Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 20170223 protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-03-08 15.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-02-23 handlingar.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2017-02-15 11.41
Missiv_hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdf Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster. 190.3 kB 2017-02-15 11.47
Kommunfullmäktige 2017-02-23 Avsägelser.pdf Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster. 78.1 kB 2017-02-23 13.08

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås Stadshus AB

Kommunfullmäktige godkände Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Revidering av Regler och riktlinjer för finansverksamheten

En revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten behöver göras eftersom ansvaret för räntebindningen föreslås flyttas från bolagen till internbanken. Kommunfullmäktige godkände revidering av riktlinjer för finansverksamheten.

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2017 kan betalas till dessa partier.

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden

Ibland kan det förekomma kommuninterna meningsskiljaktigheter mellan två bolag eller två förvaltningar, eller mellan bolag och förvaltningar. För att underlätta så att interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av en fungerande handläggningsrutin och ett styrdokument har tagits fram för sådana ärenden. Kommunfullmäktige beslutade att styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag. Med 38 röster mot 35 biföll fullmäktige Alliansens reservation i ärendet; Kommunstyrelsens presidium ska inte ha någon roll.

Försäljning av tomt på Viared

Kommunfullmäktige beslutade att, i enlighet med upprättat köpeavtal, sälja 46 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB. Där tänker företaget bygga en lastvagns- och bilserviceanläggning. Överlåtelsen villkoras med att köparen påbörjar byggnation på området senast 30 mars 2018.

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda sportfält

Fritids- och folkhälsonämnden har föreslagit ett utökat borgensåtagande till Borås Arena AB för uppförande av en ny permanent inomhushall vid Ryda sportfält. Kommunstyrelsen delar Borås Arena AB:s och Elfsborgs bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre årlig kostnad än ett tält, som var den ursprungliga tanken. Kommunfullmäktige beviljade Borås Arena AB en utökad borgen med 30 miljoner. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 miljoner, inräknat den tidigare outnyttjade borgen på 10 miljoner som nu aktiveras.

Motion om att minska matsvinnet i äldreomsorgen

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Borås Stad ska ta fram en plan för att minska matsvinnet i äldreomsorgen. Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om mobil- och surfplatteförbud i grundskolan

Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att man i grundskolorna inför mobil- och surfplatteförbud på prov under en termin för att sedan utvärdera förbudet. Stadsdelsnämnderna avstyrker motionen, medan en majoritet av ledamöterna i ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen och Skolverkets juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Med röstsiffrorna 59-14 avslog Kommunfullmäktige motionen.

Motion om att införa korta lektionspauser

Leif Häggblom (SD) förslår i en motion att pröva korta pauser i lektionerna på några av kommunens skolor under en testperiod. Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas och Utbildningsnämndens bedömning att det är lärare och rektorer som ska bedöma hur lektionerna ska organiseras och att det ska ske utifrån elevernas och klassernas behov. Därmed är det också rektor och lärare som avgör vilka eventuella metoder de vill använda sig av. Med 64 röster mot 9 avslog Kommunfullmäktige motionen.

Motion om att lyfta fram hus med historia

Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) föreslår i en motion att särskilt intressanta byggnader bör lyftas fram genom att byggnadernas historia och arkitektoniska värden framhålls för boråsarna, för turisterna och för andra besökare. Det kan ske med skyltar med relativt kort text och en QR-kod för digital information på de hus som blir aktuella. Kommunfullmäktige biföll motionen.

Personval

Tuula Järvinen (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB till och med 2018 års verksamhet.

Simon Severinsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kulturnämnden.

Jessica Eng-Strömberg (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med 31 december 2018.

Birgitta Hillar (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB.

Nuvarande ersättare Joakim Englund (S) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från den 1 april 2017 till och med 2018 års verksamhet.

Lennart Håkansson (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från den 1 april 2017 till och med 2018 års verksamhet.

Susanne Claesson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Industribyggnader i Borås AB.

Nuvarande ersättare Inger Landström (V) väljs till ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Magnus Winblad (V) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Eike Jünke (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med 1 mars 2017.

Hans Gustavsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för BSTF AB.

Gunilla Christoffersson (KD) väljs till ersättare i styrelsen för BSTF AB till och med 2018 års verksamhet.

Sivert Oxelbark (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.

Olle Engström (KD) väljs till ersättare i Servicenämnden till och med den 31 december 2018.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-07] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-02-23 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol