Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning gymnasieskola 2022

Elevenkäten är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet analyseras på olika nivåer så att förbättringar kan göras. Svarsfrekvensen totalt var 61,9 procent vilket innebär att drygt 2 600 elever svarade på någon eller några frågor i enkäten.

De faktorer som har betydelse för elevernas framgång i studierna är starkt kopplade till områdena i enkäten som genomförs på skolorna årligen. Trygghet, höga förväntningar, kunskapsfokus, hjälp vid behov och inflytande över sitt lärande är påståenden som eleverna tar ställning till i undersökningen. Resultaten är goda inom flertalet av de områden som ingår i enkäten.

Borås Stads gymnasieskolor, andel %, nöjda elever 2022

Påstående

Almås

Bäckäng

Sven Erikson

Viskastrand

Jag känner mig trygg på min skola

91

97

96

97

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser

95

93

91

97

Vi bemöter varandra med respekt på min skola

82

94

90

92


Arbetet med att nå goda kunskaps- och värdegrundsresultat har under året utgått från utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och utvecklingsområdena i denna. Till varje utvecklingsområde finns insatser kopplade i syfte att förbättra resultaten.

För att få information om elevenkäter hos de fristående gymnasieskolorna kontaktar du respektive skola.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning gymnasieskola 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender