Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Brukarundersökning förskola 2020

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, på den enskilda förskolan samt på varje avdelning. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna. Frågorna är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad vårdnadshavare tycker.

Några av frågorna i enkäten återkommer varje år, utöver dessa ställs också varje år andra frågor som handlar om värdegrund eller utveckling och lärande. Fråga 4 och 5 ställs vartannat år.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2019 och åren 2020.

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2019

2020

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96

96

2. Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

85

85

3. Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

95

95

4. Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen.

*

96

5. Personalen har ett professionellt bemötande mot mig som förälder.

*

96

Svarsfrekvens

2020 har förskolorna fortsatt arbetat aktivt och medvetet med att behålla den höga svarsfrekvensen. Bland annat har det vid hämtning och lämning på förskolan funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på en surfplatta. 4 970 vårdnadshavare har besvarat enkäten, vilket motsvarar ca 84 procent. 2019 svarade 85 procent av vårdnadshavarna på enkäten, vilket innebär att svarsfrekvensen är fortsatt hög.

Resultat

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. Många vårdnadshavare, 96 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. 95 procent av vårdnadshavarna anger att samverkan med förskolan fungerar bra. På frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, har hela 93 procent angett 6 eller högre på en 10-gradig skala.

Utvecklingsområde

Ett utvecklingsområde är barns inflytande och delaktighet. Det framkommer tydligt i enkäten att det finns en osäkerhet huruvida barn har inflytande eller inte. 12 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om personalen lyssnar på barnens tankar och idéer och använder det i planering av utbildningen. Dock svarar endast 3 procent att de anser att barnen inte har inflytande och delaktighet. Resultatet visar därmed att det framförallt handlar om att synliggöra för vårdnadshavarna på vilket sätt barn har inflytande och görs delaktiga i utbildningen.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs och bearbetas på olika nivåer, från avdelning till övergripande för Borås Stad. Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och föräldrar om resultatet och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på din förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på den förskola där ditt barn går.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.

Jämför service i Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol