Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning förskola 2023

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, för den enskilda förskolan och dess avdelningar. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna och är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad vårdnadshavare tycker.

Frågorna har inför 2023 gjorts om för att förenkla för vårdnadshavarna samt för att få ett bättre underlag för förskolorna att arbeta vidare med. Detta har medfört att det inte finns några jämförelser mot föregående år förutom vid första frågan.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2022 och 2023

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2022

2023

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

97

99

2. Mitt barn trivs på förskolan.


98

3. Jag tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra.


98

4. Mitt barn utvecklas och lär sig på förskolan.


97

5. Jag får information om hur det går för mitt barn på förskolan.


94

6. Jag är nöjd med mitt barns förskola


97

Svarsfrekvens

Totalt har 4 764 vårdnadshavare svarat på enkäten, vilket motsvarar 84 procent.

Det har funnits variationer mellan förskolorna i hur deltagandet har sett ut men de flesta förskolor har legat mellan 60-100 procent. Den förskola som har haft lägst svarsfrekvens är en nyöppnad förskola där svarsfrekvensen låg på 39 procent.

Faktorer som påverkat deltagandet

Under perioden som enkäten varit öppen under 2023 har förskolorna kunnat återgå till samma arbetssätt som innan pandemin för att få vårdnadshavarna att svara på frågorna. Personalen har kunnat arbeta aktivt direkt på avdelningen för att få vårdnadshavarna att svara i samband med hämtning eller lämning av sitt barn.

Under 2021 och 2022 har inte detta varit möjligt och en länk skickades därför ut till vårdnadshavarna för att besvara enkäten hemifrån. Detta har bedömts påverka tidigare års svarsfrekvenser som låg på 50 procent 2021 och 65 procent 2022.

Svarsfrekvensen har nu återgått till att ligga på liknande nivåer som innan pandemin.

Analys av resultat

Överlag ses 2023 års resultat som positivt då alla frågor ligger nära 100 procent i nöjdhet. Detta visar på att verksamheterna fungerar väl och vårdnadshavarna är nöjda. Frågan om trygghet har funnits med tidigare år och årets resultat på 99 procent ses som väldigt positivt. Resultatet har succesivt stigit under de senaste åren trots att det redan legat på höga nivåer.

Den frågan som hade lägst nöjdhet låg på 94 procent och handlar om vårdnadshavarna får information om hur det går för deras barn på förskolan. Resultatet bedöms vara bra men att det finns förbättringspotential framförallt på de förskolor som har lite lägre resultat i frågan. Här blir de enskilda kommentarerna till förskolan viktiga för att få en bättre bild av vad som efterfrågas.

De två sista frågorna i årets enkät var öppna frågor där vårdnadshavarna fick möjlighet att beskriva vad de tycker är bra samt vad som kan utvecklas på förskolan. Enkäten har resulterat i cirka 8 000 kommentarer från vårdnadshavarna. Dessa kommer inte sammanställas på förvaltningsnivå men blir ett viktigt verktyg för respektive förskola i deras analys. Kommentarerna kan ge en fördjupad information och förståelse för vad vårdnadshavarna tycker om förskolan.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs både på avdelnings-, förskole- och förvaltningsnivå.

Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och vårdnadshavare om resultatet, och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på förskolan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender