Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet innefattar kvarteren Åkermyntan, belägna söder om Neumansgatan, längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett område som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter på bottenplan och kontor. Sammantaget föreslås cirka 530 bostäder beroende på lägenhetens storlek.

Planen har tidigare varit på samråd mars-april 2017, samt granskning 1 december 2017-januari 2018 och granskning 2 under juni 2021. Vid ett överklagande bedömde Mark och Miljööverdomstol i april 2023 att planen skulle hanteras med utökat förfarande och därför skickades planen till en granskning nummer 3. Granskningen kungjordes med en annons den 1 juni i Borås Tidning. Granskningstiden pågick mellan 1 juni– 2 juli 2023. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i ett utlåtande.

Ett utökat förfarande innebär bland annat att planen inte är förenlig med översiktsplanen och kommer att antas av Kommunfullmäktige. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

Godkännande av detaljplanen togs av Samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober och beslut om antagande togs av Kommunfullmäktige den 21 december 2023.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2023-12-21 med beslutsnummer § 2023-0224 och antagandebeslutet anslagits med justerat protokoll 2024-01-04.

Planen har blivit överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen 2023-01-26 för beslut.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Antagande Kommunfullmäktige

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Granskningshandlingar 3

Antagande 2

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol