Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för förskola

När du har ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg måste du betala en avgift varje månad.

Din avgift räknas ut utifrån:

 • den sammanlagda skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad
 • hur många barn i hushållet som är inskrivna i förskola eller fritidshem
 • det omsorgsbehov du anmält att du har

Avgiften styrs av det omsorgsbehov du anmält att du har, inte barnets faktiska närvaro. Omsorgsbehovet är din arbets- eller studietid inklusive restid eller 15-timmar om du är föräldraledig eller arbetssökande. Om barnets faktiska närvaro överstiger det anmälda omsorgsbehovet kommer du att få betala för den extra tiden. Omsorgsbehovet delas in i tre intervall, du kan se de olika intervallerna längre ner på sidan under rubriken Förskoleavgift.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift 12 månader om året, även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) delat med 12 månader.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodeersättning
 • pension (ej barnpension) och livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag (den del som utgör arvode)
 • sjukpenning/sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag/utbildningsstöd
 • inkomst beskattad i utlandet.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel inte:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsbidrag.

Inkomstanmälan ska göras

 • innan barnomsorgsplatsen börjar användas
 • när hushållets inkomst förändras.

Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen.

Inkomsten kontrolleras en gång per år mot Skatteverkets taxering. Om det visar sig att inkomsten inte stämmer, ändras avgiften i efterhand. Det kan till exempel innebära att du får betala höjd avgift i efterhand om det visar sig att din inkomst är högre än du angett.

Förskoleavgift

I förskoleverksamhet är avgiften lägre under skolans terminstider från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Du betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som andra det näst yngsta.

Procent av avgiftsgrundande inkomst

 • Barn 1
  0-15 timmar: 1,5 %
  15,01-30 timmar: 2,25 %
  30,01 timmar eller mer: 3 % - dock högst 1 645 kr/månad
 • Barn 2
  0-15 timmar: 1 %
  15,01-30 timmar: 1,5 %
  30,01 timmar eller mer: 2 % - dock högst 1 097 kr/månad
 • Barn 3
  0-15 timmar: 1 %
  15,01-30 timmar: 1 %
  30,01 timmar eller mer: 1 % - dock högst 548 kr/månad
 • Barn 4 - Ingen avgift

Förskoleavgift för 3–5åringar

Gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år. Procent av avgiftsgrundande inkomst.

 • Barn 1
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 1,5 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 2,25 % dock högst 1 645 kr/månad
 • Barn 2
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 1 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 1,50 % dock högst 1 097 kr/månad
 • Barn 3
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 0,70 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 0,70 % dock högst 548 kr/månad
 • Barn 4 - Ingen avgift

Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i dokumentet:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.
(Sedan dokumentet skrevs har Stadsdelsnämnder ersatts med facknämnder. Förskolenämnd avseende förskola och pedagogisk omsorg, Grundskolenämnd avseende fritidshem.)

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

 • Ändra omsorgsbehov eller inkomstuppgift

Om familjesituationen förändras kan det påverka den avgiftsgrundande inkomsten.

Vid separation räknas ny inkomst från det datum vårdnadshavarna har skilda bostäder. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Du måste kunna styrka ditt flyttningsdatum.

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Din avgift påverkas av den tid du anmält att ditt barn har behov av att vara i förskolan. Därför är det viktigt att du anmäler rätt omsorgsbehov i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Frånvaro, till exempel semester eller sjukdom, påverkar inte avgiften.

Borås Stad använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att i efterhand justera barnomsorgsavgiften. Det betyder att avgiften blir mer exakt och mer rättvis för alla.

En gång om året sker en slutavräkning. Det kan innebära att hushållet får pengar tillbaka, eller en överskjutande summa att betala. Metoden innebär att vi i efterhand justerar avgiften till den korrekta nivån, på samma sätt som slutskattesedeln.

Pengar tillbaka eller betala?

Taxan för barnomsorg anger kostnaden som en procentsats av hushållets inkomst. Uppgifterna från Skatteverket jämförs med vad hushållet betalat för sin barnomsorg. Resultatet kan bli att hushållet får tillbaka pengar, eller att kommunen skickar räkning på ett kvarstående belopp. Men för de allra flesta hushåll visar granskningen att man betalat rätt avgift.

Vi får inkomstuppgifterna med ett års fördröjning. Under 2023 justeras barnomsorgsavgifter för 2021 med hjälp av slutskatten för det inkomståret, och så vidare.

Borås Stad har en undre gräns på 300 kr för justeringen. Överskjutande avgift som är mindre än så för ett helt år betalas inte ut. Omvänt kräver kommunen inte heller in underskott under 300 kr.

Anmäl ändrad inkomst

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender