Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-06-19 protokoll.pdf Pdf, 368.3 kB. 368.3 kB 2017-06-30 09.13

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-06-19 ärendelista.pdf Pdf, 168.7 kB. 168.7 kB 2017-06-19 12.44
Kommunstyrelsen 2017-06-19 handlingar.pdf Pdf, 107.9 MB. 107.9 MB 2017-06-19 12.45
20170619-6-E-004- delårsrapport.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2017-06-14 14.19
20170619-6-E-004-nämndernas budgetuppföljning.pdf Pdf, 21.6 MB. 21.6 MB 2017-06-14 14.27
20170619-4-KU-007.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2017-06-19 12.30
Kommunstyrelsen 2017-06-19 anmälningsärenden.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2017-06-29 08.46

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Inriktningsbeslut för samordnad varudistribution (Kc1)

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det ska införas en distributionscentral. Arbetet med samordnad varudistribution har mynnat ut i att projektet ska drivas enligt beställare/utförare-modellen där Borås Stad är beställaren. Efter utredning görs bedömningen och rekommendationen att utföraren bör vara en extern aktör. Projektet kan dra fördel av den logistikkompetens som näringslivet i Borås har. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad varudistribution ska skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt införande.

Regler för koncerninköp (Kc2)

Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet Kommunfullmäktiges uppdrag att strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet, och vara kompetenscentrum för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. Verksamheten har flyttats från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen, och är nu en del i Stadsledningskansliets verksamhet. Det innebär att styrdokument behöver anpassas och genomgå smärre förändringar. Kommunstyrelsen fastställde regler för koncerninköp.

Policy för koncerninköp (Kc3)

Eftersom upphandlings- och inköpsverksamheten organisatoriskt har flyttats från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen (se Kc2) så behöver styrdokument anpassas och genomgå smärre förändringar. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att upphäva beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten och fastställa Policy för koncerninköp.

Revisionsrapport om hemlöshet och boendelösningar (Kc4)

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås, och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Kommunstyrelsen anser att kartläggningen av hemlöshetssituationen bör bli tydligare, den behöver utvecklas och fördjupas så att den ger en korrekt beskrivning av hemlöshetens omfattning och karaktär. I dag är ansvaret för frågorna uppdelat på flera nämnder/förvaltningar och bolag och Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionen bedömning av att det finns brist på samsyn och samarbete. Individ- och familjeomsorgsnämnden har från och med 2017 fått ett särskilt samordningsansvar för de boendesociala frågorna. Kommunstyrelsen ser positivt på de initiativ och kontakter som har tagits såväl med andra nämnder som med bostadsbolag för att tillsammans se vilka aktiviteter som kan göras för att minska hemlösheten.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Stadsrevisionen.

Initiativärende: hamnkonflikten i Göteborg (Kc5)

Sedan drygt ett år tillbaka pågår en konflikt mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och Göteborgs Hamn. Allianspartierna skriver i ett initiativärende till Kommunstyrelsen att konflikten förorsakar svåra problem och stora kostnader för tredje man. Allianspartierna vill därför att Kommunstyrelsen ordförande skyndsamt tillskriver regeringen om behovet av en snabb lösning av hamnkonflikten i enlighet med initiativärendes intentioner. Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS (Ku2)

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Rapporterna gäller denna gång det första kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna.

Utredning om möjlighet att införa ”Följa med-kort” (Ku3)

Utredningen är en del i det fortsatta arbetet efter Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”. Ett av förbättringsförslagen var ”Utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av Borås Stads fritids- och kulturutbud samt föreningslivet”, genom att Borås Stad inför ett så kallat ”Följa med-kort”. Följa med-kortet är för personer med funktionsnedsättning som har svårt att delta i kultur- och fritidsaktiviteter på egen hand. Med ett Följa med-kort har hen möjlighet att utan kostnad ta med en person som stöd vid olika aktiviteter och arrangemang.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag till att införa ”Följa med- kort” och även till förslaget att Fritids- och folkhälsonämnden får ansvara för administration och tillståndsgivning av korten. Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning.

Välfärdsbokslut 2016 (Ku4)

Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. Bokslutet beskriver utvecklingen för ett antal indikatorer som valts ut för att motsvara de 11 folkhälsopolitiska målområdena. Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt arbete för folkhälsan i Borås Stad. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att ärendet läggs till handlingarna.

Program mot hemlöshet (Ku5)

Förslag till reviderat program mot hemlöshet har skickats på remiss till samtliga berörda nämnder och bolag. I remissvaren är det flera nämnder som lyfter vikten av barnperspektivet och har även önskat ett förtydligande av detta, vilket nu har gjorts i programmet. Andra frågor som lyfts är behov av en mer samordnad bostadsanskaffning och mandat för det vräkningsförebyggande arbetet. Förtydliganden har gjorts i programmet efter dessa synpunkter. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta: Program mot hemlöshet fastställs att gälla till och med 2020.

Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle (Ku6)

Kommunstyrelsen har tre uppdrag i Handlingsplanen 2017 för ett tillgängligt samhälle som ska redovisas till Sociala omsorgsnämnden:

  • Öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för unga med funktionsnedsättning.
  • Utveckla en systematik i samverkan med näringslivet för att ge fler personer med funktionsnedsättning arbete.
  • Borås Stads kultur- och fritidsutbud ska vara öppet för alla. Ställningstagande till att införa ett ”Följa med kort”.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna över sin uppföljning av handlingsplanen till Sociala omsorgsnämnden.

Remiss om betänkande digitalförvaltning.nu (Ku7)

Kommunstyrelsen beslutade att ge Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att svara på rubricerat betänkande.

Exploateringsavtal för Mannerfelts Plats på Regementet (M1)

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för del av Regementet, del av Osdal 3:4, Mannerfelts Plats” (se Sp5) har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Peab Borås Exploatering AB (exploatören) för att reglera genomförandet av allmänna anläggningar inom exploateringsområdet. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tecknar avtal med Peab Borås Exploatering AB enligt upprättat förslag.

Gång- och cykelväg vid Nya Kyrkvägen i Fristad (M2)

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Borås Stad och Fristadbostäder AB, som reglerar exploateringen av området i enlighet med Detaljplan för del av Fristad, Fristads prästgård 1:100 m.fl. Borås Stad ska enligt avtalet stå för kostnaderna vad gäller projektering och utbyggnad av gång- och cykelväg, medan Fristadbostäder AB ska stå för projektering och utbyggnad av två gångpassager. Ett medfinansieringsavtal har också upprättats mellan Trafikverket och Borås Stad, då Trafikverket ansvarar för genomförandet av gång- och cykelvägen samt de två gångpassagerna.

Kommunstyrelsen godkände medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad, där Borås Stad finansierar cirka 2 miljoner kronor. Styrelsen godkände också upprättad överenskommelse mellan Fristadbostäder AB och Borås Stad, där Fristadbostäder AB finansierar kostnaden för två gångpassager: en i korsningen Nya Kyrkvägen/Sumpvägen och en vid Åsbovägen.

Budgetramar för år 2018 (E3)

Kommunstyrelsen fastställde budgetramar för år 2018 enligt upprättat förslag.

Delårsrapport januari-april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen (E4)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport januari-april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen. Vidare föreslog Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett utökat investeringsanslag på 4 miljoner kronor för hyresgästanpassningar riktat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Styrelsen föreslog också att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska beviljas ett investeringsanslag med 3 miljoner kronor för inventarier, bland annat för ombyggnationen av Bäckängsgymnasiet.

Ombyggnad av Gånghesterskolan (E5)

Gånghesterskolan behöver byggas om. Skolans huvudbyggnad uppfyller på flera områden inte de behov som skolverksamheten kräver. Målet med ombyggnadsprojektet är att skapa en modern, flexibel skola med bra arbetsmiljö för elever och personal. Skolan ska ha plats för 380 elever i två parallella årskurser F-6. Skolgården ska också göras om, bland annat ska marknivåer justeras för att skapa en tillgänglig skolgård. Kommunstyrelsen beslutade att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 105 000 000 kronor för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Ansvarsfrihet för Blå Stjärnans Djursjukhus 2016 (E6)

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom Boråsregionen. Enligt stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen besluta om ansvarsfrihet. Djursjukhuset har under 2016 haft en omsättning på 34,9 miljoner kronor och redovisar ett resultat för året på 0,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beviljade Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad (E7)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att upphäva beslut fattat vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april i rubricerat ärende.

Vidare föreslog Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta att Servicenämnden inte längre ska erbjuda mark- och entreprenadtjänster till vägsamfälligheter, bostadsrättsföreningar och Svenska kyrkan, där dessa aktörer är direkta beställare av tjänsterna. Undantaget detta förbud är akuta VA-arbeten, VA-arbeten i samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt markrenhållning på gångbanor. Slutligen föreslogs fullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som tidigare lyfts i ärendet.

Initiativärende: Bodaskolans fjärde våning (E8)

I ett initiativärende till Kommunstyrelsen ville Allianspartierna ha besked om hur Stadsdelsnämndens Öster begäran om ombyggnation av Bodaskolans fjärde våning till undervisningslokaler kommer hanteras. Ombyggnaden av Bodaskolans fjärde våning är nu inne i slutfasen och kommer att vara klar inför höstterminen 2017 som var planerat. Kommunstyrelsen beslutade att avsluta initiativärendet.

Isbana på Bodavallens idrottsområde (E9)

Kommunstyrelsen beviljade Fritids- och folkhälsonämnden ett investeringsanslag på 15 000 000 kronor för anläggande av isbana på Bodavallens idrottsområde. När det inte är issäsong planeras ytan att kunna användas utifrån ett året-runt perspektiv. Isytan beräknas utnyttjas under 3-4 månader per år och på övrig tid av året fungerar platsen som en aktivitetsyta. Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram tre förslag som skolelever och de boende kan få rösta fram som ett slutligt förslag.

Inventarier till Borås Kongresscenter AB (E10)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna att Borås Kongresscenter AB investerar 32,3 miljoner kronor i inventarier till kongresshuset.

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Klintesväng 10 (E11)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska besluta att Vård- och äldrenämnden ska avveckla vård- och omsorgsboendet på Klintesväng 10.

Klintesväng är ett vård- och omsorgsboende på Sjöbo som består av tre våningsplan med totalt 16 lägenheter. De platser som avvecklas kommer att ersättas i ett nytt vård- och omsorgsboende utifrån det uppdrag som Vård- och äldrenämnden har att planera för ett nytt boende för äldre i centrala Borås. De boende som i dag bor på Klintesväng 10 kommer att erbjudas plats på andra vård- och äldreboenden i Borås Stad.

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum av Valdemar Gerdin (E12)

Borås Konstmuseum har erbjudits en donation av konstsamlare Valdemar Gerdin. Donationen är en målning av konstnären Karin Frostensson. Karin Frostensson är nationellt uppmärksammad och är bland annat känd som en av konstnärerna bakom den satiriska tidningen Puss som gavs ut under 1960- och 1970-talen. Den erbjudna målningen har titeln Sverigetavlan och är värd cirka 50 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beslutar att tacksamt ta emot Valdemar Gerdins donation.

Remiss om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (E13)

Näringslivsdepartementet föreslår i en promemoria ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter. Promemorian innehåller också förslag om att införa sanktionsavgifter för vissa överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd, med syfte att åstadkomma mer effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad är positiv till förslaget om ”Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan med mera” och skickar remissyttrandet till Näringsdepartementet.

Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde (Sp1)

Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och i denna omgång har Svensgärde/Sörmarken studerats. Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på möjligheterna att etablera förskola på platsen. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Förskolenämnden, skriva till Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.

Planbesked för Getängen (Sp2)

Två sökande har lämnat in förslag till bostadsbebyggelse på nuvarande Halénsfastigheten på Getängsområdet. Kommunstyrelsen tycker att en omvandling av Getängsområdet är välkommet.

De aktuella fastigheterna är de belägna väster om Getängsvägen och kan på det sättet räknas som en solitär, skilt från övriga Getängsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ställa sig positiv till att omgående starta detaljplanearbetet och att planen därmed ska prioriteras. Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering, får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett planprogram för övriga delar av Getängsområdet.

Ansökan om planbesked för Villastaden, Tranan 2 (Sp3)

Sökande vill bygga flerbostadshus på fastigheten Tranan 2, Femte villagatan i Borås.

Kommunstyrelsen tycker att en utökning av antalet bostäder är en positiv utveckling. Kommunstyrelsen tillstyrkte detaljplaneändringen för Tranan 2 och är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

Samråd för detaljplan för centrum, Vulkanus 15 (Sp4)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Området ligger i Borås centrum och avgränsas av Fabriksgatan i norr och Österlånggatan i öster samt resten av kvarteret Vulkanus. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär.

Planändringen samt det andra två närliggande planändringarna (se Sp7 och Sp8) medför att närområdet måste anpassas efter den ökande trafiken, konstaterar Kommunstyrelsen. Kostnaderna för detta ska fördelas mellan de tre detaljplanerna motsvarande den ökning av trafik som respektive projekt alstrar. Arbetet med att utreda vad som behöver göras, finansieringsgrunder och fördelning mellan de olika detaljplanernas exploatörer har inletts. Detta arbete måste slutföras innan planen går ut på granskning. Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på förslaget till detaljplan.

Granskningsyttrande över detaljplan för Regementet, Mannerfelts Plats (Sp5)

Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. I området ska det finnas bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg som social mötesplats. Nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och skyddas.

Detaljplaneuppdrag för LSS-bostäder på Sörmarksliden och Färgargatan (Sp6)

Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av tomter för kommunal verksamhet. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Sörmarken och Svensgärde studerats och har resulterat i två lämpliga tomter för LSS-bostäder. För Sörmarken ligger området på Sörmarksliden, Bankbudet 5, och består av en större öppen gräsyta med lekplats. Det andra området ligger på Färgargatan i nordöstra delen av Svensgärde och består av ett mindre skogsparti.

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner för att se på möjligheterna att bebygga tomter för kommunal verksamhet på dessa platser.

Samråd för detaljplan för centrum, Saturnus (Sp7)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två till tre plan över befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola och vård för befintlig byggnad. Området ligger i Borås stads centrum och innefattar Kvarngatan i norr, Källegatan i söder, Österlånggatan i öster och Bryggaregatan i väster. Dessa gator avgränsar kvarteret Saturnus. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Granskningsyttrande över detaljplan för centrum, Vulkanus 6 och 7 (Sp8)

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan och Österlånggatan. Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen för kvarteret Vitsippan men har inför granskningen delats i två planer för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret Vitsippan har fått olika tidplaner. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Granskningsyttrande över detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 (Sp9)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bostäder och kontor inom fastigheten Hästhoven 1 med flera i stadsdelen Bergsäter. Området ligger på Bergsäter i korsningen mellan Åsboholmsgatan och Enedalsgatan. Cirka 70 bostäder i två nya byggnader föreslås öster och söder om befintligt kontorshus. Fyra och en halv respektive fem våningar tillåts. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Planbesked för Maskrosen 19 (Sp10)

Cernera Projekt AB ansöker om planbesked för att bygga flerbostadshus i kvarteret Maskrosen. Området ligger på Åsboholmsgatan. Kommunstyrelsen är positiv till att ändra detaljplanen och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Nämnden bör låta detaljplanen omfatta ett större planområde inom kvarteret.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-06-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol