Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-03-16 protokoll § 110 Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid sammanträden.pdf Pdf, 460.1 kB. 460.1 kB 2020-03-16 15.54
Kommunstyrelsen 2020-03-16 protokoll.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-09-09 10.30

 

Sammanträdet inleddes med en informationspunkt om coronaviruset och hur det påverkar Borås Stads verksamheter. Informationspunkten drogs av stadsdirektör Svante Stomberg, chef för centrum för kunskap och säkerhet Peder Englund och kommunikationschef Marie Ingvarsson.

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid sammanträden (Kc1)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att komplettera Kommunfullmäktiges arbetsordnings § 8 med regler om deltagande på distans. Paragrafen föreslås omedelbart justerad.

Redovisningar av kommunala partistöd (Kc2-7)

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av hur deras respektive partistöd 2019 har använts. Till redovisningarna finns granskningsrapporter bifogade.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beslutar att kommunalt partistöd 2020 kan betalas ut till ovan nämnda partier.

Svar på remiss: Vissa följdändringar med anledning av spellagen (Kc8)

Borås Stad har fått möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets förslag till lagändring av tillståndsplikten för visst automatspel. I promemorian föreslås bland annat att tillståndsplikten för så kallade förströelsespelsautomater ska upphöra. För Borås Stad innebär ändringarna att Tillståndsenheten inte längre kommer att erhålla och svara på remisser från Spelinspektionen i samband med tillståndsgivning.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget och det upprättade remissvaret skickas till Finansdepartementet.

Motion om att redovisa hela lönen (Pf1)

Ärendet utgick.

Initiativärende: Förbättrad samverkan i det förebyggande arbetet med barn och unga (Pf2)

Moderaterna och Allianspartierna lyfter frågan om förbättrad samverkan i det förebyggande arbetet med barn och unga.

Beslut: Initiativärendet remitterades till Stadsledningskansliet för beredning.

Motion om familjecentral i serviceort (Ku1)

Ärendet utgick.

Motion om att stärka det finska språkets ställning i Borås (Ku2)

Ärendet utgick.

Motion om att utöka antalet timmar i förskoleklass (Ku3)

Ärendet utgick.

Motion om att höja kvaliteten på Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering (Ku4)

Ärendet utgick.

Svar på initiativärende om redovisning av arbetet med Bostad först (Ku5)

Ärendet utgick.

Försäljning av del av Hässleholmen 3:1, Jällbygatan, Hässleholmen (M1)

Ett markanvisningsavtal tecknades 2018 mellan kommunen och Jällby Projekt AB för två områden om totalt cirka 3 850 kvadratmeter av fastigheten Hässleholmen 3:1. De två områdena ligger söder om Jällbygatan på Hässleholmen.

Köparens avsikt med förvärvet är att uppföra parhus, totalt 16 bostäder i åtta stycken huskroppar.

Beslut: Kommunen säljer cirka 3 850 kvadratmeter av Hässleholmen 3:1 för 5 000 000 kronor till Jällby Projekt AB.

Regler och anvisningar för intern kontroll – Kommunstyrelsen (E1)

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har varje nämnd och bolag det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsens regler och anvisningar för egen del beskriver ansvarsfördelning samt arbetsgång för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av intern kontrollplan.

Beslut: Kommunstyrelsen antog reglerna och anvisningarna för intern kontroll för egen del.

Borås stadsanställdas semesterhemsförening (E2)

Borås Stadsanställdas semesterhemsförening var en förening vars ändamål var att ge sina medlemmar tillfälle till sund och stärkande semestervistelse och rekreation. Föreningen upphörde 1985, men det finns fortfarande ett ekonomiskt saldo kvar på 673 659 kronor.

Kommunstyrelsen ser det som rimligt att föra över dessa medel till MerKraft. MerKraft är en förening som har liknande syfte som Borås Stadsanställdas förening, nämligen att främja kommunanställdas trivsel, gemenskap och hälsa.

Beslut: Kommunstyrelsen tog emot medlen från Borås Stadsanställdas semesterhemsförening med syfte att disponeras av föreningen MerKraft där samtliga anställda i Borås Stad är medlemmar. Beslutet förutsätter att MerKraft ställer sig positiva till att disponera medlen.

Koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås Stadshus AB (E3)

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.

Förslag till erhållet (+) eller lämnat (-) koncernbidrag:

  • Borås Stadshus AB: + 2 583 000
  • Borås Energi och Miljö AB: 0
  • Borås Elnät AB: - 58 613 000
  • Borås Djurpark AB: + 13 926 000
  • Borås Kommuns Parkerings AB: + 9 925 000
  • Industribyggnader i Borås AB: - 15 000 000
  • BoråsBorås TME AB: + 18 452 000
  • Akademiplatsen AB: + 26 227 000
  • Inkubatorn i Borås AB: + 2 500 000
  • Summa koncernbidrag: + 73 613 000

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag.

Viskaforshem AB begär tillstånd att ta upp direktfinansiering (E4)

Ärendet utgick.

Initiativärende: hur kommunen kan underlätta för företagen (E5)

Moderaterna och Kristdemokraterna lyfter frågan om hur kommunen kan underlätta för företagen.

Beslut: Initiativärendet remitterades till Stadsledningskansliet för beredning.

Granskningsyttrande för detaljplan för Viared (Sp1)

Planområdet ligger sydväst om Viaredsmotet där väg 40 (R40) och väg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. Planförslaget tydliggör huvudmannaskap för vägar, förbättrar trafikmiljön, kopplar samman cykelvägar och gör att aktuell markanvändning stämmer överens med detaljplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Förslag till bildande av naturreservat Pålsbo (Sp2)

Ärendet utgick.

Motion om säkerhet i kommunens lokaler (CKS1)

Ärendet utgick.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-03-16 anmälningsärenden.pdf Pdf, 80.1 MB. 80.1 MB 2020-03-06 13.26
Kommunstyrelsen 2020-03-16 delegationsbeslut.pdf Pdf, 902.9 kB. 902.9 kB 2020-03-06 13.26
Kommunstyrelsen 2020-03-16 handlingar.pdf Pdf, 68.6 MB. 68.6 MB 2020-03-16 12.04


Alternativa förslag


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-03-16 Hur kan kommunen underlätta för företagen.docx.pdf Pdf, 716.7 kB. 716.7 kB 2020-03-16 13.51
2020-03-16 Initiativärende om att tydliggöra samarbetsansvar för barn och unga.pdf Pdf, 720.5 kB. 720.5 kB 2020-03-16 13.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-03-16 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol