Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktie 2017-01-26 protokoll.pdf Pdf, 642.9 kB, öppnas i nytt fönster. 642.9 kB 2017-02-03 11.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-01-26 handlingar.pdf Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster. 21.7 MB 2017-01-18 11.49
Inbjudan betraktelse 2017.pdf Pdf, 13.9 kB, öppnas i nytt fönster. 13.9 kB 2017-01-18 11.48
Kommunfullmäktige 2017-01-26 Avsägelser .pdf Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster. 74.4 kB 2017-01-26 15.14

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Borås Arena 2.0

Kommunfullmäktige beviljade Borås Arena AB utökad borgen på 7 miljoner kronor för att ta fram underlag kring utveckling av anläggningen Borås Arena.

Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av Borås Arena 2017-2018 till en preliminär kostnad av 100 miljoner kronor. Förslaget innebär i korthet en ny byggnad på Elfsborgsläktaren som möjliggör integrering av hela arenan och dess besökare. Tillbyggnaden på 1 330 kvm, inklusive ett restaurangkök, blir en mötesplats där människor kan umgås, före, under och efter match. Dessutom skapas en flexibel verksamhetsyta som uppgår till 1 140 kvm. En helt ny byggnad skapas, högst upp på Sjuhäradsläktaren, som kommer att fungera som en sambandscentral för speaker, media och övervakning. En ny pressläktare för mediabevakning samt en ny loungevåning skapas.

Kommunalt anläggningslån till Tämta ridklubb med flera

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till så kallade anläggningslån, som är ränte- och amorteringsfria och som avskrivs efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 procent av godkänd totalsumma.

Kommunfullmäktige beslutade att nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta belopp:

  • Tämta ridklubb, 4 840 000 kr
  • FMCK Borås, 814 000 kr
  • Elfsborg Tennis Borås, 860 000 kr

Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kr. Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

Kommunfullmäktige fastställde taxan för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning i enlighet med framlagt förslag.

Drogpolitiskt program

Förslag till reviderat drogpolitiskt program har varit på remiss till Föreningsrådet, stadsdelsnämnderna, Polisen, hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program. Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar. Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads drogpolitiska program att gälla till och med 2020.

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB

Kommunfullmäktige valde Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus AB.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kommunen redovisar varje kvartal alla gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte verkställts samt anger anledningen till varför verkställandet dröjer. Rapporteringen ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg. Kommunfullmäktige lade rapporten till handlingarna.

Budget 2017 för de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige fastställde budget 2017 för de kommunala bolagen med avkastningskrav.

Orangeriet 2.0

Orangeriet skapades för att vara en mötesplats och ska fortsätta vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. Kommunfullmäktige gav Kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas. Kulturnämndens förslag ska redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 mars 2017. Kulturnämnden fick i uppdrag att ansvara för driften från och med 1 juni 2017. Besluten togs efter votering med röstsiffrorna 35-35, tre avstog. Ordförandes utslagsröst avgjorde.

Motion om att använda bibliotek som mötesplatser

Ulla-Britt Åsén (SD) föreslår i en motion att de befintliga biblioteken ska användas till mötesplatser för medborgarna, då det bland annat skulle innebära större tillgänglighet för flera medborgare. Kommunstyrelsen har konstaterat att biblioteken redan används till mötesplatser. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om nollvision för suicid

Patric Cerny (L) har lämnat en motion om Nollvision för suicid. I motionen föreslås att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i metoden MHFA, Mental Health First Aid. Kommunfullmäktige biföll motionen och gav Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i MHFA.

Motion om att införa kurser för att stärka parrelationen

Patric Cerny (L) föreslår i en motion att Fritids- och folkhälsonämnden bör erbjuda PREP-kurser, kurser som syftar till att stärka parrelationer. Familjerådgivningen i Borås Stad erbjuder i dag PREP-kurser, och Kommunstyrelsen anser att det sker på ett kompetent sätt. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om mer motion i skolan och samarbete med förenings- och näringsliv

Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) föreslår i en motion att alla elever i för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag och skolorna ska ha ett nära samarbete med förenings- och näringslivet. Kommunstyrelsen har framhållit att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om skolans nya timplan i idrott. Kommunstyrelsen har konstaterat att skolorna har en pågående samverkan med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan skola och arbetsliv. Mot denna bakgrund förklarade Kommunfullmäktige motionen besvarad.

Motion om Borås Symfoniorkester

Bengt Wahlgren (L) föreslår i en motion att det ska göras en utredning för att klargöra hur Borås Stads ekonomiska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att säkerställa orkesterns framtid. Kulturnämnden delar motionärens uppfattning om att en utredning behöver göras. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att det görs en utredning och konstaterar att frågan ligger inom Kulturnämndens ansvar och ska därför prövas där. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om styrdokument om Borås trädbestånd

Marie Fridén (M) föreslår i en motion att Tekniska nämnden ska få i uppdrag att ansvara för att ta fram ett styrdokument om Borås trädbestånd. Styrdokumentet ska bland annat behandla hur man ska skydda, vårda, återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Kommunstyrelsen har framfört att Tekniska nämnden redan har denna fråga i sitt grunduppdrag. Däremot är Kommunstyrelsen tveksam till att Kommunfullmäktige ska ge nämnden ett formellt uppdrag, vilket då ska återrapporteras och följas upp. Kommunfullmäktige biföll motionen efter omröstning med röstsiffrorna 38-35.

Motion om kommunal beredskap

Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att skolelever ska få information om självskydd, och att alla kommuninvånare ska få information om hushållsberedskap, samt att Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunalt beredskapslager av livsmedel, bränsle och kemikalier för vattenrening. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager samt att utreda frågan om en resursplan för kris- och beredskapsarbetet. Kommunfullmäktige beslutade också att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få adekvat information om hushållsberedskap. Motionen förklarades därmed besvarad.

Motion om att hissa EU-flaggan

Patric Cerny (L) föreslår i en motion att EU-flaggan varje dag bör hissas på central plats, jämte den svenska flaggan och stadens flagga. ”Att hissa den svenska, EU- och internationella flaggor är en symbol för speciella högtidliga tillfällen. Att flagga med svenska och EU-flaggan varje dag skulle ta udden av detta”, menar Representationskommittén som beslutar att inte bifalla motionen. Kommunstyrelsen instämmer med Representationskommittén. Kommunfullmäktige avslog motionen efter omrötsning med siffrorna 44-29.

Personval

Sara Degerman-Carlsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden och som ledamot i Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.

Hans Gustavsson (KD) väljs till ledamot i Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad till och med den 31 december 2018.

Anna Klaar (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Anna Hedlund (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

David Hårsmar (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen och som ersättare i Borås Stadshus AB.

Mattias Danielsson (C) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.

Mattias Danielsson (C) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2018 års verksamhet.

Ulf Sjösten (M) entledigas från sitt uppdrag som förste vice ordförande i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog.

Ulrik Nilsson (M) väljs till förste vice ordförande i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog till och med den 31 december 2018.

Nuvarande ersättare Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ledamot i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB till och med 2018 års verksamhet.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-28] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-01-26 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol