Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Druvefors, Solrosen 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-910 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-09-04 i beslut §431 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att översiktligt pröva en planändring i enlighet med förslagets intentioner.

Begäran grundar sig på att Willhem AB har kommit in med en ansökan om planändring. Willhem AB ansöker om att få bygga flerbostadshus i 16-17 våningar inom fastighet Solrosen 1. Ansökan bedöms förenlig med både gällande översiktsplan, översiktsplanen som varit på remiss, Borås 2025 och Borås Stads miljömål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en planändring som möjliggör bostäder inom fastigheten är positivt. En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen ger upphov till 80-100 lägenheter utmed ett urbant stråk i ett centrumnära läge med god tillgång till kollektivtrafik. Stadsbild, volym, buller, solexponering samt parkering är viktiga faktorer som bör studeras under planarbetet.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.s

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Druvefors, Solrosen 1

g q n C