Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vem gör vad i föreningen?

Vad ansvarar orförande för, vad gör kassören, revisorn och sekreteraren? Här finns förklarande information om de olika rollerna som måste finnas i en förening.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • För föreningens talan
 • Bevakar tillsammans med sekreteraren att besluten som styrelsen tagit blir genomförda
 • Bevakar föreningens ekonomiska intressen tillsammans med kassören
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och sekreteraren
 • Är föreningens firmatecknare tillsammans med kassören
 • Upprättar dagordning med sekreteraren

Sekreterare

 • För protokoll vid föreningens möten
 • Svarar för föreningens utskick
 • Sköter medlemsregistret
 • Sköter trycksaker och administration
 • Gör förslag till verksamhetsberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och ordföranden
 • Skickar kallelser till styrelsemöten
 • Upprättar dagordning med ordföranden

Kassör

 • Firmatecknare tillsammans med ordföranden
 • Sköter bokföringen
 • Tar hand om in- och utbetalningar
 • Sköter lotterier
 • Gör förslag till budget och kassaberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med sekreteraren och ordföranden
 • Sköter alla ekonomiska intressen
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Övriga ledamöter

Övriga ledamöter är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som de tilldelats.

Revisorer

Revisorer granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet, så att styrelsen har skött sina uppgifter. De lämnar även revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister upptäcks. Revisorn får inte vara släkt med någon styrelseledamöterna.

Valberedning

Valberedning väljs vid årsmötet. Lägger förslag till årsmötet på namn till kommande styrelse.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten samt förvalta föreningens tillgångar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vem gör vad i föreningen?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender