Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-05-21 protokoll.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-05-30 15.38

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-05-21 handlingar.pdf Pdf, 60.3 MB. 60.3 MB 2018-05-16 10.55
Kommunstyrelsen 2018-05-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 19.4 MB. 19.4 MB 2018-05-09 10.34
Kommunstyrelsen 2018-05-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 95.6 kB. 95.6 kB 2018-05-09 10.34

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Redovisning av inneliggande motioner (Kc1)

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med oktober 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Revisionsrapport om samhällsplanering och bostadsbyggande (Kc2)

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med samhällsplanering och bostadsbyggande är ändamålsenlig. Stadsrevisionens bedömning är bland annat att Borås Stads följsamhet mot den lagstiftning som styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar också att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda bostäder under de senaste åren inte motsvarar jämförbara kommuners.

Kommunstyrelsen svarar bland annat att kommunens roll i samhällsplaneringen är att ge förutsättningar för god samhällsplanering genom planberedskap och detaljplaner för fler bostäder som ger förutsättningar för bostadsbyggandet. Men kommunen bygger inga bostäder utom de som ingår i kommunens åtagande. Kommunstyrelsen håller med om att det finns det otydlighet i Kommunfullmäktiges indikatorer där man kan få intrycket att kommunen står för byggnation. Därför ska indikatorn omformuleras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna sitt svar till revisonen.

Anställning av förvaltningschef till Servicekontoret (Kc3)

Två personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för Servicekontoret. Intervjuerna har skett i tre olika grupper: ledningsgrupp, facklig grupp, och presidium tillsammans med programansvariga kommunalråd och personalchef. Grupperna har beslutat att erbjuda tjänsten till Kenneth Lundqvist, som idag arbetar som VD för Essunga Bostäder AB.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anställa Kenneth Lundqvist som förvaltningschef med placering på Servicekontoret.

Budgetuppföljning tertial 1, Kommunstyrelsen (Kc4)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände budgetuppföljning till och med april 2018 och lade uppföljningen till handlingarna.

Budgetuppföljning tertial 1, Kommunfullmäktige (Kc5)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände budgetuppföljning till och med april 2018 och lade uppföljningen till handlingarna.

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare (S1)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) har ansökt om att bli förordnad som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte Annette Carlsons ansökan om att förordnas som borgerlig vigselförrättare.

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 (S2)

Arvodesdelegationen, som består av valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige, har gjort en översyn av bestämmelserna om ersättningar till kommunens förtroendevalda inför kommande ny mandatperiod. Delegationen föreslår bland annat att grundnivån räknas upp med 2,7 procent.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog, utan eget ställningstagande, att Kommunfullmäktige ska anta arvodesdelegationens förslag till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019 - 2022” att gälla från och med den 1 januari 2019.

Arbetslivsnämnden utökar sitt reglemente (Pf1)

Arbetslivsnämndens verksamhet Återbruk har planerat att anställa arbetsterapeuter med uppgift att bland annat gör arbetsdömning kring arbetsförmåga för deltagare utifrån den enskilda individens fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala färdigheter.

Arbetsterapeut är en legitimerad tjänst inom hälso- och sjukvårdens område och för att arbetsterapeuter ska kunna verka inom nämndens område behöver nämndens reglemente kompletteras.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att komplettera Arbetslivsnämndens reglemente vad gäller hälso- och sjukvårdsansvar inför anställning av arbetsterapeuter.

Motion om mobil sopstation för trädgårdsavfall (E1)

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska införa en mobil sopstation för trädgårdsavfall. Borås Energi och Miljö AB svarar att de på prov kommer att införa ett par tjänster till hushållen för att bli av med trädgårdsavfall. Faller detta väl ut ska tjänsterna erbjudas årligen mellan april till oktober.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om ny återvinningscentral i Sandared (E2)

Joakim Malmberg (L) och Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska starta en återvinningscentral i Sandared. Borås Energi och Miljö AB svarar i sitt yttrande att det inte är motiverbart att i dagsläget införa ytterligare en återvinningscentral, men att de diskuterar alternativ för Lusharpan som troligen inte kommer att kunna vara kvar i framtiden. Dessutom arbetar bolaget med Borås Stads avfallsplan där hela insamlingssystemet analyseras.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om mini-återvinningscentraler (E3)

Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska utreda möjligheten att införa tillfälliga mini-återvinningscentraler i Borås. Motionärerna belyser att det inte finns någon återvinningscentral i de centrala delarna av Borås, vilket innebär att personer utan bil inte har möjlighet att lämna till återvinning. Motionen har skickats på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden, och samtliga tillstyrker motionen.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Borås Energi och Miljö AB ska utreda möjligheten att införa tillfälliga mini-återvinningscentraler.

Motion om fler mindre och billiga lägenheter (E4)

Det är möjligt att bygga hyresrätter med hjälp av nationellt investeringsstöd som bidrar till lägre hyror, och motionärerna, Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD), vill att de kommunala bostadsbolagen ska se över möjligheterna att använda detta stöd för att bygga fler mindre och billiga lägenheter i Borås. Motionärerna vill också ändra bolagens ägardirektiv för att främja tillkomsten av fler mindre lägenheter.

Kommunstyrelsen bedömer att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen är ändamålsenliga och täcker in de frågor som motionen berör. Därför finns det inget behov av förändring i ägardirektiven. Bostadsbolagen anger att de redan aktivt agerar gällande de möjliga stöd som finns att få.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Nybyggnation på Kråkhult Uppegården, Dalsjöfors (E5)

AB Toarpshus vill bygga 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påverkar bolagets ekonomi negativt under många år. Investeringen ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka inom. Den stora efterfrågan på fler lägenheter gör att investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna AB Toarpshus nybyggnation av 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors, till en budgeterad investeringsutgift om 121 miljoner kronor.

Om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan (E6)

Sjömarkenskolan är idag för liten i förhållande till dagens barnantal och använder paviljonger för att täcka lokalbehovet. Sjömarkenskolan utökas från en 2,5 parallell F-6 skola till en 3 parallell F-6 skola och kommer totalt att rymma 630 elever. I investeringen ingår även en ny idrottshall. Under om- och tillbyggnationen kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga ersättningslokaler.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 114 000 000 kronor för om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Motion om kostnadsfri avfallshantering för ideella organisationer (E7)

Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska få i uppdrag att göra det möjligt för de ideella organisationerna att kostnadsfritt lämna sitt avfall till återvinningscentral. Motionen har skickats på remiss till Borås Energi och Miljö AB som avstyrker motionen. Bolaget framför att det skulle ske en övervältring på hushållen med en höjd avfallstaxa som följd, såvida inte Borås Stad ersätter bolaget. Bolaget ser även svårigheter med gränsdragningen av vilka ideella organisationer som skulle erhålla avgiftsfriheten.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om att särredovisa verksamhet som konkurrerar (E8)

Lotta Samuelsson (L) och Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad ska särredovisas i årsredovisningen.

Motionärerna vill att näringslivsklimatet i Borås ska vara bästa möjliga och anser att det är viktigt att kommunen inte lägger sig i konkurrensen. Kommunstyrelsen delar motionens intentioner om ett gott näringslivsklimat och sund konkurrens i Borås. Kommunstyrelsen anser dock att befintlig redovisning är tillfredsställande och att något nytt uppdrag inte behövs.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Planprogram för Tokarpsberg, Norrmalm (Sp1)

Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet ska ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Kommunstyrelsen ser positivt på planprogrammet för Tokarpsberg. Planprogrammet redovisar på en övergripande nivå riktlinjer och alternativa förslag på strategiskt viktiga frågor, som bostäder, förskola, utbyggnad av skola och utveckling av rekreationsområdet. Kommunstyrelsen tycker dock även att förutsättningarna för ett LSS-boende ska studeras i kommande detaljplanearbete.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget, men tycker att förutsättningar för ett LSS-boende ska studeras i kommande detaljplanearbete.

Detaljplan för Viared Västra (E19)

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed väg 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning viktig. Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan att ändringar görs på mark som redan är detaljplanelagd som industri.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-05-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol