Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Slutbesked

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Åttonde steget i processen är slutbesked.

Bygglovsprocessen, fokus Slutbesked Tekniskt samråd Startbesked Platsbesök Slutbesked

Du får inte flytta in i ditt hus eller börja nyttja din byggnad före du har fått ett slutbesked.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag prövar vi så snart som möjligt om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det skulle finnas skäl att ingripa handlägger vi även detta så fort som möjligt.

Vad krävs för att få slutbesked?

Den som är byggherre är ansvarig för att visa att kraven är uppfyllda. Sedan måste du lämna in begäran om slutbesked till oss. Gör det i god tid innan åtgärden är färdig.

Tänk på:

  • I startbeskedet ska det stå vilka handlingar som du ska lämna in till oss för att kunna få ett beslut om slutbesked. Kostnaden för slutbeskedet debiteras i bygglovet eller startbeskedet.
  • I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav och villkor är uppfyllda. Det gäller alla åtgärderna som står enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet.
  • Den kontrollansvarigas utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.
  • Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa - alltså att något strider mot plan- och bygglagstiftningen.

Brister i ett byggprojekt

Vi kan ibland ge ett slutbesked trots att det finns brister i projektet. Om bristerna är små kan de skrivas som anmärkningar på slutbeskedet. Byggherren ansvarar för att bristerna rättas till.

Tillfälligt slutbesked

Vi kan ge ett tillfälligt slutbesked om det finns större brister. Då är det viktigt att bristen rättas till och att en kontroll görs i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt (tillfälligt) slutbesked. När bristen har rättats till och kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva om vi kan ge ett slutbesked.

Slutsamråd

Om du tidigare har haft ett tekniskt samråd ska du också ha ett slutsamråd när arbetet avslutas. På ett slutsamråd träffas en representant från byggnadsnämnden, byggherren och den kontrollansvariga.

På slutsamrådet går vi igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvarigas utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Vi för protokoll samtidigt. Det är vanligt att slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen. 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Slutbesked

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender