Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-06-12 protokoll.pdf Pdf, 336.2 kB. 336.2 kB 2017-06-26 14.03

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-06-12 ärendelista.pdf Pdf, 153.6 kB. 153.6 kB 2017-06-02 10.25
Kommunstyrelsen 2017-06-12 handlingar.pdf Pdf, 70.6 MB. 70.6 MB 2017-06-02 10.26
Kommunstyrelsen 2017-06-12 anmälningsärenden.pdf Pdf, 42 MB. 42 MB 2017-06-29 08.37

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Regler för koncerninköp (Kc3)

Ärendet utgick.

Policy för koncerninköp (Kc4)

Ärendet utgick.

Revisionsrapport – Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg (Kc5)

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg. Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till både kommunala och fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad personal.

Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men noterar att Förskolenämnden i sitt svar planerar att hantera de nämnda områdena, till exempel med en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen anser liksom Stadsrevisionen att självskattningen måste kunna kompletteras med t ex kvantitativa nyckeltal. Kommunstyrelsen skriver: ”Men detta kräver att de uppgifter som används också är kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser också att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade att Förskolenämnden ska redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en tidsplan till Kommunstyrelsen. Redovisningen ska skickas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017. Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden.

Motion om att höja valdeltagandet (Kc6)

Morgan Hjalmarsson (FP) föreslår i en motion att Valnämnden bör ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås i de områden där det är lågt. Hjalmarsson föreslår att man utbildar valambassadörer som kan arbeta i föreningsliv, SFI, bibliotek etcetera.

Valnämnden har avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka för att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom områden med lågt valdeltagande.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ger Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och därmed förklarar motionen besvarad.

Gallring av information i diariesystemet LIS (Kc7)

Under 2017 kommer Borås Stad att avveckla det kommunövergripande diarie- och ärendehanteringssystemet LIS och ersätta det med det nyligen upphandlade systemet Ciceron. Frågan är hur man hanterar den information som finns i systemet i dag.

Tre sätt föreslås:

 • Information som ska bevaras och som fortsatt behövs av verksamheterna för handläggning överförs till det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
 • Information som ska bevaras och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten, eller tillhör nämnder eller bolag som upphört, överförs till det e-arkiv som kommunen förväntas ha på plats under 2018.
 • Den information som inte längre behövs alls, eller som kommunen inte får bevara enligt lag, gallras.

Kommunstyrelsen beslutade att gallring och informationsöverföring ska ske enligt förslagen.

Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron (Kc8)

Under 2017 kommer Borås Stad att ersätta sitt nuvarande stöd för den nämndadministrativa processen (LIS) med det nyligen upphandlade systemet Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess. För att skapa en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.

Kommunstyrelsen beslutade att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt att:

 • skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
 • kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
 • gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit från och med 1 januari 2018. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta beslut i denna fråga.

Tertial 1 2017, Kommunstyrelsen (Kc9)

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor. Tertial 1 är en rapport om årets första fyra månader. Kommunstyrelsen godkände tertial 1 2017 och lade den till handlingarna.

Finansiering av Grannsamverkansskyltar (Kc10)

Stöldskyddsföreningen är huvudman för organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) där Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygghansa, Moderna försäkringar, Stöldskyddsföreningen, BRÅ, SKL, SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna ingår, med målet att skapa ett tryggare boende.

Stöldskyddsföreningen ansöker om kommunbidrag för de Grannsamverkansskyltar som beställs. Ansökningar har gått ut till Sveriges samtliga kommuner.

Eftersom Grannsamverkan har en positiv inverkan på medborgarnas trygghet samt som en bra förebyggande åtgärd mot brott föreslås att Borås Stad bifaller ansökan om bidrag för Grannsamverkansskyltar under 2017-2018 med sammanlagt 10 000 kronor.

Kommunstyrelsen biföll ansökan om bidrag för Grannsamverkansskyltar.

Kommunstyrelsens delegationer (Pf2)

Kommunstyrelsens delegationer (överflyttandet av en befogenhet) har reviderats med anledning av bland annat Borås Stads omorganisation. Kommunstyrelsens delegationer fastställdes 1999 och därefter har enskilda delegationer uppdaterats vid olika tillfällen. Nu har det gjorts en mer samlad revidering av Kommunstyrelsen delegationer.

Kommunstyrelsen fastställde delegationer att gälla från och med den 1 juli 2017 och upphävde samtidigt nuvarande delegationer.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 (Ku2)

Skolinspektionen har efter tillsyn i Borås Stad skickat över beslut för fritidshem samt för vuxenutbildning. Besluten har sänts till Grundskolenämnden samt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för handläggning.

Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas inom områdena ”Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet” samt ”Utveckling av utbildningen i fritidshemmet”, och ”Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen” samt ”Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen ”.

Kommunstyrelsen beslutade att Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden. Redovisningen delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder lämnas till Skolinspektionen den 29 september 2017.

Motion om åldersbestämning av ensamkommande barn (Ku3)

Björn Qvarnström (SD), Christer Spets (SD) och Leif Häggblom (SD) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska ge berörda förvaltningar och tjänstemän i uppdrag att i fall där tvekan råder om den ensamkommandes ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik. Det bör enligt motionärerna göras för att för att förebygga den problematik som kan uppstå där minderåriga och personer över 18 år blandas i boenden, i skolor och andra ställen.

Kommunstyrelsen menar att det är vanskligt för en kommun att ta på sig ansvaret för åldersbedömningar. Om en medicinsk bedömning ska göras så kräver detta hög kompetens och erfarenhet, vilket gör att en kommun inte bör ta på sig ansvaret. Det primära är att detta inte ligger inom kommunens kompetens, åldersbestämning är något som handhas av Migrationsverket. En viktig aspekt är att medicinsk åldersbedömning är frivillig.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Motion om projekt mot ungdomars psykiska ohälsa (Ku4)

Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar kontakt med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa för hjälp att starta SEYLE-Awareness-program på samtliga skolor i Borås med elever i åldrarna 12-16 år.

Programmet har i dag utvecklats till metoden Youth Aware of Mental Health (YAM). Fem av sju remissinstanser är positiva till motionen, och av svaren framgår också att det pågår satsningar på olika håll för att minska ohälsan i befolkningen.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ger Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att följa utvecklingen av arbetet med YAM i Stockholms läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva metoden. Motionen är besvarad.

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle (KU5)

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle. Nämnden ansvarar också för att senast 2018 lägga ett förslag på ett reviderat program. Inför uppföljningen av 2016 års verksamheter beslutades det att ett PM med ett antal frågeställningar kring målområden skulle skickas till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Fokus låg på fyra av programmets sju områden: arbete, utbildning, boende samt kultur.

Samverkan och gemensamt ansvar är nyckelfrågor i integrationsarbetet konstaterar rapporten. Som goda exempel framhåller Arbetslivsnämnden i sin uppföljning AB Bostäder (utbildar personal till handledare av praktikanter) och fastighetsbolaget IBAB (långsiktighet i arbetet med praktikanter), samtidigt som man noterar att vissa nämnder och bolag visar behöver utveckla inte minst integrationsperspektivet i sitt arbete.

Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Alkolås i Borås Stads fordon (KU6)

Servicenämnden har ställt en fråga om vad som gäller för alkolås i Borås Stads fordon. Låsen finns i stort sett i alla fordon, och är inskrivet som krav vid upphandlingar, men skrivningar saknas i Drogpolitiska programmet och de revideringar som senare gjorts av detta.

Kommunstyrelsen svarar Servicenämnden att det inte råder några tvivel om att alkolås även i framtiden ska vara ett krav i upphandlingarna och att detta tydligt framkommer i Riktlinjer för resor.

Demontering och försäljning av processutrustning på fastigheten Jössagärdet 12, AkzoNobel på Göta (M1)

Kommunen har förvärvat AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12 på Göta, som kommer att rivas. Kommunen har för avsikt att sälja en del av utrustningen som finns i lokalerna, som lagertankar och annat, till Solenis Sweden AB för en ersättning på 100 000 kronor. Demonteringen av utrustningen görs av företaget Reconsil AB.

Affären ser i korthet ut så här: Solenis köper processutrustningen av kommunen för 450 000 kronor, medan Reconsil AB ersätts av kommunen med 350 000 kronor.

Kommunstyrelsen godkände upprättat avtal med Reconsil AB och godkände upprättat köpeavtal med Solenis Sweden AB.

Detaljplan för Tullen, Triangeln (M2)

Kommunstyrelsen önskar bevara Tullstugan, eller Tullastugan, vid Göteborgsvägen och Tullarondellen. Det ville man redan 2008 när kommunen köpte stugan och tomten, men nu vill man att en detaljplan snabbt upprättas över fastigheten, med skyddsbestämmelser för det gamla tullhuset, som är i starkt behov av upprustning.

Kommunstyrelsen skriver att planprocessen får utvisa vad stugan kan användas till, och hur byggrätten för tomten i övrigt utformas. Tullstugan med kringbyggnader uppfördes i slutet av 1700-talet och fungerade som tullplats för resande vid en tid då staden omgavs av trästaket med portar.

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10.

Finland 100 år som självständig nation (E3)

Borås Stad är ansluten till Finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter till Borås finskspråkiga invånare. Den 6 december firar Finland 100 år som självständig nation. Kommunstyrelsen besluta att Arbetslivsnämnden ska samordna frågorna kring firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet.

Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi (E4)

Allianspartierna, som införde LOV-systemet i Borås 2009, har varit pådrivande för att förbättra likvärdigheten mellan hemtjänst i egen regi och externa utförare. Man anser sig inte ha fått gehör från det rödgröna styret i Borås. Man anser att det har inneburit stora problem för hemtjänstföretag att verka i Borås, och efterlyser en utlovad uppföljning. Man vill i fyra punkter se följande:

 • Att resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs
 • Att självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad
 • Att ersättningsystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet
 • Att valsituation i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.

Kommunstyrelsen hänvisar till att självkostnadsberäkningen för LOV-ersättningen anpassats efter gällande förutsättningar. Vad gäller ”konkurrensneutralitet” skriver man att Borås Stad tillämpar en prissättning som bygger på de principer som anges i regeringens proposition till LOV, och med hänsyn tagen till den egna regin. Om punkten valsituation skriver man att ”Grundtanken i LOV:en är att den ska skapa möjligheter för den enskilde att få möjlighet att göra aktiva, medvetna och självständiga val. Detta innebär att biståndshandläggare i sin profession har ansvaret att se till att den enskilde klart och tydligt informeras om samtliga utförare som finns inom hemtjänsten”. Man bifogar i sitt svar exempel på hur utförare presenteras.

Med hänvisning till skrivelsen förklarade Kommunstyrelsen initiativärendet besvarat.

Motion om mer medmänsklighet (E5)

Sara Degerman Carlsson (KD) vill i en motion att Kommunstyrelsen tar initiativ till att skapa ett råd- och stödcenter för EU-migranter, och att man undersöker möjligheten att söka projektpengar från Europeiska socialfonden. Hon vill också att kommunen utreder hur man kan utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter för att förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.

Kommunstyrelsen skriver att Borås Stad har en överenskommelse med ett flertal organisationer i civilsamhället för kommande samverkan, och att ett flertal åtgärder vidtagits för att stödja EU-migranter.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.

Internkontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 för de kommunala bolagen (E6)

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska både nämnder och bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll i Borås Stad, och ska årligen utvärdera systemets funktion.

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll varierar i kvalitet, att den i huvudsak är god men kan förbättras.

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av intern kontroll 2016 och intern kontrollplan 2017 för Borås Stads bolag.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2017 (E7)

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående skolor, förskoleklasser och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för beräkningen av bidragen den 21 januari 2010, och Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. I den aktuella beräkningen är hänsyn tagen till en ny modell för beräkning av kapitalkostnader efter rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kommunstyrelsen besluta om följande ersättning:

Ersättning per elev i fristående skola:

 • Grundskola, årskurs 1-6, 6 369 kronor per månad
 • Grundskola, årskurs 7-9, 7 643 kronor per månad

Ersättning per elev i fristående förskoleklass: 3 345 kronor per månad

Ersättning per elev i fristående fritidshem: 2 349 kronor per månad

Lovdagsersättning: 30,36 kronor per timma

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 (Sp2)

Planområdet, som omfattar hela kvarteret Åkermyntan, söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av angränsande naturmark, används idag för industriändamål.

Detaljplanen möjliggör flerfamiljshus och radhus, och även förskola och skola. Planhandlingar finns på boras.se/detaljplan.

Kommunstyrelsen har studerat detaljplanen och har några synpunkter. Styrelsen anser bland annat att detaljplanen ska säkerställa god hälsa och säkerhet i området utifrån de geotekniska förutsättningarna, markbelastningsvärden, förorenad mark, risk för nedfallande block, och annat. Eventuella bestämmelser bör justeras/införas på plankartan för att säkerställa detta. Skolverksamhet är exempelvis inte lämplig inom planområdets norra del.

Området ger möjligheter till betydande tillskott av bostäder i Borås. För att detaljplanen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt, behöver plankartan göras mer generell.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Yttrande över åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Linköping-Borås (Sp3)

Trafikverket har regeringens uppdrag att planera en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg. Åtgärdsvalsstudierna (ÅVS) för Linköping-Borås är förberedande studier för att ta reda på möjligheter och förutsättningar för detta på de aktuella sträckorna.

Borås Stad instämmer i Västra Götalandsregionens yttrande om ÅVS Linköping-Borås, och vill komplettera med bland annat följande:

 • Hur regionala banor och dess trafik ska sammanflätas med höghastighetsjärnvägen är en viktig fråga med tanke på de signaler Borås Stad fått om en ny regional järnväg mellan Göteborg och Borås som skulle kunna vara ett första steg i utbyggnaden av höghastighetsjärnväg.
 • Den bästa linjesträckningen går mellan centralt stationsläge i Borås och stationsläge vid Munksjön i Jönköping via Ulricehamn med station. Detta ger också de bästa förutsättningarna för en kraftig bostadsutveckling i de tre orterna.
 • Borås Stad instämmer med Västra Götalandsregionens synpunkt att delområde 10 förutsätter en sydlig utgång ut Borås som begränsar handlingsfriheten och möjligheten för det stationsläge som Borås förhandlat fram med Sverigeförhandlingen.
 • Borås Stad skriver vidare att man saknar det samhällsekonomiska perspektivet i utredningen, till exempel hur bostadsutveckling och annat i samhällena utmed sträckning påverkas.
  Man menar också att järnvägen behöver följa samma sträckning som R40 för att inte skapa barriärer, till exempel i serviceorten Dalsjöfors.
 • Ur ett nationellt perspektiv, menar Borås Stad, skulle höghastighetsbanan med tillhörande station i Ulricehamn bidra till att personresor kan flyttas över från personbil till tåg.
 • Yttrandet listar också en stor mängd natur- och kulturvärden att ta särskild hänsyn till, såsom Viskans dalgång, Algutstorp, Lindåsabäcken, Skansabäcken, Kovraån och Åsunden-Torpasjöområdet med flera.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka yttrandet till Trafikverket.

Kommunstyrelsen sammanträder

Text

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-06-12 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol