Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-04-27 protokoll.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB 2017-05-16 11.30

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 20170427 handlingar.pdf Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster. 9.7 MB 2017-04-19 14.56
KF debattordning maj 2017 (003).pdf Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster. 66.4 kB 2017-04-25 12.03

Separata bilagor till handlingarna

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsberättelser och redogörelse för 2016 års granskning

Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Granskningen ska samtidigt främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen har i en årsrapport sammanfattat sin granskning av 2016 års verksamhet i Borås Stad. Komunfullmäktige beslutade att nämnderna och Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Årsredovisning 2016

Varje år tar Borås Stad fram en koncerngemensam uppföljning av verksamheten i nämnderna och bolagen. Vi följer också upp hur Kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Årsredovisningen är ett analyserande dokument som, tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning.

I årsredovisningen kan du ta del av hur skattepengarna använts under året. I redovisningen kan du också läsa om kommunens och kommunkoncernens finansiella ställning till och med bokslutsdatum, 31 december.

Med röstsiffrorna 37-35 godkände Kommunfullmäktige årsredovisningen för 2016 och lade den till handlingarna.

Personalekonomisk redovisning för 2016 (Pf2)

Den personalekonomiska redovisningen är viktig för bland annat frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning, kompetensutveckling. Redovisningen för 2016 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.

Kommunfullmäktige beslutade att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder.

För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska området får nämnder och styrelser följande uppdrag under 2017/2018:

  • arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för att ta tillvara, utveckla och styra organisationens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att säkra rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
  • utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, verka för att arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering. Ett särskilt fokus under 2017 är HBTQIA-perspektivet.
  • fördjupa kunskapen om varför personalomsättningen ökat och vilka åtgärder som krävs för att få en personalomsättning på en bra nivå.
  • Kommunstytrelsen ska följa upp de ökade sjuktalen.

Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund

Kommunfullmäktige beviljade styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamheten 2016.

Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola

Kostnaderna för nybyggnad av KreaNova förskola beräknas bli fem miljoner kronor dyrare än i Kommunfullmäktiges investeringsbudget. Skälet är främst konkurrensläget, då endast ett anbud inkommit. En försening skulle få konsekvenser för Förskole- och Grundskolenämnderna.

Kommunfullmäktige beslutade, under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, att utöka investeringsanslaget för KreaNova förskola från 35 350 000 kronor till 40 379 980 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 40 379 980 kronor för nybyggnad av KreaNova förskola på Värmlandsgatan i Borås.

VA-taxa, ny konstruktion 2017

Borås Energi och Miljö föreslår en ny vatten- och avloppstaxa från 2017. I förslaget omformas VA-taxan genom att avgifter omfördelas utan att den totala taxenivån höjs, och för att anpassas till branschstandard och rådande lagstiftning. Kommunfullmäktige godkände ny konstruktion av VA-taxa att gälla från och med 1 juli 2017.

Sortering av hushållsavfall i tre fraktioner

Plockanalyser visar tydligt att den vita påsen domineras till 60 procent av plast- och pappersförpackningar som egentligen ska återvinnas genom förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). För att nå målen i avfallsplanen föreslås insamling i tre fraktioner, vilket innebär en ny påse förutom svart och vit, för förpackningsavfall. För att kunna sortera ut den tredje nya fraktionen genom optisk sortering behöver Borås Energi och Miljö AB investera i en ny sorteringsanläggning för ca 60 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige godkände att Borås Energi och Miljö AB investerar i en anläggning för optisk sortering i tre fraktioner för maximalt 60 miljoner samt inför en tredje utsorteringsfraktion vid avfallsinsamlingen för att minska miljöpåverkan och resursanvändning i enlighet med Avfallsplanens intentioner.

Partistöd till Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har lämnat in redovisningar och intyg för 2016 och Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2017 kan betalas till partierna.

Revidering av reglemente för pensionärsråd

I samband med ny organisation 2017 har det centrala pensionärsrådet diskuterat lokala pensionärsråd för Vård- och äldrenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, som båda ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till äldre personer. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva. Kommunfullmäktige antog det reviderade reglementet för pensionärsråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april 2017.

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark

Kommunfullmäktige antog riktlinjer för förvärv och försäljning av mark för Borås Stad. Dokument fastlägger de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa nödvändig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. Riktlinjerna har också som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Riktlinjer för markanvisningar

Med röstsiffrorna 59-13 antog Kommunfullmäktige riktlinjer för markanvisningar. En lag som kom januari 2015 om riktlinjer för kommunala markanvisningar säger att begreppet markanvisning är ”… en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” Den nya lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet.

Riktlinjerna är vägledande och syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning av kommunägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för handläggarna. En broschyr som riktar sig till exploatörer och byggherrar kommer tas fram.

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad

Med röstsiffrorna 37-35 beslutade Kommunfullmäktige att Servicenämnden endast ska erbjuda tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige gav också Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som lyfts i ärendet.

Nämnd vill ha ytterligare investeringsmedel i samband med flytt

Individ- och familjeomsorgnämnden har begärt extra investeringsmedel på 4 500 000 kronor i samband med flytt till nya lokaler för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i samband med organisationsöversynen blivit tilldelade tre förvaltningslokaler. Det totala antalet arbetsplatser är 180 stycken, där 101 arbetsplatser är i storrum vilket innebär att nya möbler måste köpas in. Anledningen är att det krävs en annan form av möblering, förvaring samt att tekniken måste anpassas. Det behövs även göras inköp till lunchrum, sammaträdesrum samt arkiv. Kommunfullmäktige avsatte 4 500 000 kronor 2017 för inventarier till nämnden.

Ledningssystem för kvalitetsarbete

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) som ställer krav på ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bidra till att fortlöpande och systematiskt följa upp, förbättra och säkra verksamhetens kvalitet. I planen beskrivs bland annat roller och ansvar, gemensamma huvudprocesser och det systematiska förbättringsarbetet. Kommunfullmäktige fastställde Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete att gälla för dessa nämnder. Planen ska revideras senast 2017.

Projekt som finansieras ur Byggbonusen

Regeringen införde 2016 ett statsbidrag som ett medel mot bostadsbristen, inte minst mot bakgrund av asylinvandringen. 3,6 miljarder kronor fördelas de två första åren. Borås Stad har fått 29,9 miljoner kronor utbetalade för år 2016. En arbetsgrupp pekar på behovet av att lösa olika trafikfrågor och övergripande frågor om parkeringssituationen, och listar olika projekt som bedöms stimulera bostadsbyggandet.

Med röstsiffrorna 64-8 godkände Kommunfullmäktige driftprojekt på sammanlagt 15 miljoner kronor. Finansiering kommer från Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa öronmärks i bokslutet för 2016. Kommunfullmäktige bemyndigade Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt bilaga på upp till 26 miljoner kronor. Finansieringen av godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås att tas ur kommande års byggbonusar med start 2017.

Hyra lokal till Kulturskolan

Borås Kulturskola är i behov av bättre lokaler och Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Kulturskolan ska hyra lokaler i Simonsland. Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag att Borås Kulturskola hyr lokaler i fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2, från den 1 augusti 2018 till den 30 juli 2033 med en total hyresnivå på 5 535 000 kronor per år.

Program för jämställdhetsintegrering

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och dess bolag syftar till är att förbättra verksamheterna samt säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Med röstsiffrorna 64-8 fastställde Kommunfullmäktige programmet.

Revidering av reglemente för funktionshinderråd

I samband med ny organisation 2017 har det kommunala funktionshinderrådet diskuterat om lokala råd för Sociala omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då de ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Båda nämndernas presidier är positiva till lokala råd. Kommunfullmäktige antog det reviderade reglementet för funktionshinderråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april 2017.

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016

I en kartläggning av hemlöshet i Borås 2016 framkommer det att 319 personer befinner sig i en hemlös situation, jämfört med 363 personer år 2015 och 331 personer år 2014. Mörkertalet kan dock vara stort. Det är viktigt att det snarast skapas fler bostäder i kommunen som riktas till de som är utanför bostadsmarknaden. I budget 2017 finns ett uppdrag där Individ- och familjeomsorgsnämnden ska utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Kommunfullmäktige uppmanar Individ- och familjeomsorgsnämnden, att inom ramen för samarbetsuppdraget om boendeprocessen, vidta nödvändiga åtgärder för att tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser åstadkomma en förbättrad bostadssituation för de nämnda grupperna i kartläggningen.

Avveckling av vård- och omsorgsboende i Viskafors

Vård- och äldrenämnden har tidigare fattat beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31 i Viskafors ska läggas ner. Källebergsgatan 31 i Viskafors är ett litet vård- och omsorgsboende med 20 platser. Tio platser, på övervåningen, används inte, av brandsäkerhetsskäl. Utemiljön är inte bra för de återstående tio brukarna och arbetsmiljön för personalen blir lidande på grund av för få platser, eftersom det innebär ensamarbete för nattpersonalen. Med röstsiffrorna 61-11 gav Kommunfullmäktige Vård- och äldrenämnden i uppdrag att avveckla vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31 samt att de platser som avvecklas ska ersättas på annan plats i Borås.

Motion om projektet Schysta relationer

Sociala omsorgsförvaltningen har sedan en tid drivit projektet Schysta relationer för personer som bor i gruppbostäder eller servicelägenheter. Projektet syftar till att förebygga våld i nära relationer, genom utbildning i studiecirklar. Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M) föreslår i en motion att Sociala omsorgsnämnden ska få i uppdrag att permanenta arbetet med Schysta relationer. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Motion om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen

Lennart Andreasson föreslår i en motion att friluftsområdet kring Kolbränningen på Byttorp ska rustas upp. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Personval

Lena Palmén (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Hasse Ikävalko (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Oscar Undevall (C) väljs till förtroendevald revisor i första revisorsgruppen, lekmannarevisor i Fristadbostäder AB och som lekmannarevisorersättare i Sandhultsbostäder AB till och med 2018 års verksamhet.

Mats Beausang (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB.

Ingela Andersson (S) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB t.o.m. 2018 års verksamhet.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-04-27 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol