Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-06-18 protokoll.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-07-17 09.22

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-06-18 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 31.4 MB. 31.4 MB 2018-06-13 14.25
Kommunstyrelsen 2018-06-18 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 101.6 kB. 101.6 kB 2018-06-08 12.11
Kommunstyrelsen 2018-06-18 handlingar Del 1.pdf Pdf, 61.9 MB. 61.9 MB 2018-06-15 16.26
Kommunstyrelsen 2018-06-18 handlingar Del 2.pdf Pdf, 52.4 MB. 52.4 MB 2018-06-15 16.27

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Attestregler för Kommunstyrelsen (Kc1)

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan ska styrelsen årligen besluta om attestregler för att säkerställa ändamålsenlighet och god intern kontroll.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände attestreglerna.

Svar på revisionsrapport: Personalomsättning i Borås Stad (Kc2)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. Granskningen visar att personalomsättningen i nämnderna är för hög med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga personalekonomiska kostnader som följd.

Kommunstyrelsen skriver bland annat i sitt svar till Stadsrevisionen att man håller med revisionen om att personalomsättningen är för hög. Detta är ett problem som Borås Stad delar med de flesta av Sveriges kommuner och som kommer att vara ett fokusområde många år framöver.

Det tagits fram sex uppdrag som kräver extra fokus, från samtliga förvaltningar, under 2018-2019:

 • motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.
 • motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
 • organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
 • genom digitalisering frigöra värdeskapande tid.
 • öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
 • och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina må

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Stadsrevisionen.

Plan för jämställdhetsintegrering (Kc3)

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare.

Stadsledningskansliet har tagit fram sin plan för jämställdhetsintegrering. Planen är framtagen för en treårsperiod. I planen ingår bland annat att arbeta med jämställd budget, att jämställdhetscertifiera Stadsledningskansliet samt arbete med normer och normkritiskt tänkande.

Beslut: Kommunstyrelsen antog plan för jämställdhetsintegrering.

Skolstrukturutredning 2016-2017 (Kc4)

Kommunstyrelsen har i Budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning om den nuvarande och framtida skolstrukturen. Utredningen resulterade i ett antal förslag till åtgärder som sammanställts i en åtgärdsplan.

Utredning och åtgärdsplan har behandlats av Kommunstyrelsen 2017-04-18. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för att förtydliga beslutsordning och ansvar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt till Lokalförsörjningsnämnden för vidare handläggning.

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare (S1)

Gustav Bertil Karlsson har ansökt hos Länsstyrelsen om att få bli borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen har gett Kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig över ansökningen. Personliga referenser har hämtats in.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte att Gustav Bertil Karlsson förordnas som borgerlig vigselförrättare.

Partistöd till Miljöpartiet (S2)

Miljöpartiet i Borås har redovisat hur partistödet för år 2017 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat. Fullmäktige ska fatta beslut om utbetalning av partistöd 2018 kan göras.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan betalas ut.

Ny gruppledare för Sverigedemokraterna (S3)

Sverigedemokraterna föreslår att Björn Qvarnström som partiets gruppledare i Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen valde Björn Qvarnström (SD) till gruppledare i Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna.

Projekt för en frisk organisation (Pf1)

Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att öronmärka 30 miljoner kronor till hälsofrämjande arbete. Dessa 30 miljoner tar projektet i anspråk för att disponera och fördela under projekttiden på tre år.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade projektet ”Frisk organisation”. Projektet tar öronmärkta medel på 30 miljoner kronor för hälsofrämjande insatser i anspråk att fördela och disponera under tre år. Projektet ska utöver utvärdering följas upp två gånger per år.

Översyn av central bemanningsorganisation (Pf2)

Vård- och äldrenämnden har skickat ett initiativärende till Kommunstyrelsen med förslag om en översyn av den centrala bemanningsenheten. Vård- och äldrenämnden tycker inte att den centrala bemanningsenheten fungerar optimalt utifrån de behov av framförallt korttidsvikarier nämnden behöver för att bedriva sin verksamhet.

Gällande beslut är att Borås Stads bemanningsverksamhet, har sin organisatoriska placering under Kommunstyrelsen 2018-2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med inriktning att decentralisera verksamheten.

Plan för personal- och kompetensförsörjning (Pf3)

I kompetensförsörjningsplanerna beskriver respektive förvaltning sin verksamhet, sina behov samt gör analyser. I en handlingsplan beskriver sedan förvaltningarna hur de avser att arbeta med sin kompetensförsörjning utifrån stegen:

 • attrahera
 • rekrytera
 • introducera
 • behålla och utveckla
 • avveckla eller omställa

De flesta aktiviteter i handlingsplanerna är lokala aktiviteter som idag sker eller planeras inom respektive förvaltning. Det finns dock vissa punkter där flera förvaltningar ser samma utmaning och som vi också kan se är av strategisk och övergripande karaktär där Borås Stad som arbetsgivare ser ett behov av en enhetlig hantering. Dessa områden är exempelvis:

 • Publicering av platsannonser i sociala medier
 • Formulering av platsannonser
 • Tydliggöra karriärvägar

Centralt pågår i dagsläget arbete gällande de två första av ovanstående två punkter.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisningen av plan för kompetensförsörjning 2017-2019.

Motion om kompetenshöjning inom mun- och tandvård (Ku1)

Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att Vård- och äldrenämnden ska ta fram rutiner för att höja kunskaps- och kompetensnivån inom området mun- och tandvård. Allt fler äldre är beroende av hjälp i sitt dagliga liv – bland annat med munvård och tandvård, vilket innebär en stor utmaning för både tandvården och äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen håller med om att det är viktigt att säkra goda munvårdsvanor och göra förebyggande åtgärder i god tid innan förmågan till egenvård börjar svikta. Kommunstyrelsen anser precis som Vård- och äldrenämnden att det är viktigt att Västra Götalandsregionen har ett fortsatt tydligt huvudansvar, men ser positivt på kompetenshöjande åtgärder för medarbetare.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Motion om mer kultur på vård- och omsorgsboenden (Ku2)

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) föreslår i en motion att Borås Stad gör en utredning om hur vi kan berika de äldre på våra boenden med fler kulturupplevelser och att Borås Stad möjliggör att konst som finns tillgänglig kommer de äldre på våra boenden till del.

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag finns många kulturella aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och ställer sig positiv till att de kulturella inslagen utvecklas. Dessutom finns ett uppdrag i budget 2018 som innebär att nämnden ska inventera utbudet av aktiviteter på vård- och äldreboenden som är i motionärernas anda.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Regler för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KU3)

Antalet portioner specialkost inom Borås Stads skolor och förskolor har ökat de senaste åren och en ökad hantering av specialkost ställer höga krav på säkerhet i köken. I dagsläget finns otydligheter kring vilka som har rätt till specialkost samt hur önskemål om specialkost ska lämnas in, bedömas och hanteras. Därmed behöver både regler för specialkost fastställas och rutiner revideras.

Syftet med reglerna är i första hand att skapa en likvärdig och tydlig hantering av måltiderna i för-, grund- och gymnasieskola. Syftet är också att minska antalet portioner specialkost och tydliggöra vilka olika behov och önskemål som ska tillgodoses samt hur vårdnadshavare ansöker om specialkost till sitt barn.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde regler för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan att gälla till och med 2021.

Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle (Ku4)

Borås Stads program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 visar kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Sex nämnder har haft uppdrag i handlingsplanen 2017 som nu redovisas för Kommunstyrelsen.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 (Ku5)

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle för Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Sociala omsorgsnämnden.

Handlingsplanen har varit ute för remiss där samtliga förvaltningar fått möjlighet att yttra sig angående de mål som berör just deras förvaltning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.

Borås Stads yttrande över betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (Ku6)

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19.

Beslut: Borås Stad avstyrker förslaget i betänkandets avsnitt 11.2.1, om en tvingande reglering av skolhuvudmännens ansvar att medverka i praktiknära forskning. Borås Stad tillstyrker betänkandet i övriga delar, med tillägg av de synpunkter som redovisas i Borås Stads yttrande.

Försäljning av del av fastighet i Dalsjöfors (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med Toarpshus AB om försäljning av cirka 19 700 kvadratmeter av fastigheten Kråkhult 1:2 i Dalsjöfors. Köparens avsikt med köpet är att bygga cirka 50 hyreslägenheter i mindre flerbostadshus eller parhus.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja ett 19 700 kvadratmeter stort område av Kråkhult 1:2 till Toarpshus AB för 4 992 000 kronor.

Försäljning av Vulkanus 6 och Vulkanus 7, Österlånggatan (M2)

Ett köpeavtal har upprättats med Borås kommuns Parkerings AB om försäljning av fastigheterna Vulkanus 6 och Vulkanus 7 på Österlånggatan. Området är i dag obebyggt och arrenderas av Borås kommuns Parkerings AB för markparkering. Enligt nyligen antagen detaljplan ges möjlighet att bygga ett parkeringshus på området. Borås kommuns Parkerings AB avser att bygga ett parkeringshus i 6 plan med plats för cirka 300 bilar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheterna Vulkanus 6 och Vulkanus 7 vid Österlånggatan-Lidaholmsgatan, för 2 954 000 kronor respektive 3 812 000 kronor.

Friköp av tomträtt, Slöjskivlingen 2 (M3)

Bostadsrättsföreningen Slöjskivlingen 2 vill friköpa tomträtten till sin fastighet Slöjskivlingen 2. Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen säljer tomträtten för 90 procent av aktuellt marktaxeringsvärde.

Beslut: Kommunen sålde tomträtten till fastigheten Slöjskivlingen 2 för 4 877 000 kronor till Bostadsrättsföreningen Slöjskivlingen 2.

Markanvisningsansökan, Hässleholmen 3:1, Jällbygatan (M4)

EREIM AB ansökte i januari om en markanvisning för att bygga ett 20-tal bostäder i gruppbyggda hus. Området består av två delområden på tillsammans knappt 4 000 kvadratmeter av fastigheten Hässleholmen 3:1 och är planlagda som kvartersmark där det får uppföras bostäder, gruppbyggda hus.

Jällby Projekt AB är det bolag under EREIM som ska arbeta med exploateringen av området. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till den 31 augusti 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt övriga villkor avseende exploatering av området

Beslut: Kommunstyrelsen ingick markanvisningsavtal med Jällby Projekt AB enligt upprättat förslag.

Friköp av tomträtt, Honungsskivlingen 4 (M5)

Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen vill friköpa tomträtten till sin fastighet Honungsskivlingen 4. Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen säljer tomträtten till fastigheten Honungsskivlingen 4 för 90 procent av aktuellt marktaxeringsvärde.

Beslut: Kommunen sålde tomträtten till fastigheten Honungsskivlingen 4 för 22 732 000 kronor till Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen.

Friköp av tomträtt, Slöjskivlingen 8 (M6)

Bostadsrättsföreningen Slöjskivlingen 8 vill friköpa tomträtten till sin fastighet Slöjskivlingen 8. Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen säljer tomträtten för 90 procent av aktuellt marktaxeringsvärde.

Beslut: Kommunen sålde tomträtten till fastigheten Slöjskivlingen 8 för 8 244 000 kronor till Bostadsrättsföreningen Slöjskivlingen 8.

Friköp av tomträtt, Laxskivlingen 1 (M7)

HSB Bostadsrättsförening Laxskivlingen vill friköpa tomträtten till sin fastighet Laxskivlingen 1. Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen säljer tomträtten för 90 procent av aktuellt marktaxeringsvärde.

Beslut: Kommunen sålde tomträtten till fastigheten Laxskivlingen 1 för 16 190 000 kronor till HSB Bostadsrättsförening Laxskivlingen.

Ansvarsfrihet för Blå Stjärnans djursjukhus (E1)

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus i Borås har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom Boråsregionen. I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås besluta om ansvarsfrihet.

Djursjukhuset har under 2017 haft en omsättning på 35,3 miljoner kronor och redovisar ett resultat för året på 0,2 miljoner kronor.

Beslut: Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Intern kontrollplan 2018 samt redovisning av intern kontroll 2017 (E2)

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för inneva­rande år. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2017 års plan samt riskanalys och plan för 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisning av intern kontroll 2017 och godkände även intern kontrollplan 2018.

Beslut om dataskyddsombud (E3)

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ska enligt dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud

Beslut: Kommunstyrelsen utsåg Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.

Projekt och åtgärder inom ramen för Byggbonus 2018 (E4)

Regeringen införde 2016 ett nytt statsbidrag till kommunerna i landet med anledning av bostadsbristen. Syftet är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande.

En arbetsgrupp med företrädare från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Miljöförvaltningen har arbetat med att ta fram förslag till projekt och åtgärder som underlättar och ger förutsättningar att öka bostadsproduktionen. Dessa förslag landar på 14,3 miljoner kronor. Eventuella ytterligare åtgärder upp till Borås Stads tilldelade 19,3 miljoner kronor kan tillkomma för beslut under hösten.

Beslut: Kommunstyrelsens föreslog Kommunfullmäktige att godkänna projekt på sammanlagt 14,3 miljoner kronor. Finansiering sker ur erhållen Byggbonus för 2017, 19,3 miljoner kronor som öronmärkts i Bokslut 2017.

Ekonomiska ramar 2019 (E5)

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk budgetdiskussion som möjligt.

Kommunstyrelsen föreslår i budgetramarna ett bokfört resultat på +79 miljoner kronor för 2019. Med föreslaget uttag ur resultatutjämningsreserven som dock inte bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +119 miljoner. Det är något under det finansiella målet och innebär ett resultat som uppgår till 1,85 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet får anses vara acceptabelt utifrån rådande förhållanden med vikande skatteunderlag där man ändå kan behålla en acceptabel nivå på verksamheten.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde budgetramar för år 2019.

Internkontrollplan 2018 samt redovisning av intern kontroll 2017 för de kommunala bolagen (E6)

Kommunstyrelsen konstaterar att det systematiska arbetet med intern kontroll varierar bland Borås Stads bolag. En samlad bedömning är att den i stora delar är god, men behöver utvecklas. Till exempel upprättar inte alla bolag den riskanalys och kontrollplan som Kommunfullmäktiges regler kräver.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisningen av intern kontroll 2017 och intern kontrollplan 2018 för Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen bedömer dock Borås Energi och Miljö AB:s interna kontroll som bristfällig mot bakgrund av bristerna i projektstyrningen för EMC.

Styrelserna i bolagen uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen tar fram.

Ansökan om planbesked för Byttorp, Byttorpsvall 23 (SP1)

Ansökan avser avstyckning av egen fastighet till tre mindre fastigheter för att göra det möjligt att bygga bostadshus.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Den nya bostadsbebyggelsen ska anpassas till omgivningen i fråga om skala och utformning.

Yttrande över ansökan om planbesked för Kristineberg, Halleberg 13 (SP2)

Willhem vill bygga 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, plus butikslokaler i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan. Kommunstyrelsen tycker att ansökan rimmar väl med översiktsplanens tankar om förtätning, och kan dessutom utgöra en del av det urbana stråket genom Druvefors.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Ansökan om planbesked för Norra Brämhult (SP3)

Ansökan gäller planbesked för bostäder – enbostadshus, radhus och liknande där en gård med jordbruksmark legat, fastigheten klassa som naturvärde IV (visst naturvärde).

Kommunstyrelsen tycker inte att exploateringen ligger i linje med gällande översiktsplan, och att den dessutom skulle bryta ny mark utanför Brämhults sammanhållna bebyggelse och bryta upp ett skogsområde.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedsansökan. Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan.

Ansökan om planbesked för detaljplan för Sandhult (SP4)

Planen är att bygga fyra till sex lägenheter i radhus/flerbostadshus på området som är en mindre äng, tidigare åkermark. Kommunstyrelsen är positiv, inte minst då Sandhult betraktas som en ort av lokal betydelse som service- och mötespunkt och att fler bostäder är önskvärda.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för Sandhult, Kyrkebo 1:30.

Detaljplan för Sörmarken (SP5)

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra LSS-bostäder på Sörmarken, med möjligheter för andra kommunala verksamheter i framtiden. Norra delen av planområdet planläggs som park istället för kvartersmark.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till detaljplan. Kommunstyrelsen noterar dock att Samhällsbyggnadsnämnden inte hörsammat uppdragets innehåll om ytterligare bostäder samt lokalisering av ny lekplats.

Ansökan om planbesked för detaljplan för kvarteret Lyran 4 (SP6)

AB Bostäder ansöker om upphävande av fastighetsindelning för att kunna avsluta en fastighetsreglering som gäller garagebyggnad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Ansökan om planbesked för detaljplan Bergslena (SP7)

Begäran om planbesked har inkommit som avser flera fastigheter i kvarteret Guldbaggen. Den omfattar kommunägda och privata fastigheter, där Cernera är största privata fastighetsägaren.

Längs Skaraborgsvägen vill man bygga bostäder i sex våningar med verksamheter i bottenplan, innanför dem bostadshus i 8 våningar, och på höjden ett punkthus i 23 våningar. Totalt handlar det om 280-320 bostäder.

Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan, och därför kan detaljplanen inte antas innan man vet att inga konflikter uppstår gentemot detta riksintresse. Kommunstyrelsen har dock inget emot att planarbetet påbörjas om exploatören är beredd att ta den ekonomiska risken, med tanke på att arbetet kan komma att avbrytas.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet.

Delar av fastigheterna som gränsar till Bergslenarondellen kan bli aktuella som trafikområde med påföljande reglering av fastighetsgränserna.

Exploateringsgraden i området kan behöva sänkas något och gestaltningen av bebyggelsen studeras närmare. Eventuellt behov av förskola eller annan kommunal service behöver studeras.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Initiativärende: Detaljplan för Svensgärde (SP8)

Bakgrund: Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016 åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, men Kommunstyrelsen avstyrkte ansökan om planbesked. Utan beslut kan inte Samhällsbyggnadsnämnden fortsätta planarbetet.

Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om planläggning. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle remitteras till Stadsledningskansliet.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-06-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol