Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Svensgärde, Laggarebo 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1532 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked med avsikt att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. I ansökan föreslås också kommunen att utveckla marken med fler kommunala villatomter samt att utöka befintlig industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 § 45 att avstyrka ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 § 73 att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden anser att positivt planbesked bör lämnas. Beslut om planuppdrag avvaktar Kommunstyrelsens svar.

2016-04-14 inkom skrivelse från Stadskansliet där det står att ärendet på nytt har bedömts på beredningsmöte och att ingen ny information har tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. Vidare står att Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedsansökan 2016-02-08 § 45 och att detta beslut kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 § 199 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §293 att planarbetet ska fortsätta först efter att Kommunfullmäktige tagit ställning i frågan om planändring ska ske.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 §364 att översända skrivelse till Kommunfullmäktige där Samhällsbyggnadsnämnden ber Kommunfullmäktige att godkänna fortsatt planarbete.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Svensgärde, Laggarebo 1:1

g q n C