Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-04-23 protokoll.pdf Pdf, 480.6 kB. 480.6 kB 2020-09-02 12.11

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-04-23.pdf Pdf, 9.4 MB. 9.4 MB 2019-04-12 08.04
Delegationsbeslut 2019-04-23.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-04-12 08.04
Kommunstyrelsen 2019-04-23 handlingar.pdf Pdf, 52.4 MB. 52.4 MB 2019-04-17 10.19

Alternativa förslag

 

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-04-23 KS Skrivelse initiativärende om att bjuda in privata aktörer till att etablera sig i Borås.pdf Pdf, 450.6 kB. 450.6 kB 2019-04-23 13.20
2019-04-08 Initiativärende för ett rättvisare ersättningssytem i hemtjänsten.docx Word, 174.3 kB. 174.3 kB 2019-04-23 16.08

 

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-04-23 Protokollsanteckning E2-E4.pdf Pdf, 350.7 kB. 350.7 kB 2019-04-23 13.51
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (S1)

Kristdemokraterna i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, och bifogat en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunalt partistöd 2019 kan betalas ut till Kristdemokraterna i Borås.

Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (S2)

Socialdemokraterna i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, och bifogat en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunalt partistöd 2019 kan betalas ut till Socialdemokraterna i Borås.

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare (S3)

Petra Kyllegård har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad. Kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande från länsstyrelsen Västra Götaland.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad idag inte har behov av fler vigselförrättare.

Initiativärende: Redovisa arbetet för en frisk organisation (PF1)

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig satsning på organisationshälsa med syftet att få ner sjukskrivningarna. Projektet ska arbeta tvärs över alla förvaltningar och ge stöd till arbetsplatser med hög korttidssjukskrivning. Den första redovisningen av projektet sker muntligt till Kommunstyrelsen den 23 april.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga den muntliga redovisningen till handlingarna och därefter avsluta ärendet.

Svar på motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande (KU1)

Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L) har i en motion föreslagit att Förskolenämnden ska få i uppdrag att se över möjligheten att göra en avdelning på någon förskola till språkförskola. Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som redan bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad. Med tillägget att Förskolenämnden ska redovisa uppföljningen av profileringen mot språk och litteratur på förskolorna i Hässleholmenområdet till Kommunstyrelsen.

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2018 (KU2)

1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Under 2018 fick Borås Stad in totalt 1 862 synpunkter. Det är en ökning med 74 procent sedan 2017 och med 233 procent sedan 2016. Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 1 284 stycken.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna. Med tillägg att nämnderna uppmanas att till nästa år fördjupa sina rapporter med analyser av orsaken till synpunkterna och åtgärder som vidtagits.

Riktlinjer för exploateringsavtal (M1)

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå exploateringsavtal även anta riktlinjer för sådana avtal. Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram riktlinjer som beskriver hur handläggning av planbeskedsansökan går till och grundläggande principer för fördelningen av kostnader och intäkter när detaljplaner genomförs. Syftet är att öka förutsägbarheten om vad exploateringsavtal kan innehålla och ge exploatören kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för exploateringsavtal.

Ny donationsstiftelse enligt testamente för Gösta och Eva Ågren (E1)

I makarna Gösta och Eva Ågrens testamente står att medel ska doneras i en fond som ska användas för att bereda psykiskt utvecklingsstörda i Södra Älvsborgs län en så meningsfull tillvaro som möjligt. Bouppteckningen visar en behållning i boet på närmare 2,2 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att godkänna att en stiftelse skapas och förvaltas av Kommunstyrelsen. Ansvarig för utdelning ur fonden ska vara Sociala omsorgsnämnden.

Remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB angående Yrkesgymnasiet Borås (E2)

Thorengruppen AB har ansökt om att få starta den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med utbildningarna Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service, hantverksprogrammet med inriktning Frisör samt Vård- och omsorgsprogrammet med start läsåret 2020/2021.

Samtliga utbildningar finns redan i Borås och nya fristående aktörer skulle kunna leda till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Borås Stad, menar Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrande om ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Borås från och med läsåret 2020/2021.

Remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB angående Thoren Business School Borås (E3)

Thorengruppen AB har ansökt om att etablera fristående gymnasieskolan Thoren Business School Borås med utbildningarna Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap samt Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service.

Samtliga utbildningar bedrivs redan i Borås. Nya fristående aktörer skulle kunna leda till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Borås Stad, menar Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrande om ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolan Thoren Business School Borås från och med läsåret 2020/2021.

Remissyttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB angående en fristående gymnasieskola i Borås (E4)

Hvilan Utbildning AB har ansökt om att få etablera den fristående gymnasietskolan Hvilan Gymnasium Borås med utbildningarna Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Samtliga utbildningar bedrivs redan i Borås. Nya fristående aktörer skulle kunna leda till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Borås Stad, menar Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrandet om ansökan från Hvilan Utbildning AB angående nyetablering av Hvilan Gymnasium Borås med start läsåret 2020/2021.

Initiativärende: Rättvisare ersättningssystem inom hemtjänsten (E5)

Det finns idag ett gap mellan hur mycket Borås Stad ersätter hemtjänstutförare i andra kommuner jämfört med privata utförare inom kommunens gränser. Skillnaden är omotiverad och försvårar för externa aktörer menar Moderaterna och Kristdemokraterna. Partierna föreslår i ett initiativärende att privata utförare inom hemtjänsten ska ersättas med 412 kronor per utförd hemtjänsttimme.

Beslut: Ärendet remitterades till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Välkommen att bygga ut välfärden i Borås

För att klara kommande års omfattande investeringar i välfärden är det viktigt att staden får hjälp av andra aktörer. Det påpekar Moderaterna och Kristdemokraterna i ett initiativärende, där de föreslår att Kommunstyrelsen ska dels godkänna skrivelsen och dels skicka den till privata aktörer inom välfärden och fastighetsbolag med trygghetsboenden i Sverige.

Beslut: Ärendet remitterades till Stadsledningskansliet för beredning.

Yttrande över ansökan om planbesked för Sjömarken, Räveskalla 1:19 (SP1)

Det aktuella planområdet är en villatomt i Sjömarken. Syftet med planen är att flytta ledningsrätten till rätt plats, där ledningarna är placerade idag. Det skulle göra det möjligt att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbeskedet. Med tillägget att den sökande ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Beslut om ansökningar om medel för lokal utveckling 2019 (SP2)

Kommunstyrelsens delegation för Medel för lokal utveckling har beslutat om 30 inkomna ansökningar. Ansökningar på över 100 000 kronor måste lyftas vidare till beslut i Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att De sju häradenas kulturhistoriska förening får 168 000 kronor för att isolera den så kallade redskapsboden, Borås GIF får 113 000 kronor för grus och belysning till flowtrack cykelbana på Knektås, Dalsjöfors Folkets park får 138 000 kronor för en trapphiss i byggnaden och Equmeniakyrkan Fristad får avslag på sin ansökan om att bygga om en handikapptoalett.

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 med flera (SP3)

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan kommunen och exploatören på Byttorpshörn och omfattar nu Byttorpstå 1 med flera. Detaljplanen medger ny bostadsbebyggelse på tre-sju våningar i två byggnader i Byttorp.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplanen för Byttorp, Byttorpstå med flera.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-04-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol