Meny

Meny

Brukarundersökning förskola 2018

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, på den enskilda förskolan samt på varje avdelning. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna. Frågorna är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad föräldrar tycker. Fråga 4, 5 och 6 ställs varannat år. 

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar.

2017

2018

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

95

96

2. Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

81

82

3. Mina synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten.

75

80

4. Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen.

*

97

5. Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vara en bra kompis.

*

92

6. Personalen har ett professionellt bemötande mot mig som förälder.

*

96

Svarsfrekvens

2018 har förskolorna arbetat målmedvetet för att öka antalet svarande. Det är glädjande att 75 procent av alla vårdnadshavare har svarat. Det är en stor ökning mot 2017, då cirka 50 procent svarade.
Sedan 2014 kan vi se att det en ökande andel vårdnadshavare som svarar att de helt instämmer med påståendena i undersökningen. Totalt svarade cirka 4700 vårdnadshavare på enkäten 2018.

Resultat

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. Många vårdnadshavare, 96 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, och 97 procent upplever att personalen har ett vänligt bemötande mot barnen. Sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant.

Utvecklingsområde

Ett tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras synpunkter tas tillvara på i genomförande och planering av verksamheten. Lika många svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs både på avdelnings-, enhets- och Borås Stadsnivå.
Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och föräldrar om resultatet och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på din förskola ska du vända dig till förskolechefen eller personalen på den förskola där ditt barn går.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst Jämför service i Borås.

Senast ändrad: 2019-03-29 14.00

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2018

g q n C