Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-09-03 protokoll.pdf Pdf, 762.1 kB. 762.1 kB 2018-09-17 15.35

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-09-03.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-08-24 10.32
Delegationsbeslut 2018-09-03.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-08-24 10.32
Kommunstyrelsen 2018-09-03 handlingar.pdf Pdf, 39.6 MB. 39.6 MB 2018-08-24 10.33

Sammanfattning av beslut:

Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse (KU1)

Vård- och äldrenämnden fick i budget 2017 uppdraget att ta fram riktlinjer för korttidsvistelse, och har arbetat fram ett förslag. Korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende och är ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd. Det kan även vara ett komplement för personer med boendestöd eller LSS.

Beslut: Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse fastställdes att gälla till och med 2022.

Försäljning av mark på Viared Västra (M1)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med företaget Napame Holding, som bedriver import, tillverkning och försäljning av choklad, konfekt och konditorivaror. Avtalet innebär att bolaget köper 3 920 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Villkoret är att Napame Holding senast 31 juli 2019 börjar bygga på marken.

Beslut: Kommunen beslutade att sälja 3 920 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 1 890 000 kronor till Napame Holding AB.

Årsredovisning 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E1)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Förbundsmedlemmarna, det vill säga respektive kommun, ska fatta besluta om ansvarsfrihet. Resultatet för 2017 redovisas till 1 952 000 kronor, att jämföra med 2 604 000 kronor för 2016.

Borås Stads bidrag till förbundet var 2017 16 100 000 kronor, jämfört med 14 700 000 kronor 2016.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att för Borås del bevilja direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsredovisning 2017 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (E2)

Räddningstjänstförbundet redovisar ett plusresultat för 2017 på 6,5 miljoner kronor, jämfört med 7 miljoner kronor 2016. Borås Stads bidrag till förbundet var 2017 79,7 miljoner kronor, jämfört med 76,1 miljoner kronor 2016.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att för sin del bevilja direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsredovisning 2017 för stiftelsen LL Frimans donation (E3)

Stiftelsen LL Frimans donation förvaltar doktor LL Frimans donation. Den årliga avkastningen ska delas ut i form av gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, deras rekreation och förströelse, inom Ljushults församling. Under 2017 har 78 688 kronor delats ut.

Beslut: Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans donation beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Utdelning ur stiftelsen Familjen Emil Schultz fond (E4)

Enligt stadgarna för Familjen Emil Schultz fond ska utdelning ske var femte år till ”något ändamål för stadens förskönande”. För 2018 finns 1 180 440 kronor att dela ut. Kulturnämnden har sökt 1 180 000 kronor att använda till en skulptur av den svenska konstnären Nathalie Djurberg. Genom att ge bidrag till en skulptur fortsätter Borås att ligga i framkant när det gäller konst i det offentliga rummet och bidrar samtidigt till stadens förskönande, anser Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Kulturnämnden högst 1 180 000 kronor ur Familjen Emil Schultz fond för att köpa in en skulptur av konstnären Nathalie Djurberg.

H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare (N1)

Stiftelsen Internationella företagare i Sverige, IFS, har bjudit in kommunen att nominera till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare, till företagare med utländsk bakgrund.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att inte göra någon egen nominering.

Vad innebär ”familjeveckan” för Borås Stad? (E5)

Förra veckan presenterade Socialdemokraterna införandet av en så kallad familjevecka, vilket innebär att familjer med barn mellan 4 och 16 år ska ha möjlighet till en extra semestervecka. Alliansen ställer i ett initiativärende frågorna vad det får för konsekvenser för Borås Stad, hur många som berörs och vilka ekonomiska konsekvenser det blir för staden.

Beslut: Frågan remitterades till Stadsledningskansliet.

Personval (KC1)

Beslut: Marius Jasinski (L) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening, Skogslid.

Per-Olof Gustavsson (L) valdes som ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening, Skogslid, till och med 31 december 2018.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-09-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol