Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser förskola

Öppna jämförelser visar resultaten för Borås Stads förskolor i jämförelse med alla förskolor i landet. Öppna jämförelser presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den senaste presenterande rapporten för förskola är: Öppna jämförelser 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan är en av de största kommunala verksamheterna och den spelar en viktig roll för våra yngsta medborgare och för deras vårdnadshavare. Ändå är tillgången till statistik om förskolan relativt begränsad.

SKR:s förhoppning är att Öppna jämförelser – Förskola 2020 och kommande rapporter på förskoleområdet ska bidra med bättre underlag och verktyg för att jämföra förskolans kvalitet, måluppfyllelse och likvärdighet. Temat för rapportrn är Likvärdig förskola. För att närma oss den strukturella likvärdigheten inte bara mellan, utan även inom kommuner, har SKR låtit statistikmyndigheten SCB ta fram statistik på hur personaltätheten, förskollärartätheten och andelen förskollärare förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur.

Öppna jämförelser förskola

Tabellen visar resultatet på nyckeltal som ingår i öppna jämförelser för förskola jämfört med medel för riket för åren 2020 och 2021.

Nyckeltal

Borås, kommunala förskolor 2021

Medel riket 2021*

Borås, kommunla förskolor 2020

Medel riket 2020*

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, (%)

45

41

47

41

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation

10,6

12,5

10,8

12,6

Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, antal

4,8

5,1

5,1

5,1

*Riksgenomsnitt för alla förskolor (kommunala och fristående)

Nyckeltal förskola

Tabellen visar resultatet av nyckeltalet barngrupp, antal barn per barngrupp, jämfört med ovägt medel för alla kommuner 2020 och 2021.

Nyckeltal

Borås, kommunala förskolor 2021

Ovägt medel alla kommuner 2021**

Borås, kommunala förskolor 2020

Ovägt medel alla kommuner 2020**

Barngrupp, antal barn per barngrupp

12,5

15

12,8

15,1

**Ovägt medel beräknas genom att summerar alla kommuners värden och dividerar med 290. Om någon eller några kommuner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden.

Kommentarer till statistiken

Nyckeltalen från Öppna jämförelser visar att Borås Stads kommunala förskolor ligger ovanför rikssnittet avseende likvärdighet. Vi har färre barn inskrivna per årsarbetare, färre barn per förskollärare och en högre andel heltidsarbetande förskollärare med förskollärarlegitimation. Antal barn per barngrupp är också det något lägre jämfört med genomsnittet för alla kommuner.

Dock finns en skillnad i nyckeltalen mellan förskolorna i Borås Stad.

Hur ska vi arbeta för större likvärdighet mellan Borås Stads förskolor

Att arbeta för en likvärdig förskola för alla barn i Borås är en prioriterad fråga för förskolan. I Förskolenämndens budget är en god och likvärdig kvalitet i alla verksamheter ett prioriterat uppdrag. Förvaltningen gör ett omfattande arbete med kompetensförsörjning genom att rekrytera och validera personal, samt att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de fackliga vara en god arbetsgivare som arbetar för hälsosamma arbetsplatser. Förskoleförvaltningen erbjuder också goda möjlighet till kompetensutveckling för personalen på sina förskolor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender