla Viared AB.

Överenskommelse om ombyggnation av Sandlidsgatan, Sandlid (M3)

Corem Älvsborg Kommanditbolag, som äger fastigheten Skruven 3 i Sandlid, vill att Sandlidsgatan byggs om. En överenskommelse har upprättats med innebörden att kommunen bygger om Sandlidsgatan på bolagets bekostnad. Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 1 485 000 kronor. Tidplanen för färdigställande är senast 31 augusti.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ingår överenskommelse med Corem Älvsborg Kommanditbolag om ombyggnation av Sandlidsgatan, med innebörden att kommunen bygger om gatan på bolagets bekostnad.

Utökat tomträttsavtal med Sandareds Tennisklubb (M4)

En tilläggsöverenskommelse till tomträttsavtal har upprättats mellan Borås Stad och Sandareds Tennisklubb för Sandared 1:591.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände tilläggsöverenskommelsen till tomträttsavtal för Sandared 1:591, med Sandareds Tennisklubb.

Nybyggnation av Strandvägens förskola i Sandared (E1)

Lokalförsörjningsnämnden har tagit fram en projekteringsframställan för nybyggnation av en förskola i Sandared. Behovet av förskoleplatser i området är stort. Nybyggnationen skulle innebära 120 nya platser och ersätter ingen annan lokal. Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget till ett belopp av 37 950 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände projekteringsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola på Strandvägen i Sandared. Beslutet gäller under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.

Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen (E2)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen föreslog också att:

  • Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6 miljoner kronor med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkringskassan förändrade tolkning av LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk motsvarande centralt avsatta medel.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 2 miljoner kronor för inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.

Initiativärende: Revidera taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (E3)

Allianspartierna föreslår i ett initiativärende att taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, som beslutades om i november 2017, ska revideras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Tillskriva Kommunfullmäktige med förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen, Lagen om elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
  • Fullmäktige föreslås vidare besluta att Miljö- och konsumentnämnden tillämpar 2017 års taxa till dess att fullmäktige reviderat 2018 års taxa.
  • Frågan om kompensation till Miljö- och konsumentnämnden föreslås behandlas i samband med delårsrapporten efter augusti.

Detaljplan för Sjömarken (Sp1)

Planens syfte är att främst tillåta LSS-boende. Övrig verksamhet som tillåts är förskola. Området ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löper mellan Backhagsvägen och Björkhagsvägen.

Området har tidigare varit planlagt för skoländamål och för att planen ska kunna användas för andra kommunala ändamål i framtiden läggs även bostäder och vård till. Det är av stor vikt då kommunens behov av verksamhet förändras över tid.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Detaljplaneuppdrag för Myråsskolan (Sp2)

Myråsskolan är idag en 3-parallellig skola för årskurs F-6. Grundskolenämnden har framfört behov att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6. En förstudie har genomförts som redovisar hur detta kan lösas genom att skolan byggs om och till.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl. Detaljplanen ska möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-06-04 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol