Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-10-29 protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-09-02 12.26

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-10-29.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2018-10-19 10.48
Delegationsbeslut 2018-10-29.pdf Pdf, 853.9 kB. 853.9 kB 2018-10-19 10.49
Kommunstyrelsen 2018-10-29 handlingar.pdf Pdf, 40.8 MB. 40.8 MB 2018-10-25 11.21
En ordförandeklubba.

Sammanfattning av beslut:

Programområden för Kommunstyrelsen (S1)

Beslut: Den nya Kommunstyrelsen beslutade om sina respektive programområden. Programområdena för M, KD och SD fastställdes också.

Gruppledare för partier i Kommunstyrelsen som inte har någon kommunalrådspost (S2)

Beslut: Till gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men inte har någon kommunalrådspost utsågs för Vänsterpartiet Ida Legnemark.

Bemyndigande att underteckna handlingar (S3)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade i vilken ordning köpehandlingar, kontrakt, fullmakter och andra liknande handlingar ska undertecknas när ordföranden Ulf Olsson (S) har förhinder.

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (S4)

Beslut: Följande personer valdes till Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation: Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Ida Legnemark (V).

Arvode i samband med budgetarbete (S5)

Årets budgetarbete ställer särskilda krav eftersom det sker med delvis nya förutsättningar och med det pressade tidsschemat som valåret ger. Ledamöter och ersättare bör därför ges extra förutsättningar för den politiska beredningen.

Beslut: Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst under tio timmar utöver planerad sammanträdestid, i samband med Kommunstyrelsens budgetarbete.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 (S6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att sammanträdena ska hållas följande dagar: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 19 juni, 22 augusti, 26 september, 17 oktober, 20-21 november och 19 december.

Ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 (S8)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige, utan eget ställningstagande, att göra tillägg i bestämmelserna vad gäller Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden, Förskolenämnden samt Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Förslag till organisering av bemanningsenheten (PF1)

Kommunstyrelsen har beslutat att decentralisera den centrala bemanningsorganisationen. Bakgrunden är att Vård- och äldrenämnden inte anser att det fungerar optimalt i dagsläget utifrån de behov av korttidsvikarier som nämnden har.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bemanningen för äldreomsorgen övergår till Vård- och äldreförvaltningen och bemanningen för funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från 1 januari 2019. Däremot ska bemanningen för pedagogik ligga kvar under Stadsledningskansliet även under 2019.

Initiativärende om nolltolerans mot rasism (PF2)

Vänsterpartiet föreslår att Borås Stads medarbetarenkät kompletteras med frågor om kränkningar från dem som medarbetarna möter i sin yrkesroll. Partiet vill att staden tillämpar nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen och de kommunala bolagen samt att staden tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsätts för rasism på jobbet kan få.

Beslut: Ärendet överlämnades till Stadsledningskansliet för beredning.

Promemoria om behandling av känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer (KU1)

Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria som bland annat föreslår att man ger Skolverket rätt att via SCB samla in och behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för eleverna inom grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särvux.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget med tillägget att värna den personliga integriteten.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018 (KU2)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden är skyldiga att rapportera till IVO och Stadsrevisionen alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (KU3)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag, bland annat via motioner.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Situationen för EU-migranter i Borås (KU4)

Vänsterpartiet har lämnat in ett initiativärende gällande situationen för EU-migranter i Borås. Partiet vill att Kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en redogörelse för vad Borås Stad gör för de EU-migranter som befinner sig i kommunen och vilken beredskap som finns för de individer som riskerar hemlöshet inför vintern.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att information i frågan ska lämnas vid nästa sammanträde.

Riktade statsbidrag för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2019 (E1)

Borås Stad kommer under 2019 liksom tidigare år att få riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fördela statsbidragen med 5,3 miljoner kronor till Grundskolenämnden och 26,2 miljoner kronor till Förskolenämnden.

Förhyrning av lokaler för evakuering av skolor (E2)

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att lokalerna i Kyllared görs om från en evakueringsskola till en permanent gymnasieskola från och med hösten 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra fastigheten Kyllared 1:101 under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 till en årlig hyra på 11,3 miljoner kronor.

Anslagsframställan för förskola på Alideberg (E3)

Vildmarkens förskola ska byggas på Alideberg. Bygget beräknades först till cirka 40 miljoner kronor men väntas nu kosta ytterligare drygt 7 miljoner kronor. Anledningen är en annorlunda utformning av tomten och att förskolan avviker från standard.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ytterligare anslag på 7,4 miljoner kronor utöver de 40,1 miljoner som redan godkänts för att bygga en ny förskola på Alideberg.

Kommunalskatt 2019 (E4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skattesatsen för 2019 preliminärt fastställs till 21,31 procent.

Motion om jämställda utbetalningar av ekonomiskt bistånd (E5)

Annette Carlson (M) och Birgitta Bergman (M) har lämnat in ett förslag om att ekonomiskt bistånd ska betalas ut jämlikt till samtliga vuxna i ett hushåll och inte, som idag är praxis, automatiskt till mannen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla motionen och ge Arbetslivsnämnden i uppdrag att utreda hur jämställda utbetalningar kan utföras.

Delårsrapport för nämnderna och de kommunala bolagen (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen, samt att bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag på 1,5 miljoner kronor för stadens IT-utveckling.

Yttrande över ansökan om planbesked för Villastaden, Svanen 6 (SP1)

En ansökan har kommit in om att bygga ett nytt bostadshus med åtta våningar på Svanen 6. Om planarbete inleds är stadsbild, volym, solexponering, utrymningsvägar, buller från Kungsleden och ”livet mellan husen” viktiga aspekter att studera.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan och tillåta ökad exploatering på Svanen 6.

Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning (SP2)

Tekniska nämnden har svarat på ett betänkande om moderniserad lagstiftning för samordning av särskilda persontransporter. Borås Stad är i grunden positiv till att transporter samordnas och har i dagsläget samlat färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts under en förvaltning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avge Tekniska nämndens skrivelse som Borås Stads yttrande.

Initiativärende om detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera (SP3)

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att ärendet om begäran av planbesked på Laggarebo 1:1 med flera nu ska lyftas till Kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Öka förståelsen för företagandet (N1)

KD och M föreslår i ett initiativärende att Stadsledningskansliet får i uppdrag att ta fram utbildningar för att öka kunskapen och förståelsen för företagandets förutsättningar och att uppmuntra medarbetare och politiker som arbetar med företagande att delta.

Beslut: Ärendet överlämnades till Stadsledningskansliet för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-10-29 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol