Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-05-15 protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-06-01 14.16

Handlingar och ärendelista  

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-05-15 ärendelista.pdf Pdf, 155.9 kB. 155.9 kB 2017-05-10 13.33
Kommunstyrelsen 2017-05-15 handlingar.pdf Pdf, 62 MB. 62 MB 2017-05-10 15.32
Kommunstyrelsen 2017-05-15 anmälningsärenden.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2017-05-17 09.11

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsrapport om kvaliteten i förskoleklass och fritidshem (Kc2)

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad lever upp till lokala och nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn för förskoleklass och fritidshem. Andra revisorsgruppen bedömer att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till både kommunala och fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Dessutom behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas vad gäller kvantitativa nyckeltal och kompetensförsörjningen behöver säkerställas så att den följer Kommunfullmäktiges intentioner.

Kommunstyrelsen svarar att arbete med att fördela resurser pågår. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras med till exempel kvantitativa nyckeltal gällande förskollärare/fritidspedagog per avdelning, gruppernas storlek och sammansättning på de olika enheterna. Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden tagit till sig av kritiken och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att göra förbättringar i verksamheten.

Kommunstyrelsen godkände upprättat svar och skickade det till Stadsrevisionen.

Inneliggande motioner (Kc3)

En redovisning anger beredningsläget för de motioner som lämnats av politiker, till och med oktober 2016. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Uppsikt av uppdrag som inte ingår i budget (Kc4)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen av uppdragen som skapats på detta sätt till handlingarna.

Attestregler (Kc5)

Attestreglerna reglerar rätten att attestera, det vill säga intyga och godkänna riktigheten av en kostnad eller utbetalning. Kommunstyrelsen godkände attestreglerna.

Begäran om formell och ekonomisk upprättelse (Kc6)

Ärendet behandlades under sekretess.

Kompletterande anvisningar i Personal- och kompetensförsörjningsplan (Pf2)

Kommunstyrelsen behandlade på sitt förra möte initiativärendet ”Kompetensförsörjning - ta tillvara äldres kunskap och rutin”. Kommunstyrelsen beslutade då att ge personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna i Personal- och kompetensförsörjningsplanen. Förslag till komplettering som presenteras är: ”Nämnderna ska i arbetet med Personal- och kompetensförsörjningsplanen särskilt beakta och redovisa möjligheter att behålla äldre medarbetare. I den mån nämnderna redan gör insatser för detta ska de framgå i planen.” Kommunstyrelsen godkände kompletteringen.

Regelbunden avrapportering om situationen i grundskolan (Ku2)

I ett initiativärende har Morgan Hjalmarsson (L) och Anna Svalander (L) föreslagit att situationen i grundskolan ska vara en stående punkt vid alla Kommunstyrelsens sammanträden under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att Grundskolenämnden lämnar en sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni, 21 augusti samt 23 oktober 2017. Grundskolenämnden redovisar därefter återstående av Skolinspektionens beslut och eventuella fortsatta åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen är avslutad.

Av nämndens sammanfattning ska det framgå:

 • Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
 • Vilka åtgärder som har genomförts eller planeras att genomföras
 • Skolinspektionens uppföljningsbeslut om de åtgärder som redovisats

Svar på promemoria om särskild kvot vid placering i kommunala skolor (Ku3)

Utbildningsdepartementet föreslår i en promemoria att det införs en möjlighet för vissa kommuner att göra undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor. Syftet är att motverka konsekvenserna av boendesegrationen. Möjligheten till undantag från närhetsprincipen ska vara begränsad till en viss andel av platserna – en särskild kvot – vid en eller flera av kommunens skolor. Borås Stad kommer att införa obligatoriskt skolval inför läsåret 17/18. Elever som ska börja vid en ny skola kommer då att få göra ett aktivt och informerat skolval. Möjligheten att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor skulle då kunna användas för att sprida elever på skolorna enligt vårdnadshavarnas önskemål. Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen och skickar svaret till Utbildningsdepartementet.

Svar på promemoria om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Ku4)

Socialdepartementet har bett om synpunkter på ett förslag om ändrade övergångsbestämmelsen för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Borås Stad är positiv till förslaget om ändrade övergångsbestämmelser lyfter också fram sitt tidigare remissyttrande på ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård - betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen (SOU 2015:20)”. Där nämnde man bland annat att det blir en stor förändring inom psykiatrin att gå från 30 dagar till tre dagar, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde, då insatser ska planeras och verkställas på så kort tid. Bedöma och planera insatser för personer med psykisk ohälsa på så kort tid kan innebära svårigheter då det kan krävas flera dagar för att säkra upp rätt bemanning.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till socialdepartementet.

Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 (Ku5)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Kultur- och biblioteksprogrammet att gälla till och med 2018.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (Ku6)

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande samarbetsavtal gäller till och med 30 september 2017 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel för perioden 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter (Ku7)

Skolverket föreslår ändringar i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet. Skolverket föreslår redaktionella ändringar i det statistikuttag kommuner och övriga huvudmän ska leverera. Dessutom föreslås även skolor med konfessionell inriktning i fortsättningen ska lämna uppgifter på individnivå istället för gruppnivå för att öka kvaliteten på det statistiska underlaget. Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen och skickar yttrandet till Skolverket.

Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön (M1)

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att stycka av och sälja arrendetomterna vid Hälasjön. Nio tomter kvarstår i kommunens ägor och försäljningspriserna är föreslagna till:

 • Viared 16:53: 357 000 kr
 • Viared 16:56: 365 200 kr
 • Viared 16:57: 363 400 kr
 • Viared 16:58: 343 200 kr
 • Viared 16:59: 355 100 kr
 • Viared 16:68: 614 600 kr
 • Viared 16:67: 231 800 kr
 • Viared 16:70: 336 700 kr
 • Viared 16:86: 270 500 kr

Kommunstyrelsen fastställde försäljningspriserna för friköp av arrendetomter vid Hälasjön.

Markanvisning för rättscentrum (M2)

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtal med Specialfastigheter Sverige AB som fram till 31 december 2018 ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av Horngäddan 8 och övriga villkor avseende exploateringen. Inom fastigheten Brogäddan 8 på Brodal har Specialfastigheter Sverige AB ansökt om markanvisning för byggnation av rättscentrum för samlad polisiär verksamhet, det vill säga Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsväsendet och Åklagarrmyndigheten.

Markanvisning för del av Torpa-Sjöbo 2:1 (M3)

Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 kvadratmeter av fastigheten TorpaSjöbo 2:1. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo är beläget mellan Sjöstensgatan och Björkhemsgatan i nord- sydlig riktning och mellan Fristadsvägen och järnvägen i öst- västlig riktning. Området är idag planlagt som allmän platsmark park, men kommer eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus men detaljplanearbetet får även visa på möjligheten med visst inslag av rad-, par- eller kedjehus. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 31 maj 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtalet och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga fastigheten för bostadsbebyggelse.

Försäljning av del av fastigheten i Sandared (M4)

De blivande ägarna till fastigheten Sandared 1:624 har begärt att få köpa ett markområde av kommunens fastighet Sandared 1:111. Markområdet angränsar inte till annan kommunägd mark, utan utgör en liten solitär, som härmed föreslås säljas till intilliggande bostadsfastighet Sandared 1:624. Kommunstyrelsen beslutade att sälja markområdet för 250 000 kronor till blivande ägarna av fastigheten Sandared 1:624.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (E2)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsredovisning 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E3)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (E4)

Borås Energi och Miljö AB (BEM) har gett förslag på nya allmänna bestämmelser för användande av BEM:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), för beslut i Kommunfullmäktige. ABVA reglerar förhållandet mellan VA-kunden inom verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna anläggningen. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta förslag till ny ABVA att gälla från den 1 juli 2017. Nuvarande allmänna bestämmelser upphör att gälla.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Tolkförmedling Väst (E5)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att för Borås Stads del godkänna årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun (E6)

Ersättningsnivån för 2017 för hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun rekommenderas till 391 kronor per timma för biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår från distriktsköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas 585 kronor per timma och för behandling som beslutats av fysioterapeut eller arbetsterapeut till 610 kronor per timma. Kommunstyrelsen antog VästKoms rekommendation och skickar över beslutet till Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgnämnden.

Nämndbudget 2017 – komplettering (E7)

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt nämndernas budgetar för 2017 med undantag för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. I båda dessa nämnders budgetar saknades redovisning av hur Kommunfullmäktiges uppdrag kommer att genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även indikatorerna. Nu har bägge nämnderna kompletterat sina budgetförslag. Kommunstyrelsen godkände Nämndbudget 2017 för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Motion om att inrätta en prova på-idrottsskola för tonåringar (E8)

Kerstin Koivisto (Boråsvalet) föreslår i en motion att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en pröva på-verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar, liknande den som redan finns för barn. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Motion om företagande för nyanlända (E9)

Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L) föreslår i en motion att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda former för en kurs i hur man startar eget företag i Sverige och att nämnden därefter erbjuder en sådan kurs för elever som studerar på SFI. Olika förslag på kursinnehåll lyfts i motionen, såsom språkkunskaper inriktade mot ”företagarspråk”, arbetsmarknadsregelverk, skatter, affärsplaner med mera. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

AB Sandhultsbostäder bygger lägenheter i Sjömarken (E10)

AB Sandhultsbostäder ska bygga 60 lägenheter på Göteborgsvägen 18 i Sjömarken, på tomten Räveskalla 1:25. De allmännyttiga bostadsbolagen har de senaste åren uppmanats att arbeta för fortsatt nyproduktion av fler bostäder. Vid dessa tillfällen har även AB Sandhultsbostäder presenterat sina planer för Räveskalla 1:25. AB Sandhultsbostäder har i budget sedan tidigare beviljats 30 mnkr i limit för projektet. I enlighet med bolagets ansökan beslutade Kommunstyrelsen att bolagets limit hos internbanken höjs med ytterligare 30 mnkr för 2017. Styrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka 60 lägenheter på Räveskalla 1:25, Göteborgsvägen 18 i Sjömarken.

Inköp av aktier i Inera AB (E11)

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förvärva fem aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen föreslog också fullmäktige att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Granskningsyttrande över detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, (Sp2)

Planområdet ligger i den västra delen av Gånghester, cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, och att planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturanpassad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Handläggning av bygglov och strandskyddsärende (Sp3)

I ett ärende om handläggning av bygglov och strandskydd vill den sökande att kommunen betalar tillbaka 5 340 kronor, som de betalt i ansökningsavgift för strandskyddsdispens. Kommunstyrelsen svarar att avgiften följer den taxa som Kommunfullmäktige har beslutat och konstaterar därmed att någon återbetalning av hela eller delar av avgiften därför inte är möjlig.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-05-15 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol