Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, kv. Midas 14

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1441 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut §130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av kv. Midas 14. Användningen föreslås vara bostäder och kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen av stadskärnan med ett exponerat läge mot Stora Torget. Därför är det av stor vikt att först noggrant studera vilken typ av volym som passar in. Vid framtagande av volymerna är det angeläget att tänka på hur kyrkan som ett viktigt element förhåller sig till de kommande volymerna. På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen idag är det också viktigt att fasadmaterialet väljs med omsorg.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-03-13 10.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, kv. Midas 14

g q n C