Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser förskola

Förskolan är en av de största och viktigaste offentliga verksamheter och den spelar en viktig roll för våra yngsta medborgare och deras vårdnadshavare. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill öka uppmärksamheten på förskolan och utvecklingen av Öppna jämförelser - Förskola är en del av det arbetet.

Öppna jämförelser visar resultaten för Borås Stads förskolor i jämförelse med alla förskolor i landet. Uppgifterna syftar till att ge kommunerna verktyg och analysunderlag i arbetet med att följa upp och utveckla förskolans kvalitet, måluppfyllelse och likvärdighet.

Den senaste presenterande rapporten för förskola är: Öppna jämförelser 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är förskolans kompensatoriska roll som står i fokus för 2022. För andra gången har SKR låtit Statistikmyndigheten ta fram statistik över hur personaltätheten och tillgången till förskollärare förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur. Liksom i Öppna jämförelser – Förskola 2020 är det svaga eller obefintliga samband mellan personalresurser och socioekonomi. Personaltätheten är något högre i de förskolor där barnen har socioekonomiskt mindre gynnsam bakgrund. För förskollärartätheten saknas samband med socioekonomi; det som är utmärkande för statistiken är i stället att tillgången till förskollärare varierar så mycket mellan förskolorna, oavsett barnens socioekonomiska bakgrund.

Öppna jämförelser förskola

Tabellen visar resultatet på nyckeltal som ingår i öppna jämförelser för förskola jämfört med medel för riket för åren 2021 och 2022.

Nyckeltal

Borås, kommunala förskolor 2022

Medel riket 2022*

Borås, kommunla förskolor 2021

Medel riket 2021*

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, (%)

48

41

45

41

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation

10,4

12,4

10,6

12,5

Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, antal

5,0

5,1

4,8

5,1

*Riksgenomsnitt för alla förskolor (kommunala och fristående)

Kommentarer till statistiken

Nyckeltalen från Öppna jämförelser visar att Borås Stads kommunala förskolor ligger ovanför rikssnittet i nyckeltalen. Vi har färre barn inskrivna per årsarbetare, färre barn per förskollärare och en högre andel heltidsarbetande förskollärare med förskollärarlegitimation. Värt att nämna är att det finns en skillnad i resultaten på nyckeltalen mellan förskolorna i Borås Stad.

Hur vi arbetar för större likvärdighet mellan Borås Stads förskolor

Att arbeta för en likvärdig förskola för alla barn i Borås är en prioriterad fråga för förskolan och har varit det i flera år. I Förskolenämndens budget är likvärdighet i kvalitet ett prioriterat område vilket också speglar sig i förvaltningens verksamhetsplan och det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen gör ett omfattande arbete med kompetensförsörjning genom ett aktivt arbete för att rekrytera personal, samt att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de fackliga vara en god arbetsgivare som arbetar för hälsosamma arbetsplatser. Förskoleförvaltningen erbjuder också goda möjlighet till kompetensutveckling för personalen på sina förskolor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender