Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-03-25 protokoll.pdf Pdf, 474.3 kB. 474.3 kB 2020-09-02 12.08

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-03-25.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2019-03-20 13.18
Delegationsbeslut 2019-03-25.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-03-15 08.31
Kommunstyrelsen 2019-03-25 handlingar.pdf Pdf, 17.3 MB. 17.3 MB 2019-03-20 13.13


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-03-25 Alternativ skrivelse E3.pdf Pdf, 88.6 kB. 88.6 kB 2019-03-25 13.26
2019-03-25 KU2 Svar på motion om matråd.pdf Pdf, 65.5 kB. 65.5 kB 2019-03-25 13.26
2019-03-25 N1 Etableringspolicy - alternativt förslag.pdf Pdf, 207.8 kB. 207.8 kB 2019-03-25 13.26
KS190325 CKS1 Alternativt förslagV.pdf Pdf, 209.6 kB. 209.6 kB 2019-03-25 13.50


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende från SD.pdf Pdf, 531.7 kB. 531.7 kB 2019-03-15 10.11
2019-03-25 KS Förstärkt uppsikt och genomlysning av IFO.pdf Pdf, 657.6 kB. 657.6 kB 2019-03-25 13.27
Initiativärende BEMAB Kommunstyrelsen 2019-03-25.pdf Pdf, 425 kB. 425 kB 2019-03-25 14.35
Initiativärende Förtydliga Beredskapen 2019-03-25.pdf Pdf, 459.5 kB. 459.5 kB 2019-03-25 13.42
Initiativärende IS-terrorister 2019-03-25.pdf Pdf, 606.7 kB. 606.7 kB 2019-03-25 13.42

 

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS190325 E15 ProtokollsanteckningV.pdf Pdf, 138.6 kB. 138.6 kB 2019-03-25 13.52
KS190325KU1 Alternativt förslagV.pdf Pdf, 137.8 kB. 137.8 kB 2019-03-25 13.50
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Tillsättande av förvaltningschef till Sociala omsorgsförvaltningen (KC1)

Magnus Stenmark föreslås anställas som ny förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen i Borås. Han är idag socialchef i Herrljunga kommun.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Magnus Stenmark anställs som förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen.

Initiativärende: Förtydliga beredskapen (KC2)

Det finns en stor informationsbrist när det gäller vad Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar är, samt om händelser som branden vid Evedalsgatan är av arten extraordinära händelser i fredstid. Det menar Sverigedemokraterna, som vill att Krisledningsnämnden ges en redovisning av nämndens arbetssätt, ansvar och befogenheter samt vilka händelser som kan definieras som extraordinära.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Marknadssamarbete med Borås AIK (K1)

Vänsterpartiet har i ett initiativärende föreslagit att Borås Stad ska inleda ett marknadsföringssamarbete med Borås AIK:s futsal-lag. Borås AIK spelar i Svenska Futsalligan, den högsta nationella ligan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i ett särskilt beslut inför säsongen höst-vinter 2019-2020 avgöra om Borås Stad ska ingå marknadsföringssamarbete med Borås AIK.

Marknadsföringssamarbete med Bergdalen IK 2019 (K2)

Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2019 i division 1 Mellersta Götaland och i Svenska cupen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Bergdalens IK om ett marknadsföringssamarbete 2019 och att kommunen betalar 50 000 kronor till klubben.

Marknadsföringssamarbete 2019 med Sjömarken/Sandared (K3)

Sjömarken/Sandareds damlag spelar under säsongen 2019 i division 1 Mellersta Götaland och i Svenska cupen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Sjömarken/Sandared om marknadsföringssamarbete 2019 och att kommunen betalar 50 000 kronor till klubben.

Marknadsföringssamarbete med Norrby IF 2019 (K4)

Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som spelar i Superettan och Svenska cupen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete 2019 och att kommunen betalar 200 000 kronor till klubben.

Marknadsföringssamarbete 2019 med IF Elfsborg (K5)

Borås Stad har sedan ett antal år ett marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, som spelar i Allsvenska och Svenska cupen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2019 och att kommunen betalar 550 000 kronor till klubben.

Interreligiöst råd i Borås Stad (KU1)

Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. Samtliga aktörer som varit med i dialogen kring nyttan av ett interreligiöst råd har varit positiva.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig positiv till att inrätta ett Interreligiöst råd. De frågeställningar som utredningen belyser bör vara vägledande i arbetet med att inrätta ett råd.

Svar på motion: Maten i kommunal verksamhet (KU2)

Alexander Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) föreslår i en motion att det ska införas matråd i de verksamheter där det serveras mat, och om så behövs tillföras ekonomiska medel för det.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter januari-december 2018 (KU3)

1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Varje förvaltning ska redovisa statistik över de synpunkter som kommer in för respektive nämnd minst två gånger per år. Mellan januari och december 2018 fick Stadsledningskansliet in åtta klagomål, sju frågor och fem förslag. Flest synpunkter fick avdelningen Samhällsplanering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Svar på initiativärende: Att rädda världen är en bisak (M1)

Moderaterna och Kristdemokraterna uppmärksammar i ett initiativärende hur många insekter som försvunnit de senaste 50 åren. Tama bin kan visserligen inte ersätta de vilda pollinerarna men gör ändå naturvårdsnytta genom sin pollinering och bidrar till bättre skördar. Kommunen upplåter mark genom jordbruks- och lägenhetsarrenden. Bikupor faller under arrendeformen lägenhetsarrende. Information om de olika arrendeformerna och dess ändamål kommer att läggas till på Borås Stads hemsida.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet är besvarat.

Koncernbidrag 2018 inom koncernen Borås Stadshus AB (E1)

Borås Stadshus AB vill, jämfört med de preliminära koncernbidragen, öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 1,1 miljoner kronor, öka koncernbidraget till Borås Djurpark med 6 000 kronor, till BoråsBorås TME med 84 000 kronor och till Akademiplatsen AB med 1 miljon kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag.

Förlängd svarstid för förslag till ny resursfördelningsmodell (E2)

Förskolenämnden har bett Kommunstyrelsen om förlängd svarstid avseende förslag till ny resursfördelningsmodell.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Förskolenämnden förlängd svarstid till 30 april 2019.

Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (E3)

EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll för att säkerställa att unionens lagstiftning följs när det gäller livsmedel och livsmedelssäkerhet. Förordningen ska börja tillämpas 14 december 2019. Miljö- och konsumentnämnden har yttrat sig över remissen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka Miljö- och konsumentnämndens remissyttrande som sitt eget till Näringsdepartementet.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Engelska skolan (E4)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per elev i grundskola årskurs 1-6 är 7 017 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i grundskola årskurs 7-9 8 420 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i förskoleklass 3 347 kronor/månad från och med 1 april 2019, i fritidshem 2 671 kronor/månad från och med 1 april 2019 och att lovdagsersättningen är 34,50 kronor/timme från och med 1 april 2019.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Montessoriskolan Malmen (E5)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per elev i grundskola årskurs 1-6 är 7 017 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i grundskola årskurs 7-9 8 420 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i förskoleklass 3 347 kronor/månad från och med 1 april 2019, i fritidshem 2 671 kronor/månad från och med 1 april 2019 och att lovdagsersättningen är 34,50 kronor/timme från och med 1 april 2019.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Stiftelsen Anden och Ordet (E6)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per elev i grundskola årskurs 1-6 är 7 017 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i grundskola årskurs 7-9 8 420 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i förskoleklass 3 347 kronor/månad från och med 1 april 2019, i fritidshem 2 671 kronor/månad från och med 1 april 2019 och att lovdagsersättningen är 34,50 kronor/timme från och med 1 april 2019.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB (E7)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per elev i grundskola årskurs 1-6 är 7 017 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i grundskola årskurs 7-9 8 420 kronor/månad från och med 1 januari 2019, i förskoleklass 3 347 kronor/månad från och med 1 april 2019, i fritidshem 2 671 kronor/månad från och med 1 april 2019 och att lovdagsersättningen är 34,50 kronor/timme från och med 1 april 2019.

Ersättning till fristående förskolor 2019, Freinertförskolan Ejdern (E8)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, förskolan Paletten (E9)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan Globen (E10)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan Malmen (E11)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan Pyramiden (E12)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, Svenska kyrkan i Borås Stad (E13)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Ersättning till fristående förskolor 2019, Borås kristna förskola (E14)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Nämndbudget 2019 (E15)

Nämndernas kommunbidrag föreslås ökas med totalt 9,7 miljoner kronor som en effekt av särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Här ingår också omfördelning med 2,7 miljoner kronor mellan Vård- och omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med anledning av en förändrad gränsdragning mellan de båda nämnderna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna nämndbudget 2019 med de i ärendet angivna förutsättningarna.

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Idealiv (E16)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om 2019 års ersättningar till fristående förskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till barn i fristående förskola 1-2 år ska vara 90,36 kronor/timme och för barn 3-5 år 64,55 kronor/timme.­

Initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och familjeomsorgsnämnden (E17)

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på 17,7 miljoner kronor för 2018. Med anledning av det föreslår Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) att Kommunstyrelsen beslutar om en genomlysning av nämndens verksamhet. Genomlysningen bör ge svar på vilka åtgärder som krävs för att leva upp till lagstiftningen och nå en ekonomi i balans.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Dags att kräva ansvar (E18)

Det är mycket relevant att kalla till en extra bolagsstämma för Borås Energi och Miljö AB för att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseordföranden, vice ordförande och andre vice ordföranden. Det anser Sverigedemokraterna, som föreslår att Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige att tillskriva Borås Stadshus AB att begära att Borås Energi och Miljö AB:s styrelse snarast sammankallar en extra bolagsstämma.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) (N1)

Ärendet utgick.

Initiativärende: Säkra företagandet (N2)

Ung Företagsverksamhet Älvsborgs verksamhet i Boråsregionen riskerar att avvecklas eller försämras eftersom Boråsregionen har minskat sitt ekonomiska stöd. Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att man inför ett bidrag som ställs i proportion till kommunens folkbokförda invånare 2018. Det skulle innebära att Kommunstyrelsen beviljar Ung Företagsverksamhet Älvsborg ett bidrag på 250 000 kronor.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Svar på motion: Utred möjligheterna för linbana i Borås (SP1)

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har föreslagit att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett linbanesystem där den första linjen bör gå sträckan Borås resecentrum/Södra torget – Södra Älvsborgs sjukhus – Hässleholmen. Kommunstyrelsens svar är att linbanor inte bedöms lösa det transportbehov som boråsarna har. Intrånget på bebyggelsen i centrum och villastaden skulle bli betydande och stadens utseende skulle helt förändras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion: Borås som cykelstad (SP2)

Anna Christensen (M) har lämnat in ett förslag om att stadens gång- och cykelbanor ska inventera och att staden därefter ska avsätta resurser för att måla skiljelinjer mellan gång- och cykelbanorna i hela Borås Stad, samt att införa ett cykelprogram.

Kommunstyrelsen svarar att det som föreslås i motionen redan pågår. På Stadskansliet pågår arbete med en trafikplan och dessutom tas en separat cykelstrategi fram. Parallellt med det tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan vartannat år. Dessutom har Tekniska nämnden ett tydligt uppdrag att skilja cyklister och gående åt, till exempel genom att måla skiljelinjer där det är möjligt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Stimulera boråsare att cykla (SP3)

Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har lämnat in ett förslag om att kommunen bör stimulera bilister att byta till cykelresor, för att lösa trafikproblemen.

På Stadskansliet pågår arbete med en trafikplan och dessutom tas en separat cykelstrategi fram. Parallellt med det tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan vartannat år. Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom bruttolöneavdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på initiativärende: Stärk arbetet mot djurrättsextremisterna (CKS1)

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har kommit in med initiativärendet ”Stärk arbetet mot militant djurrättsaktivism”. De föreslår att CKS ska ges i uppdrag att återredovisa omfattningen av brott utförda av militanta djurrättsaktivister som drabbat lantbrukare i kommunen, och att CKS även ska ta fram åtgärder för att Borås Stad ska kunna stärka det långsiktiga arbetet mot den extremistiska och våldsbejakande delen av djurrättsmiljön.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat och att djurrättsaktivism läggs till i Planen mot våldsbejakande extremism under senare delen av 2019.

Initiativärende: Uttalande om återvändande IS-terrorister (CKS2)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen beslutar att anta ett uttalande om att den som deltagit i, eller stött, terrorism, exempelvis IS, inte är välkommen till Borås Stad. Samt att uppmana Kommunfullmäktige att ge samtliga nämnder och styrelse i uppdrag att utarbeta direktiv som förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-03-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol