Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Borås Stadshus AB sammanträder 14.00. Kommunstyrelsens sammanträde börjar direkt efter.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-01-30 protokoll.pdf Pdf, 297.2 kB, öppnas i nytt fönster. 297.2 kB 2017-02-15 10.36

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-01-30 ärendelista.pdf Pdf, 162.9 kB, öppnas i nytt fönster. 162.9 kB 2017-01-20 08.56
Kommunstyrelsen 2017-01-30 handlingar del 1.pdf Pdf, 20.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20.5 MB 2017-01-27 13.40
Kommunstyrelsen 2017-01-30 handlingar del 2.pdf Pdf, 127.3 MB, öppnas i nytt fönster. 127.3 MB 2017-01-25 13.54

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Lyssna på sammanträdet (försammanträde del 1, del 2, beslutssammanträde)

Intern kontroll av Kommunstyrelsen (Kc2)

Kommunstyrelsen godkände uppföljningen av intern kontroll 2016 och planen för intern kontroll 2017.

Kommunstyrelsens budget 2017 (Kc3)

Kommunstyrelsen fastställde sin nämndbudget för 2017. Budgeten är på 223 miljoner kronor, varav 112 miljoner är Stadsledningskansliets verksamhet och 111 miljoner är kommungemensam verksamhet.

Revisionsrapport om styrning av de kommunala bolagen (Kc4)

Stadsrevisionen har granskat styrningen av de kommunala bolagen i Borås Stad. Revisionen tycker bland annat att Kommunstyrelsens beslut om en förstärkt ägarstyrning är ett steg i rätt riktning, men bedömer att styrningen behöver utvecklas och förtydligas eftersom bolagen uppfattar och tolkar styrsignalerna på olika sätt. Kommunstyrelsen tar till sig revisionens synpunkter och redogör för ett antal åtgärder som kommer att leda till en förbättrad styrning av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret på revisionsrapporten till Stadsrevisonen.

Klassificeringsstruktur för ärendehantering (Kc5)

Borås Stad rekommenderas införa en ny klassificeringsstruktur baserad på Sveriges Kommuner och Landstings och Riksarkivets struktur, Klassa, som ska vara styrande för organisationens klassificering och redovisning av information i ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ska införa en ny informationsklassificeringsstruktur. Stadsledningskansliet ansvarar för införandet.

Säker och trygg kommun (Kc6)

I Borås Stads nya organisation föreslås Kommunstyrelsen ta ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg kommun". Kommunstyrelsen antog arbetsformer för Säker och trygg kommun samt rekommenderade övriga berörda nämnder att arbeta utifrån de föreslagna arbetsformerna. Kommunstyrelsen utsåg kommunalråden för programområde 2 och 3 till Kommunstyrelsens representanter i den strategiska utvecklingsgruppen. Styrelsen utsåg kommunalrådet Malin Carlsson till ordförande i den strategiska utvecklingsgruppen.

Kvalitetsrapport om barn och elever med annat modersmål än svenska (Ku2)

Rapporten handlar om Borås Stads förskolors, grundskolors och gymnasieskolors systematiska kvalitetsarbete med barn och elever som har annat modersmål än svenska. Kommunstyrelsen beslutade att skicka kvalitetsrapporten till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna.

Program för ett integrerat samhälle (Ku3)

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp Program för ett integrerat samhälle. De har nu skickat ut frågor till nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag om hur alla arbetar med sina respektive ansvarsområden. Under 2016 har fyra av programmets sju programområden varit i fokus: arbete, utbildning, boende och kultur. Kommunstyrelsen har svarat på Arbetslivsnämndens frågor och beslutade att skicka svaret till nämnden.

Översyn av äldreomsorgens kostnader (Ku4)

Ett vård- och omsorgsprojekt genomfördes år 2014-2015. Projektet resulterade i 47 förbättringsförslag. Ett av dessa var ”Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem”. Kommunstyrelsen godkände slutrapporten och överlämnade den till Vård- och äldrenämnden. Uppföljning kommer att ske i de befintliga former som redan finns etablerade.

Försäljning av fastigheterna i Aplared (M2)

Kommunstyrelsen sålde fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78, 1:79, 1:80 och 1:81 på Morgonvägen i Aplared för 60 000 kronor per tomt till Holmenätt AB.

Hyra av lokaler för kommunal verksamhet på Österlånggatan (E3)

Lokalförsörjningsförvaltningen har arbetat med lokalfrågor för att kunna skapa kluster, samlade verksamheter, i Borås Stads nya organisation. Bland annat behöver den upphörande Stadsdelsnämnden Östers lokaler ersättas. Lokalförsörjningsnämnden föreslår en utökad inhyrning i fastighet Vulkanus 15, Österlånggatan 72-74 från den 1 april 2017 till den 31 mars 2024 med en total hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 5 434 375 kronor per år.

Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (E4)

En revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten behöver göras eftersom ansvaret för räntebindningen föreslås flyttas från bolagen till internbanken. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna revidering av riktlinjer för finansverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att godkänna revidering av regler för finansverksamheten.

Ombyggnad av scenteknik på Borås Stadsteater (E5)

Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för ny Scenteknik på Borås Stadsteater. Tidplanen för arbetet är att projektering genomförs under våren 2017. Därefter upphandling och planerad byggstart våren 2018. Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2017 med en budget om 72 miljoner kronor.

Ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet (E6)

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet. Gymnasieskolan är i behov av fler lokaler för att kunna svara upp mot söktrycket av elever. Investeringsutgiften beräknas till drygt 36, 5 miljoner kronor.

Ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet (E7)

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet. Dagens lokaler är inte fullt anpassade till den undervisning man bedriver på skolan. Ombyggnaden kommer att lösa dessa problem och skolan kommer totalt sett att bli bättre anpassad till den verksamhet som den idag bedriver. Investeringsutgiften beräknas till 24 miljoner kronor.

Ombyggnad av Daltorpskolans gamla gymnastiksal (E8)

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för ombyggnad av Daltorpskolans gamla gymnastiksal. Ombyggnaden görs för att kunna gå ur en hyrd fastighet och samtidigt få en högre nyttjandegrad på befintlig skola. Elevantalet ökar och denna ombyggnad ger möjlighet till ytterligare klassrum. Investeringsutgiften beräknas till 13, 4 miljoner kronor och finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.

Taxa för mat inom omsorg (E9)

Kommunstyrelsen fastställde taxan för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från och med den 1 februari 2017.

Koncernbidrag 2016 i Borås Stadshus AB (E10)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen föreslog också att styrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi (E11)

2009 infördes Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst i Borås Stad. I detta beslut ingick även att en uppföljning skulle genomföras. I budget 2015 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet för att genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt se till konkurrensneutrala villkor. Allianspartierna vill i ett initiativärende ha en uppföljning av LOV och få en genomgång av budgetuppdragets genomförande. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet.

Yttrande Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan (Sp1)

Trafikverket har tagit fram en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan Göteborg-Borås, delen Almedal-Mölnlycke. Lokaliseringsutredningen för Almedal–Mölnlycke redovisar två huvudprinciper för framtida korridorer – raka vägen eller via Mölndal. Med station i Mölndal så kan man från Borås enklare nå den södra och västra delen av Göteborgsområdets arbets- och handelsplatser. Det blir också möjligt att pendla från Mölndal samt de södra och västra delarna av Göteborg och Kungsbackaområdet till Borås för arbete och studier, på ett sätt som inte är möjligt idag. Med en utvecklad knutpunkt för tågtrafiken i Mölndal finns också möjlighet att här ansluta till Västkustbanan. Borås Stad instämmer i Västra Götalandsregionens yttrande: Alternativet raka vägen mellan Mölnlycke och Almedal omöjliggör att Kust till kustbanan kan kopplas ihop med Västlänken. Regionen ser detta som en stor nackdel. Kommunstyrelsen beslutade att skicka skrivelsen till Trafikverket.

Granskningsyttrande för ändring av detaljplan, Centrum, BT-huset (Sp2)

Ändringen av detaljplanen möjliggör utbyggnad med kontor och fläktrum på Östen 1 (Borås Tidnings fastighet). Kommunstyrelsen har inga invändningar mot ändringen.

Samrådsyttrande över detaljplan för ny förskola på Hässleholmen (Sp3)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Samrådsyttrande över detaljplan för ny förskola i Gånghester (Sp4)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Samrådsyttrande över gång- och cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult (Sp5)

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med västra sidan av väg 1762 (Sandhultsvägen), från Sandhults idrottsplats till korsningen mellan väg 1762 och väg 180 (Alingsåsvägen). Borås Stad har inga invändningar. Detta objekt är prioriterat objekt i stadens Gång- och cykelplanen 2016/2017. Borås Stad finansierar dessutom utbyggnaden med 100 procent. Yttrande över förfrågan om betydande miljöpåverkan hanteras i separat ärende (se nästa notis).

Yttrande över betydande miljöpåverkan för byggnation av gång- och cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult (Sp6)

Trafikverket vill att Borås Stad yttrar sig över byggnationen av gång- och cykelvägen i Sandhult, då den kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljöförvaltningen har handlagt ärendet och framför bland annat:

  • Det finns ett objekt klass 3 med lövskog som sträcker sig en bit över på västra sidan vägen. Gång- och cykelvägen bedöms inte påverka värdet i någon stor utsträckning eller ge betydande miljöpåverkan.
  • Västra sidan av väg 1762 är bättre än östra, vilket överensstämmer med förslaget.
  • Värdet består till del av grova gamla sälgar och aspar och död ved. För att kompensera förlust av naturvärden föreslår Miljöförvaltningen bland annat att de lövträd som måste avverkas bör man lägga ut som död ved i den kvarvarande lövskogen.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Trafikverket.

Initiativärende: Detaljplan för Svensgärde (Sp7)

I ett initiativärende vill Allianspartierna att Kommunstyrelsen ska tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens begäran om planbesked för Laggarebo 1:1 m.fl. på Svensgärde. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-01-30 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol