Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för förskola

När ditt barn har fått plats i förskola betalar du en avgift varje månad. Avgiften beräknas i procent utifrån:

 • Den sammanlagda inkomsten i ditt hushåll före skatt.
 • Barnets ålder (i augusti det år ditt barn fyller tre år omfattas barnet av allmän förskola).
 • Hur många barn i hushållet som är inskrivna i förskola eller fritidshem.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift 12 månader om året, även när ditt barn är ledigt. Frånvaro, till exempel semester eller sjukdom, påverkar inte avgiften. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden på 30 dagar.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) delat med 12 månader.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (exempelvis bonus eller provision)
 • familjehemsföräldrars arvodeersättning
 • pension (ej barnpension) och livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag (den del som utgör arvode)
 • sjukpenning/sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag/utbildningsstöd
 • inkomst beskattad i utlandet.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel inte:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsbidrag.

Inkomstanmälan ska göras

 • innan barnomsorgsplatsen börjar användas
 • när hushållets inkomst förändras.

Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen.

Om ditt barn går på kommunal förskola eller fritidshem kontrolleras din inkomst en gång per år mot Skatteverkets taxering. Kontrollen görs med två års fördröjning, vilket innebär att till exempel år 2023 kontrolleras först år 2025. Om kontrollen visar att avgiften du har betalat inte har stämt, kommer du att få en faktura eller en återbetalning i efterhand. Mer information om avgiftskontroll hittar du längre ned på sidan.

Förskoleavgift

Avgiften tas ut med viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten per månad. Yngsta barnet räknas som det första barnet. För det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Procent av avgiftsgrundande inkomst

 • Barn 1
  3 % - dock högst 1 688 kr/månad
 • Barn 2
  2 % - dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn 3
  1 % - dock högst 563 kr/månad
 • Barn 4
  Ingen avgift

Förskoleavgift för allmän förskola

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre år omfattas barnet av allmän förskola.

Är ditt barn placerat 15 timmar per vecka, följer förskolans tider för allmän förskola och är ledig under grundskolans lov är förskolan avgiftsfri. Vid behov av placering under grundskolans lov, så debiteras du enligt ordinarie taxa. Minsta period som debiteras är en vecka.

Procent av avgiftsgrundande inkomst

 • Barn 1
  2,25 % - dock högst 1 266 kr/månad
 • Barn 2
  1,50 % - dock högst 844 kr/månad
 • Barn 3
  0,75 % - dock högst 422 kr/månad
 • Barn 4
  Ingen avgift

Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i dokumentet:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

 • Ändra grund för placering eller inkomstuppgift

Om familjesituationen förändras kan det påverka den avgiftsgrundande inkomsten.

Vid separation räknas ny inkomst från det datum vårdnadshavarna har skilda bostäder. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Du måste kunna styrka ditt flyttningsdatum.

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Borås Stad använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att i efterhand justera barnomsorgsavgiften för vårdnadshavare med barn inom kommunal verksamhet. Det betyder att avgiften blir mer exakt och mer rättvis för alla.

En gång om året sker en slutavräkning. Det kan innebära att hushållet får pengar tillbaka, eller en överskjutande summa att betala. Metoden innebär att vi i efterhand justerar avgiften till den korrekta nivån, på samma sätt som slutskattesedeln.

Pengar tillbaka eller betala?

Taxan för barnomsorg anger kostnaden som en procentsats av hushållets inkomst. Uppgifterna från Skatteverket jämförs med vad hushållet har betalat för sin barnomsorg. Resultatet kan bli att hushållet får tillbaka pengar, eller att kommunen skickar en faktura på ett kvarstående belopp. Men för de allra flesta hushåll visar granskningen att man har betalat rätt avgift.

Kontrollen görs med två års fördröjning, vilket innebär att till exempel år 2023 kontrolleras först år 2025.

Borås Stad har en undre gräns för justeringen. Är det överskjutande beloppet för ett helt år mindre än 600 kr, sker ingen återbetalning. Omvänt faktureras inte heller belopp under 600 kr vid avgiftskontrollen.

Anmäl ändrad inkomst

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras påverkar det din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender