Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning förskola 2024

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stads Förskoleförvaltning, den enskilda förskolan och dess avdelningar. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna och är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad vårdnadshavare tycker.

För resultatet som presenteras nedan har svarsalternativen ”Stämmer bra” och ”Stämmer helt och hållet” adderats och sedan dividerats med totalt antal svarande per fråga.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2023 och 2024

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2024

2023

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

99

99

2. Mitt barn trivs på förskolan.

98

98

3. Jag tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra.

98

98

4. Mitt barn utvecklas och lär sig på förskolan.

98

97

5. Jag får information om hur det går för mitt barn på förskolan.

95

94

6. Jag är nöjd med mitt barns förskola

97

97

Svarsfrekvens

Totalt har 4 815 vårdnadshavare svarat på enkäten, vilket motsvarar 90 procent. Detta är en ökning från föregående år då svarsfrekvensen var 84 procent. Det har funnits variationer mellan förskolorna i hur deltagandet har sett ut. Alla förskolor är med i det övergripande resultatet då alla har bedömts ha en tillräcklig hög svarsfrekvens för att vara representativt.

Vårdnadshavarna har fått svara anonymt på enkäten direkt på förskolan i samband med hämtning eller lämning av sitt barn. Ambitionen har varit att en vårdnadshavare per barn svarar på enkäten men i de fall båda vårdnadshavare har önskat lämna svar har detta tillåtits.

Analys av resultat

Överlag ses 2024 års resultat som väldigt positivt då alla frågor ligger nära 100 procent i nöjdhet. Detta visar på att verksamheterna fungerar väl och att en stor del av vårdnadshavarna är nöjda. Frågan om trygghet har funnits med under flera år och resultatet har succesivt stigit under de senaste åren trots att det redan legat på höga nivåer.

Den frågan som hade lägst nöjdhet låg på 95 procent och handlar om vårdnadshavarna får information om hur det går för deras barn på förskolan. Resultatet bedöms vara bra men att det finns förbättringspotential framförallt på de förskolor som har lite lägre resultat i frågan. Här blir de enskilda kommentarerna till förskolan viktiga för att få en bättre bild av vad som efterfrågas. Värt att nämna dock, är att resultatet stigit från föregående års enkät från 94 till 95 procent.

De två sista frågorna i enkäten var öppna frågor där vårdnadshavarna fick möjlighet att beskriva vad de tycker är bra samt vad som kan utvecklas på förskolan. Enkäten har resulterat i mer än 8 000 kommentarer från vårdnadshavarna. Dessa kommer inte sammanställas på förvaltningsnivå men blir ett viktigt verktyg för respektive förskola i deras analys. Kommentarerna kan ge en fördjupad information och förståelse för vad vårdnadshavarna tycker om just sin förskolan.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs både på avdelnings-, förskole- och förvaltningsnivå.

Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och vårdnadshavare om resultatet, och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på förskolan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2024

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender