Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-03-19 protokoll.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-04-10 08.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2018-03-19 handlingar.pdf Pdf, 94 MB. 94 MB 2018-03-14 15.31
Kommunstyrelsen 2018-03-19 protokoll.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-04-10 08.19

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Hantera sekretesskyddad information digitalt (Kc1)

Kommunstyrelsen har utrett möjligheterna att hantera sekretesskyddad information digitalt inom ramen för projektet ”Nytt ärendehanteringssystem”. Projektet avslutades den 28 november 2017 och resulterade i att Borås Stad köpte in diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron.

För förtroendevalda köptes Ciceron Assisten in som är en lösning för att förverkliga det digitala mötet. I Ciceron Assistent kan sekretessinformation hanteras helt digitalt med en så kallad bank-id lösning.

Beslut: Kommunstyrelsen förklarade uppdraget genomfört då sekretesskyddad information nu kan hanteras digitalt för distribution till förtroendevalda.

Partistöd 2018 till Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna (S2-4)

För att få partistöd för 2018 ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har lämnat in redovisning och intyg för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2018 kan betalas till partierna.

Ändring av valdistriktsindelning inför Europaparlamentsvalet 2019 (S5)

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare godkänt Kommunfullmäktige i Borås beslut om en valkretsindelning med 88 valdistrikt. Länsstyrelsen uppmanar Kommunfullmäktige att åter se över indelningen av valdistrikt inför valet till Europaparlamentet 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Stad står fast vid tidigare beslut om att valdistriktsindelning på 88 valdistrikt även ska gälla inför Europaparlamentsvalet 2019.

Motion om karriärtjänster på skolor med stora utmaningar (Pf1)

Anna Svalander (L) föreslår i en motion att Grundskoleförvaltningen ska inrätta karriärtjänster med bättre löne- och arbetsvillkor på skolor med stora utmaningar för att öka likvärdigheten i grundskolorna.

Grundskolenämnden svarar att en rad olika åtgärder vidtagits för att öka likvärdigheten i grundskolorna i Borås. På skolor med stora utmaningar omfattar åtgärderna bland annat bättre löne- och arbetsvillkor. Arbetsgruppen KAL:s (kompetens, arbetsvillkor och lönebildning) arbete resulterade dessutom i att 214 lärare på ett antal skolor som bedömdes ha särskilt stora utmaningar arvoderas med ett särskilt lönetillägg.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Försäljning av mark i Viared (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med Borås Elnät AB om försäljning av 2 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 5:1, utmed Vindgatan i Viared. Köpeskillingen är 780 000 kronor. Borås Elnät AB avsikt är att uppföra en serverhall.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 2 900 kvadratmeter av Viared 5:1 för 780 000 kronor till Borås Elnät AB.

Markanvisningsavtal med Viskaforshem (M2)

I samband med framtagande av Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, har ett markanvisningsavtal upprättats mellan Borås Stad och Viskaforshem AB.

Syftet med det nya förslaget till detaljplan är att göra det möjligt att bygga bostäder och lokaler för vård- och centrumverksamhet. Även skola anges som möjligt ändamål. Markanvisningsavtal innebär att Viskaforshem AB, fram till den 31 augusti 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt övriga villkor avseende exploatering av området.

Beslut: Kommunstyrelsen ingick markanvisningsavtal med Viskaforshem AB.

Försäljning av mark i Viared (M3)

Ett köpeavtal har upprättats med Åkes Alltransport AB om försäljning av 8 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Marken säljs grovplanerad.

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 1 mars 2019 påbörjar byggnation på området. Köparen bedriver taxi- och åkeriverksamhet.

Beslut: Kommunen beslutade att sälja 8 000 kvadratmeter av Viared 14:19 för 3 800 000 kronor till Åkes Alltransport AB.

Koncernbidrag år 2017 inom koncernen Borås Stadshus AB (E3)

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag till koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:

 • öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 7 000 kronor
 • öka koncernbidraget till Borås Textile Fashion Center AB med 34 000 kronor
 • minska koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 1 000 kronor
 • minska koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med 26 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag.

Avskrivning av fordringar (E4)

Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 676 079 kronor avskrivs. Gäldenären är ett bolag som har gått i konkurs och konkursen var avslutad i december 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avskriva fordringar på en sammanlagd summa av 676 079 kronor.

Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund (E5)

Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Resultatet för 2017 är 399 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till 3 065 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade för sin del styrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Investeringsanslag för ersättningsskola på Gässlösa (E6)

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Därför planerar Borås Stad nu att bygga en ersättningsskola, en helt ny paviljongskola. Skolan kallas Kronängsskolan och kommer att byggas på Gässlösa. Denna ersättningsskola är tänkt att fungera under många år då ombyggnad och upprustning av våra andra skolor pågår.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Lokalförsörjningsnämnden investeringsanslag på 20 250 000 kronor för ersättningsskola på Gässlösa, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Åtgärder för bättre akustik i nya Kulturskolan på Simonsland (E7)

Borås Stad har tecknat avtal med Kanico för att hyra lokaler till den nya Kulturskolan som ska ligga i Simonsland. I hyresavtalet är hyresnivån satt efter en standardnivå när det gäller åtgärder för akustik och kostnader utöver standard ska betalas av hyresgästen.

Därför tecknar nu Borås Stad ett tilläggsavtal med Kanico på 725 000 kronor per år.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände tilläggsavtalet i fastighet Simonsland, till en hyreskostnad om 725 000 kronor per år och löptid mellan 2018-08-01 och 2033-07-30, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker förslaget.

Begäran att pröva godkännandet av islamiska skolans ansökan (E8)

Borås Stad begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva Skolinspektionens godkännande av Föreningen islamiska skolans ansökan om att driva skola i Borås.

Borås Stad framför bland annat att en framtida islamsk skola bedöms leda till påtagligt negativa följder på lång sikt för de berörda eleverna, särskilt för eleverna i de socioekonomiskt utsatta områdena i kommunen.

Det finns en påtaglig risk att etableringen av den aktuella skolan skulle medföra minskade möjligheter till möten mellan elever med olika trosuppfattning och olika språk samt ett minskat elevunderlag till de kommunala skolorna i området. Kommunen vill framhäva att det i dagsläget finns problem med segregation i socioekonomiskt utsatta områden i kommunen. Skolan är en viktig mötesplats för elever med olika trosuppfattning och språk, och etableringen riskerar därför att bidra till en ökad segregation för eleverna i området när möten mellan elever med olika trosuppfattning och språk minskar.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände kompletteringen av överklagandet samt begäran om prövningstillstånd och skickade det till Högsta förvaltningsdomstolen.

Borås Stads miljörapport 2017 (Sp1)

Miljöförvaltningen har sammanställt Borås Stads miljörapport för 2017 och lyfter i rapporten olika delar av det positiva miljöarbete som genomförts under åren 2013 till 2017. Från år 2018 är det nya miljömål som gäller.

Avsikten med ett aktivt miljöarbete i Borås Stads verksamheter är att det ska hjälpa till att skapa en hälsosam och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Antagande av översiktsplan för Borås (Sp2)

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen består av tre delar:

 • Utvecklingsstrategi – som beskriver den övergripande inriktningen och strategierna.
 • Mark- och vattenanvändning – där huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning redovisas på karta.
 • Hänsyn och riksintressen – som beskriver särskilda hänsynstaganden till allmänna intressen och riksintressen.

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper omfattar följande nyckelområden:

 • Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande.
 • Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
 • Planera för en sammanhängande grönstruktur.
 • Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö.
 • Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
 • Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte översiktsplan för Borås och föreslog Kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning för utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen. Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06.

Yttrande över åtgärdvalsstudien Noden Borås (Sp3)

Trafikverket har skickat åtgärdvalsstudien Noden Borås på remiss till Borås Stad. Målet med studien är en samsyn och plan för en långsiktig hållbar trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet tillsammans med det kommunala vägnätet i en växande stad.

Viktiga åtgärder som Borås Stad särskilt vill betona:

 • Utreda effekter på trafiksystemet kring exploatering på Viared så som eventuellt nytt mot vid Boråstorpet samt problemen med köbildning kring Viaredsmotet, som måste lösas omgående.
 • Påbörja utredning kring ny sträckning av väg 180 som innebär positiva effekter och avlastning av det centrala trafiknätet.
 • Omledning av väg 40 söder om staden ska markeras som en åtgärd att gå vidare med utifrån den långa planeringstid och förberedandetid som krävs innan en möjlig byggstart.
 • Peka på avtalet med Sverigeförhandlingen om central, eller centrumnära station, och därmed behovet av att fastslå stationsläge inför vidare trafikåtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissyttrandet till Trafikverket.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-03-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol