Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2024-01-15.pdf Pdf, 1018.7 kB. 1018.7 kB 2024-01-22 09.25
Kommunstyrelsens protokoll 2024-01-15 Bilagor.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-01-22 09.25

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00845 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00847 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Styrdokument 2024
  Dnr 2023-00808 1.2.2.0 Programområde 1
 5. Kc2 Instruktioner till valda ombud inför 2024 års bolagsstämmor
  Dnr 2023-00866 1.1.1.25 Programområde 1
 6. Kc3 Granskning av Borås Stads delårsrapport 2023
  Dnr 2023-00819 1.2.3.3 Programområde 1
 7. S1 Svar på remiss: Skatteverkets promemoria E-tjänst för inlämning av bouppteckningar
  Dnr 2023-00798 1.1.2.25 Programområde 1
 8. S2 Riktlinjer för Fritidshem
  Dnr 2023-00782 3.5.4.0 Programområde 3
 9. S3 Riktlinjer för kommunal förskola
  Dnr 2023-00777 3.5.2.0 Programområde 3
 10. S4 Svar på remiss: Remittering av promemorian Säkerhetszoner - ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)
  Dnr 2023-00873 1.1.2.1 Programområde 1
 11. KU1 Svar på remiss av Jämställt Västra Götaland 2024-2027
  Dnr 2023-00807 1.1.2.1 Programområde 2
 12. KU2 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Inrätta ett HBTQI-råd i Borås
  Dnr 2023-00556 1.1.1.1 Programområde 2
 13. KU3 En fristad för förföljda konstnärer
  Dnr 2023-00902 3.6.1.25 Programområde 3
 14. KU4 Svar på initiativärende: Red ut situationen om fristad för konstnärer
  Dnr 2023-00121 1.1.2.25 Programområde 3
 15. E1 Villkorsändring Nya vägen 5 i Viskafors
  Dnr 2023-00829 2.6.1.2 Programområde 3
 16. E2 Svar på motion av Hans Thornander (KD) och Jonathan Tellbe (KD): Förbjud TikTok på kommunens tjänstetelefoner
  Dnr 2023-00435 1.1.1.1 Programområde 4
 17. E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2023-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 18. E4 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2023
  Dnr 2023-00856 1.2.3.2 Programområde 1
 19. E5 Förändringar i externa borgensåtaganden 2023
  Dnr 2023-00876 2.4.2.4 Programområde 1
 20. E6 Svar på motion av Annette Carlson (M): Upptäck övergreppsbilder på barn på stadens datorer.
  Dnr 2021-00926 1.1.1.1 Programområde 1
 21. E7 Taxa för mat inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning 2024
  Dnr 2023-00859 3.7.2.0 Programområde 2
 22. E8 Svar på motion från Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD) och Björn Qvarnström (SD): Indexreglera habiliteringsersättningen
  Dnr 2023-00257 1.1.1.1 Programområde 2
 23. E9 Anslagsframställan Boråshallen ombyggnad etapp 2
  Dnr 2023-00828 2.6.1.1 Programområde 3
 24. E10 Koncernbidrag år 2023 inom koncernen Borås Stadshus AB
  Dnr 2023-00852 1.2.2.3 Programområde 1
 25. N1 Borås Stads internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfallsområdet (Budgetuppdrag 2020)
  Dnr 2021-00179 1.1.6.5 Programområde 1
 26. CKS1 Borås Stads riktlinjer för säkerhetsskydd
  Dnr 2023-00632 2.8.2.0 Programområde 1
 27. CKS2 Uppföljning av visselblåsarfunktionen kvartal 3 2023
  Dnr 2023-00776 1.1.2.1 Programområde 1
 28. SP1 Yttrande över ändring av detaljplan för Simonsland 14, Viskastrandsgatan 1 (kv Tystnaden)
  Dnr 2023-00486 3.1.1.2 Programområde 4
 29. SP2 Yttrande över planbesked del av Järnvägen 4:2, Borås
  Dnr 2023-00723 3.1.1.1 Programområde 4
 30. SP3 Begäran om detaljplanuppdrag för Myrås, del av Myrås 1:1 m.fl, Flädergatan
  Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4
 31. SP4 Svar på initiativärende: Utred förutsättningarna för att kunna skapa av och påfart vid Västra Viared
  Dnr 2019-00765 3.1.2.25 Programområde 1
 32. SP5 Processledare för gemensam avfallsplan inom Boråsregionen Sjuhärads regionalförbund
  Dnr 2023-00544 3.2.1.0 Programområde 1
 33. SP6 Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen
  Dnr 2021-00825 3.1.1.1 Programområde 4
 34. MK1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett klimatramverk
  Dnr 2022-00559 1.1.1.1 Programområde 2

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS240115 MK1 Protokollsanteckning V Svar på motion om Klimatramverk.docx Word, 50 kB. 50 kB 2024-01-15 13.31
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-24] Kommunstyrelsen , sammanträde 2024-01-15 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol