Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-02-27 protokoll.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2017-03-10 13.50

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-02-27 ärendelista.pdf Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster. 149.5 kB 2017-02-20 11.07
Kommunstyrelsen 2017-02-27 handlingar.pdf Pdf, 21.5 MB, öppnas i nytt fönster. 21.5 MB 2017-02-20 16.18
Kommunstyrelsen 2017-02-27 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster. 10.3 MB 2017-02-28 07.39

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsrapport om personalpolitik i de kommunala bolagen (Kc2)

I en revisionsrapport om personalpolitik i de kommunala bolagen konstaterar Stadsrevisionen att det personalpolitiska programmet till stora delar är ändamålsenligt för bolagen. Revisionen bedömer dock att flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor, då de inte har konkurrenskraftiga löner. Kommunstyrelsen noterar särskilt att rapporten är en värdefull del i det pågående arbetet med att stärka styrning, ledning och uppsikt över bolagen. Styrelsen beslutade att skicka sitt svar på rapporten till Stadsrevisionen.

Instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor (Kc3)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor.

Motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna (Kc4)

Ärendet utgick.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 (Kc5)

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen för 2016 och lade den till handlingarna.

Tillförordnad förvaltningschef på Servicekontoret (Kc6)

Kommunstyrelsen beslutade att Lars Holmqvist, VD Borås Lokaltrafik, anställs som tillförordnad förvaltningschef på Servicekontoret från och med den 1 mars till dess att ny ordinarie förvaltningschef har tillträtt.

Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk (Ku2)

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inför ny avtalsperiod har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. En delprocess i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och deras företrädare. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom Hälso-och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.

Motion om valfrihet för alla (Ku3)

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att ge möjligheten för personer under 65 år att själva få välja insatser i det egna hemmet enligt lagen om valfrihet (LOV). Motionen gäller valfrihet i hemtjänst för personer under 65 år. Samma uppdrag återkom i budget 2015, och infördes den 1 september 2015 för personer 18-64 år med beslut om hemtjänst. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Prissättning av kommunala småhustomter (M1)

Kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön och till fast pris och enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Regler för den kommunala tomtkön”. Nuvarande priser behöver uppdateras med nytt marknadsmässigt pris och en översyn och reviderad prissättning har därför gjorts. Prissättning har även gjorts för ”nya” småhustomter som tidigare inte varit till salu. I värderingen som ligger till underlag för de nya småhustomtspriserna har hänsyn tagits till framför allt:

  • områdets attraktivitet i staden
  • närhet till service
  • infrastruktur i området,
  • tomternas läge i området
  • Skatteverkets riktpriser
  • byggrätt enligt gällande detaljplan
  • tomtareal
  • tomternas fysiska egenskaper, till exempel topografi, solläge, utsikt, markförhållande

Prishöjningarna på de flesta tomter motiveras också av en ökad efterfrågan av kommunala småhustomter. Kommunstyrelsen godkände prissättningen för kommunala småhustomter. De nya priserna gäller från och med den 1 mars.

Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus AB (E3)

Kommunstyrelsen föreslog att Inkubatorn i Borås AB ska läggas till bland bolagen som ingår i koncernen Borås Stadshus AB och att Kommunfullmäktige ska godkänna reviderat ägardirektiv för Borås Stadshus AB.

Borås Energi och Miljö AB:s regionala samverkan (E4)

Borås Energi och Miljö AB har inkommit till Kommunstyrelsen med önskemål om komplettering av bolagets ägardirektiv så att bolaget ges möjlighet att bedriva verksamhet i regional samverkan. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional samverkan och att godkänna revidering av bolagets ägardirektiv.

Revidering av bolagsordning för Boras Waste Recovery AB (E5)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att styrelsen i Borås Waste Recovery AB ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare och att ändringen förs in i bolagsordningen.

Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E6)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2017.

Hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner (E7)

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att betala hyran för Kamratföreningen I15:s lokal, enligt hyreskontrakt med Lokalförsörjningsförvaltningen. Nämnden begär kompensation för den ökade kostnaden av Kommunstyrelsen. Nämnden gör även bedömningen att stödet till föreningen bör hanteras av Kulturnämnden, eftersom lokalerna i första hand ska användas som museum. Kommunstyrelsen avser att ta upp begäran om kompensation för hyreskostnaderna i bokslut 2017. Frågan om organisatorisk tillhörighet för lokalbidraget framöver kommer att tas upp i arbetet med budget 2018.

Ombyggnad av plan 4 på Bodaskolan (E8)

Kommunstyrelsen anvisade Lokalförsörjningsnämnden 23 884 000 kronor för ombyggnad av kontor till undervisningslokaler på plan 4 i Bodaskolan, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan.

Nybyggnad av LSS-boende på Gyllingtorpsgatan (E9)

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnad av ett LSS-boende på Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner projekteringsframställan.

Nybyggnad av LSS-boende på Skogsfrugatan (E10)

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSS-boende på Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner projekteringsframställan.

Motion om lokalisering av ny gymnasieskola (E11)

I en motion föreslår Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) att Lokalförsörjningsnämnden ska ta fram ett förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås. Kommunstyrelsen håller med i sakfrågan och kommer att följa befolkningsutveckling, prognostiserat antal gymnasieelever och därmed även behov av ny gymnasieskola nogsamt. Kommunstyrelsen anser dock att denna fråga ska hanteras i sedvanlig ordning, det vill säga i lokalresursplanen som Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt remissvar. Om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser ett ökat behov inom de kommande åren kommer detta att beskrivas i kommande plan och Lokalförsörjningsnämnden kan då agera utifrån detta. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen ska förklaras besvarad.

Samrådsyttrande över planprogram för Hestra (Sp2)

Hestra har varit aktuellt för utbyggnader i decennier och en omarbetning av de sista etapperna välkomnas för att hitta en lämplig struktur och exploateringsgrad som ska stärka Hestra som stadsdel. Kommunstyrelsen ser positivt att ha en högre exploateringsgrad på de ytor som bebyggs för att i gengäld kunna spara mer naturmark som kan användas till rekreation. Framförallt vill Kommunstyrelsen lyfta fram vikten av att skydda och bevara området Hestra ängar där befintlig bebyggelse såväl som naturen är av värde. Styrelsen framhåller även att det är viktigt att planprogrammet ger utrymme för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika gruppers behov. För att tillgodose detta behov är det viktigt att skapa ett varierat och brett utbud av olika boendeformer. Kommunstyrelsen beslutade att skicka sitt svar till Samhällsbyggnadsnämnden.

Svar på remiss om planering och beslut för hållbar utveckling (Sp3)

Kommunstyrelsen tillstyrker Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Intentionerna i utredningens förslag är på det hela taget att betrakta som positiva för planering och utveckling i Borås Stad. Förslagen bedöms stärka det lokala utvecklingsperspektivet och bidra till ökad helhetssyn i samhällsplaneringen. Synpunkter har inhämtats från fem nämnder/bolag varav fyra tillstyrker förslaget och en avstår från yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att skicka sitt svar till Miljö- och energidepartementet.

Svar på remiss om Träbyggnadsstrategi (Sp4)

Det är positivt att förslag till Träbyggnadsstrategi tagits fram för att öka träbyggandet. Kommunstyrelsen tycker att målet med strategin behöver förtydligas och den behöver efterföljas av en handlingsplan med konkreta mål, aktiviteter och ansvarfördelning för att stimulera byggandet med trä. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget som dock behöver kompletteras före antagande. Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-02-27 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol