Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strukturskisser

Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken och övergripande bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå - med framtiden i fokus. Målet med strukturskissarbetet är att konkretisera våra intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet mellan husen - parker, gator, mötesplatser.

Arbetet med Strukturskiss Västra Centrum pågår just nu. Strukturskiss Norr antogs i augusti 2022. Du kan läsa mer om Strukturskiss Norr längre ner på sidan.

Illustrationer av stadsarkitekt Richard Mattsson som visar hur området i Strukturskiss Norr skulle kunna bli.

Hur skapas en strukturskiss?

Strukturskissen utgår från de ambitioner/inriktningar som kommunen pekar ut i översiktsplanen. I arbetet med att ta fram en strukturskiss arbetar Kommunstyrelsen, fem nämnder och tre kommunala bolag tillsammans. Både politiker och tjänstepersoner är med i arbetet. Dessutom involveras näringslivet, forskning och allmänheten.

Tillsammans arbetar vi fram en gemensam idé om hur Borås Stads stadsutveckling kan se ut område för område. Strukturskissen blir sedan en vägledning när Borås Stad tar fram detaljplaner. En strukturskiss är ett levande dokument, vilket betyder att den uppdateras hela tiden.

Strukturskiss Norr

Strukturskiss Norr är en beskrivning av vår gemensamma målbild för hur området från Simonsland, via Knalleland mot Alideberg och vidare norrut kan utvecklas.

Stora delar av området är idag gammal industrimark med utbredda markparkeringar. Fastighetsägarna har visat intresse för att utveckla sina fastigheter med fler och blandade funktioner. För att området ska bli ännu mer attraktivt behöver vi stärka grönstrukturen med en stor variation av ekosystemtjänster. Vi vill också utveckla "eventdiagonalen", som kopplar samman populära besöksmål och samtidigt ge den en grön karaktär för vila, motion och aktiviteter.

Strukturskiss Norr Pdf, 5.5 MB.

Del av området i strukturskiss norr

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strukturskisser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender