Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Självservice: Företagare

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området företagare.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Restaurang, kontor, tobak

Upplandling, hitta underlag och lämna anbud


Anmälan om försäljning av folköl, tobak och/eller e-cigaretter


Bilaga A till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd


Restaurangregister (stadigvaranade serveringstillstånd)


Lokalguiden (lediga lokaler)


Lokalnytt (nya lokaler)


Objektvision (lediga lokaler)


Catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning


Ansökan hyra av torgplats/tillfällig försäljning


l

Öresjö vattenskyddsområde

Anmälan om husbehovstäkt


Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jord och skogsbruk


Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Kemikalier


Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Schaktning


Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Upplag


Jordbruksblankett bilaga


l

PCB

Inventering av PCB i byggnad


Redovisning av handlingsplan


Anmälan sanering


Slutredovisning av sanering


l

Lokaler och verksamheter

Anmälan om bassängbad


Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta


Anmälan om solarium


Anmälan om verksamhet för undervisning


Ansökan om enskild pedagogisk verksamhet


Ansökan för fristående förskola eller fritidshem


l

Livsmedelsverksamhet

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet


Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning


Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys av livsmedel


Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning


Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning med mera


l

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt


Anmälan om miljöfarlig verksamhet


Anmälan om anläggning för djurhållning


Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål


Anmälan om dagvattenanläggning


Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk


Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör


Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel


Efterbehandling av eller grävning i förorenad mark


Farligt avfall


Kemikalieförteckning 


Senast ändrad: 2020-02-25 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Företagare

g q n C