Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Slamlagunen på Gässlösa

Stora mängder giftigt slam finns i en sänka i skogen ovanför stadsdelen Gässlösa. Området är inhägnat för att ingen av misstag ska gå ut i våtmarken och riskera att komma i kontakt med slammet. Pengar är avsatta för att åtgärda området, men vilken metod som ska användas för att minimera läckage till Viskan är inte beslutat. Slamlagunen är det namn som oftast används på området.

Vilka risker finns med lagunen?

Framför allt bedöms att zink som läcker från slamlagunen kan ge ett betydande tillskott till Viskan, där zink sedan tidigare pekats ut som en förorening som bör åtgärdas. Belastningen av zink på Viskan från slamlagunen bedöms kunna uppgå till cirka 10 kg per år.

Föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från slamlagunen som övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via ledningar och diken, men det sker även en viss spridning av föroreningar till grundvatten.

Vad finns i slamlagunen?

Den totala volymen av förorenat slam har beräknats uppgå till cirka 17 000 kubikmeter. Det deponerade slammet innehåller hög andel organiskt material, ligger till stor del under vatten och har en plastisk, gyttjelerig karaktär. Vid provtagning har kraftig lukt av olja uppmärksammats och materialet har en oljeskimrande yta. Slammet har också observerats innehålla mindre fragment av fast avfall som metall och plastbitar. Slammet har en svart färg som övergår i brunt när underliggande torvlager nås. Mycket stora föroreningsmängder bedöms finnas i området.

 • Krom (Cr) 24 ton
 • Krom 6 (CrVI) 440 kg
 • Koppar (Cu) 9,6 ton
 • Kvicksilver (Hg) 220 kg
 • Zink (Zn) 48 ton
 • Alifater C16-C35 84 ton
 • Aromater C10-C16 1 ton
 • PAH-M 430 kg
 • PAH-H 285 kg
 • Dioxin 3 g

Vad kan göras åt problemet?

Flera undersökningar och utredningar har genomförts för att kartlägga föroreningarna, miljö- och hälsorisker och risker för spridning sedan slamlagunen upptäcktes 2017-2018. Tre åtgärdsförslag har tagits fram.

 • Slammet ligger kvar. Ytvatten renas nära slamlagunen, vilket skulle kunna ske med hjälp av ett markfilter, som ytvattnet och det ytliga grundvattnet från lagunen passerar genom.
 • Slammet ligger kvar. Ytvatten renas nära Viskan, genom att en våtmark anläggs där.
 • Schakt och deponering. Slamlagunen grävs ur och slammet deponeras på annan säker plats.

Vilket av förslagen ovan som ska genomföras är ännu inte beslutat, men en samlad riskvärdering genomförd av tjänstepersoner vid flera förvaltningar och kommunala bolag förordade det förstnämnda - att i närheten av lagunen rena det vatten som lämnar lagunen.

Detta alternativet innebär att det övergripande åtgärdsmålet nås, med upp mot nittio procent rening av metaller, främst zink och nickel – föroreningar som annars skulle nå Viskan. Så länge som slamlagunen är instängslad så kan inga andra störningar uppkomma för miljön eller människors hälsa.

Hur ser området ut idag?

Slamlagunen ligger i skogsmark och har stängslats in av säkerhetsskäl. Strax söder om lagunen ligger djursjukhusets park med tillhörande minneslund. Området fick ett nytt permanent stängsel i mars 2024.

Nytt stängsel kring slamlagunen

Lagunen är placerad i ett kärrområde i en bergsskreva som löper i nord-sydlig riktning. Lagunen är ungefär dubbelt så lång som bred och avslutas i norr och söder med dämningar. Den norra dämningen utgörs av en anlagd körväg. Här har slagborrningar visat att bergytan ligger över nivån för slamlagunen vilket utesluter avrinning av ytvatten mot norr.

Den södra och största dämningen är cirka 2 meter hög och består av sand. Det förmodade syftet med dämningen är att hålla det deponerade avfallet kvar på platsen och filtrera igenom vatten. I västra delen av dämmet finns en nedsänkning (sättning) där bräddning av ytvatten kan ske vid höga flöden. Nedströms dämningen tränger grundvatten fram ur markytan som en källa vilket antyder att det finns en fri passage i underlagrande material från dämningens norrsida.

På lagunytan växer idag mestadels gräs/vass men även en del buskar och till och med ett flertal större träd. Mot söder finns vissa delar av året en öppen vattenyta där bärigheten är noll men övriga ytor är möjliga att beträda till fots även om marken på många håll sviktar kännbart.

Hur upptäcktes slamlagunen?

Det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö byggde ett nytt avloppsreningsverk, och det gamla skulle rivas. Som förberedelse för den rivningen intervjuades under 2017 äldre medarbetare och även pensionärer, och uppgiften kom fram om att en slamlagun från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen, strax söder om reningsverket. Deponering av slam från avloppsreningsverket har skett i slamlagunen under perioden 1946–1954.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Slamlagunen på Gässlösa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter