Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-04-03 protokoll.pdf Pdf, 355.5 kB. 355.5 kB 2017-04-21 10.07

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-04-03 ärendelista.pdf Pdf, 159.3 kB. 159.3 kB 2017-03-29 11.04
Kommunstyrelsen 2017-04-03 handlingar.pdf Pdf, 60.8 MB. 60.8 MB 2017-03-31 12.48
Kommunstyrelsen 2017-04-03 anmälningsärenden.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2017-04-04 10.52
Kommunstyrelsen 2017-04-03 anmälningsärenden behandlas i Årsredovisn 2016.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2017-04-04 10.52

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Partistöd till Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna (Kc2 och Kc3)

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2017 kan betalas till partierna.

Kvittering av checkar och postväxlar (Kc4)

Kommunens innestående medel på bank- och plusgiro samt checkar, postväxlar och postanvisningar som är utställda på kommunen ska kvitteras av:

 • Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
 • Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande
 • Tom Andersson (MP), Kommunstyrelsens andre vice ordförande
 • Martin Jakobsson, finanschef
 • Keijo Tossavainen, redovisningschef
 • Ronny Gabrielsson, redovisningsspecialist
 • Carina Andell, finanssekreterare
 • Kerstin Jönsson, ekonom

I samtliga fall ska de kontrasigneras av:

 • Saeid Najafi, ekonom
 • Catharina Jacobson, ekonom
 • Jeanette Daag-Rezac, assistent

Beslutet gäller tills vidare och tills ett annat beslut fattas, dock som längst till slutet av 2017.

Remissyttrande över betänkande om våldsbejakande extremism (Kc5)

Borås Stad har svarat på betänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)” om vilken myndighet som bedöms lämplig att nationellt samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Borås Stad anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som är lämplig att få uppdraget som nationell samordnare. Skälen till detta är att MSB har en förmåga och erfarenhet att hantera frågor nationellt, regionalt och lokalt. Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissyttrandet till Kulturdepartementet.

Personalekonomisk redovisning för 2016 (Pf2)

Den personalekonomiska redovisningen är av vikt för bland annat frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning, kompetensutveckling. Borås Stads personalekonomiska redovisning 2016 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska besluta att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder.

För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska området får nämnder och styrelser följande uppdrag under 2017/2018:

 • arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för att ta tillvara, utveckla och styra organisationens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att säkra rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
 • utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, verka för att arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering. Ett särskilt fokus under 2017 är HBTQIA-perspektivet.
 • fördjupa kunskapen om varför personalomsättningen ökat och vilka åtgärder som krävs för att få en personalomsättning på en bra nivå.

Ledningssystem för kvalitetsarbete (Ku2)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) som ställer krav på ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bidra till att fortlöpande och systematiskt följa upp, förbättra och säkra verksamhetens kvalitet. I planen beskrivs bland annat roller och ansvar, gemensamma huvudprocesser och det systematiska förbättringsarbetet. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete att gälla för dessa nämnder. Planen ska revideras senast 2017.

Initiativärende om regelbunden information om situationen i grundskolan (Ku3)

I ett initiativärende vill Morgan Hjalmarsson,(L) och Anna Svalander (L) att Kommunstyrelsen ska få information om situationen i grundskolan på varje sammanträde under 2017. De föreslår att ansvarigt kommunalråd samt ordförande i Grundskolenämnden ska avrapportera till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för handläggning.

Riktlinjer för markanvisningar (M1)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. En lag som kom januari 2015 om riktlinjer för kommunala markanvisningar säger att begreppet markanvisning är ”… en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” Den nya lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet.

Riktlinjerna är vägledande och syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning av kommunägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för handläggarna. En broschyr som riktar sig till exploatörer och byggherrar kommer tas fram.

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark (M2)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för förvärv och försäljning av mark för Borås Stad. Dokument fastlägger de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa nödvändig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. Riktlinjerna har också som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Försäljning av fastigheter på Hässleholmen (M3)

Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7 på Kelvingatan i Hässleholmen för 650 000 kr respektive 750 000 kronor till Prima7 AB. Bolaget är verksamma inom personlig assistans och daglig verksamhet och har för avsikt att bygga bostäder anpassade efter deras kunders önskemål.

Exploateringsavtal för detaljplan för Hulta (M4)

I samband med framtagandet av en detaljplan för Hulta Torg, har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås. Avtalet innebär att Kommunens får cirka 480 kvadratmeter av Hultavas 1, vilken ägs av AB Bostäder. AB Bostäder får tre områden om sammanlagt cirka 3 465 kvadratmeter av kommunens fastighet Hulta 4:1. Enligt exploateringsavtalet ska AB Bostäder ansvara för och bekosta projektering samt utbyggnad av gång- och cykelvägen. Kommunstyrelsen godkände exploateringsavtalet.

Årsredovisning 2016 (E2)

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag ökar kraven att fullmäktige måste få information om hur nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2016 för Borås Stad, med några förslag till justeringar.

Svar på remiss om förbud mot plastartiklar i kosmetiska produkter (E4)

Borås Stad har svarat på en remiss från Miljö- och energidepartementet om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag om ett nationellt förbud.

Avveckling av vård- och omsorgsboende i Viskafors (E5)

Vård- och äldrenämnden har tidigare fattat beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31 i Viskafors ska läggas ner. Källebergsgatan 31 i Viskafors är ett litet vård- och omsorgsboende med 20 platser. Tio platser, på övervåningen, används inte, av brandsäkerhetsskäl. Utemiljön är inte bra för de återstående tio brukarna och arbetsmiljön för personalen blir lidande på grund av för få platser, eftersom det innebär ensamarbete för nattpersonalen. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att avveckla vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31 samt att de platser som avvecklas ska ersättas på annan plats i Borås.

Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund (E6)

Kommunstyrelsen tycker att Kommunfullmäktige ska bevilja styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamheten 2016.

Nämnd vill ha ytterligare investeringsmedel i samband med flytt (E7)

Individ- och familjeomsorgnämnden har begärt extra investeringsmedel på 4 500 000 kronor i samband med flytt till nya lokaler för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i samband med organisationsöversynen blivit tilldelade tre förvaltningslokaler. Det totala antalet arbetsplatser är 180 stycken, där 101 arbetsplatser är i storrum vilket innebär att nya möbler måste köpas in. Anledning är att det krävs en annan form av möblering, förvaring samt att tekniken måste anpassas. Det behövs även göras inköp till lunchrum, sammaträdesrum samt arkiv. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avsätta 4 500 000 kronor 2017 för inventarier till nämnden.

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016 (E8)

I en kartläggning av hemlöshet i Borås 2016 framkommer det att 319 personer befinner sig i en hemlös situation, jämfört med 363 personer år 2015 och 331 personer år 2014. Mörkertalet kan dock vara stort. Det är viktigt att det snarast skapas fler bostäder i kommunen som riktas till de som är utanför bostadsmarknaden. I budget 2017 finns ett uppdrag där Individ- och familjeomsorgsnämnden ska utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska uppmana Individ- och familjeomsorgsnämnden, att inom ramen för samarbetsuppdraget om boendeprocessen, vidta nödvändiga åtgärder för att tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser åstadkomma en förbättrad bostadssituation för de nämnda grupperna i kartläggningen.

Finansiering och avtal med Utväg Södra Älvsborg (E9)

Utväg Södra Älvsborgs verksamhet för barn och vuxna utsatta för våld i nära relationer, samt våldsutövare är en viktig verksamhet för Borås Stad. Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Södra och Västra hälso- och sjukvårdsnämnderna haft dialog om Utvägs finansiering och avtal. Direktionen för Boråsregionen rekommenderar att medverkande kommuner från 2017 ska höja sin andel till 50 procent (tidigare 33 procent) samt att godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare. Kommunstyrelsen godkände rekommendationen om att höja kommuneras andel till 50 procent samt att utöka Utvägs personal med en årsarbetare. Kostnadsökningen får hanteras inom Individ- och familjeomsorgens budget för 2017.

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad (E10)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska besluta att begränsa Servicekontorets möjlighet att erbjuda tjänster till andra än Borås Stads förvaltningar och bolag samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy.

Hyra lokal till Kulturskolan (E11)

Borås Kulturskola är i behov av bättre lokaler och Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Kulturskolan ska hyra lokaler i Simonsland. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag och att Borås Kulturskola hyr lokaler i fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 från den 1 augusti 2018 till den 30 juli 2033 med en total hyresnivå på 5 535 000 kronor per år.

Fördelning av statsbidrag med anledning av flyktingsituationen (E12)

Kommunstyrelsen beslutade att följande nämnder får tillfälligt utökade kommunbidrag under 2017:

 • Förskolenämnden 2 594 000 kronor
 • Grundskolenämnden 15 176 000 kronor
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 9 880 000 kronor
 • Kommunstyrelsen 3 000 000 kronor

Orangeriet 2.0

Ärendet utgick.

Detaljplan för höghuset i kvarteret Pallas (Sp2)

Det planerade höghuset i kvarteret Pallas i centrum ska ge Borås ett landmärke med en höjd av 20-34 våningar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder samt att justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden samt Stadsledningskansliet att i samverkan med fastighetsägarna finna en attraktiv lösning för strandpromenadens anslutning till Pallashuset, så att området upplevs som en naturlig förlängning av Sandwalls plats med uteservering och liknande.

Detaljplan för Hulta Torg (Sp3)

Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och Månsingsgatan. Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området och att göra det möjligt att bygga nya lokaler för livsmedel. Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt att skapa större utrymme för parkområdet och skapa en gång- och cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget.

Borås Elnät AB ansöker om att bygga en kraftledning (Sp4)

Borås Elnät AB vill bygga och använda en ny markförlagd 130 kV kraftledning .vilken möjliggör anslutning mellan den planerade transformatorstationen vid Kråkered och den planerade transformatorstationen vid Sobackens miljöanläggning. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet (Sp5)

Borås Stad har svarat på den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet. Avstämningen innehåller uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram till 2016 och kortfattad redogörelse för uppstarten av de områden som pekats ut i nya trafikförsörjningsprogrammet som prioriterade områden samt avstämning av samverkansformerna mellan kommuner och Västra Götalandsregionen, inklusive Västtrafik. Kommunstyrelsen beslutade att skicka sitt svar till regionen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn (Sp6)

Borås Stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar at Byttorpshörn och Byttorpstå. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna. Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och betonar att planområdet ligger i ett strategiskt viktigt läge utmed ett stråk med potential att bli tätare och mer stadsmässigt samt uppmärksammar att området ingår i kulturmiljöprogrammet.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-04-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol