Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-08-20 protokoll.pdf Pdf, 796.8 kB. 796.8 kB 2018-08-30 15.26

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-08-20.pdf Pdf, 48.5 MB. 48.5 MB 2018-08-09 15.37
Delegationsbeslut 2018-08-20.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-08-15 09.21
Kommunstyrelsen 2018-08-20 handlingar Del 1.pdf Pdf, 67.1 MB. 67.1 MB 2018-08-15 16.15
Kommunstyrelsen 2018-08-20 handlingar Del 2.pdf Pdf, 83.1 MB. 83.1 MB 2018-08-10 10.08

Sammanfattning av beslut

Letter of intent Safe community – återcertifiering (KC1)

Borås Stad blev 2013 återcertifierad som en Säker och trygg kommun av Världshälsoorganisationen WHO. Det innebär att man har ett åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer. Eftersom återcertifiering numera sker var femte år är det 2018 dags för Borås Stad att ansöka om fortsatt medlemskap i International safe community network, ISCN.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om återcertifiering för Borås Stad för fortsatt medlemskap i International safe community network.

Kommunfullmäktiges budget 2019 (KC2)

Kommunfullmäktige har upprättat budget för 2019. Fullmäktiges kommunbidrag uppgår till 14 150 000 kronor för verksamhetsåret.

Beslut: Budget 2019 för Kommunfullmäktige fastställdes.

Kommunstyrelsens budget 2019 (KC3)

Kommunstyrelsen har upprättat budget för 2019. Budgeten består av två ramar, Stadsledningskontoret och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget för 2019 uppgår till 235 650 000 kr, varav 119 700 000 kr avser Stadsledningskansliet och 115 950 000 kr avser Kommungemensam verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde budgeten 2019 för Kommunstyrelsen.

Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund (KC4)

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2016. Den nya kommunallagen föranleder en revidering avseende bland annat följande frågor: Från när mandatperioden räknas, att det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt och om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och förutsättningarna för det.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde ändringen av förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag 2018-02-23.

Motion om att Borås Stad inte ska samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning (PF1)

Anethe Tolfsson (S) har i en motion föreslagit att Borås Stad inte ska samarbeta med eller subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning. Borås Stad är en arbetsgivare som vill uppmuntra en aktiv livsstil, bland annat genom friskvårdsbidrag och aktiviteter genom personalklubben Merkraft. Personalklubben har sedan flera år tillbaka arbetat för att de gym och träningsanläggningar som klubben samarbetar med också ska vara en del av folkhälsoenhetens arbete Borås gym i samverkan. Men det har inte tidigare funnits någon begränsning av vilka gym och träningsanläggningar som medarbetarnas friskvårdsbidrag kan användas på.

Beslut: Kommunstyrelsen biföll att Borås Stad reglerar att en förutsättning för att få friskvårdsbidrag för att gå på gym är att det gym som medarbetaren valt kan visa att det samverkar mot droger och dopning.

Revidering av reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden (PF2)

Beslut: Kommunstyrelsen antog reviderade reglementen för Folk- och fritidsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018 (KU1)

Beslut: Rapporterna lades till handlingarna.

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk (KU2)

Från 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting om personer med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Beslut: Borås Stad beslutade att ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även kan omfatta personer med spelmissbruk.

Inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 (KU3)

Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och ta fram förslag på inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022.

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2017, samt Borås Stads drogpolitiska handlingsplan 2018 (KU4)

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad. Gruppen avger årligen en rapport över arbetet.

Beslut: Ärendet utgick.

Friköp av tomträtt, Slidskivlingen 7 (M1)

Bostadsrättsföreningen Enhörningen har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet Slidskivlingen 7.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer tomträtten till fastigheten Slidskivlingen 7 för 23 317 000 kronor till bostadsrättsföreningen Enhörningen.

Friköp av tomträtt, Betslet 2 (M2)

HSB:s bostadsrättsförening Betslet i Borås har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet Betslet 2.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer tomträtten till fastigheten Betslet 2 för 11 066 000 kronor till HSB:s bostadsrättsförening Betslet i Borås.

Friköp av tomträtt, Ostronskivlingen 2 (M3)

Bostadsrättsföreningen Solbo P 3 har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet Ostronskivlingen 2.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja tomträtten för fastigheten Ostronskivlingen 2 för 8 100 000 kronor till bostadsrättsföreningen Solbo P 3.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017 (E1)

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. Man bedömer att årsredovisningen i huvudsak är upprättad enligt de seder och rekommendationer som gäller, med vissa noteringar. Bland annat att Borås Stad inte upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att staden inte följer Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer för redovisning av hyres- och leasingavtal fullt ut. Kommunstyrelsen svarar i ett yttrande att ambitionen är att följa RKR:s rekommendationer och att förbättringar kan och ska göras.

Beslut: Upprättat svar på revisionsrapport om Borås Stads årsrapport 2017 skickas till Stadsrevisionen.

Tolkförmedling Väst, årsredovisning 2017 (E2)

Årsredovisningen för 2017 för Tolkförmedlingen Väst har sänts över till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Resultatet för 2017 redovisas till + 79 000 kronor, att jämföras med + 2 340 000 kronor för 2016.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att för Borås Stads del godkänna årsredovisningen för 2017 för Tolkförmedlingen Väst.

Förvaltning av stiftelsekapital 2017 samt översyn av regler (E3)

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna. Under 2017 har sammanlagt 1,7 miljoner kronor delats ut till olika ändamål.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna med godkännande.

Årsredovisning för stiftelsen Proteko år 2017 (E4)

Styrelsen för stiftelsen Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin, Proteko, redovisar ett negativt resultat på 5 717 000 kronor för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för stiftelsen Proteko för 2017 års verksamhet.

Godkännande av inhyrning av lokaler på Trandögatan 3, Solrosen 6 (E5)

En förutsättning för att kunna bygga om Norrbyskolan är att de verksamheter som Vård- och äldrenämnden idag hyr i Norrbyskolan får andra lokaler. Förslaget är att hyra in lokaler på Trandögatan 3. Totalt hyrs 1 652 kvadratmeter och årshyran är 1 899 800 kronor. Inhyrningen beräknas även ge positiva effekter i form av samordningsvinster för verksamheten med den nyligen inhyrda lokalen för äldreomsorgen på Druveforsgatan 33.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens inhyrning av lokaler till Vård- och äldrenämnden på Trandögatan 3, Solrosen 6.

Borås Energi och Miljö AB, prisjustering fjärrvärme 2019 och 2020 (E6)

Borås Energi och Miljö AB föreslår en höjning av fjärrvärmepriset för 2019 och 2020. Anledningen är enligt bolaget att marknaden för biobränsle har hårdnat och priserna är stigande, det allmänna prisläget ökar samt att underhållsinsatserna ökar för att hålla de gamla produktionsanläggningarna igång fram till driftstart av det nya kraftvärmeverket.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände en ökning av fjärrvärmepriset med 1,9 % för 2019, och en ökning inom intervallet 0,5-3,0 % för 2020.

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2019 (E7)

Enligt de nya reglerna för intern kontroll redovisar Kommunstyrelsen riskanalys och plan för den interna kontrollen 2019 i samband med budget.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände riskanalys och plan för intern kontroll 2019.

Samråd för ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (E8)

Ett förslag på ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram för att följa den nya kommunallagen och för att anpassa till förbundets organisation.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag för ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Initiativärende om ledningsutskott under Kommunstyrelsen (E9)

Anette Carlsson (M) har lämnat in ett initiativärende om att tillsätta ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen för att utöva uppsiktsplikten. Syftet skulle vara att stärka det politiska ledarskapet med fokus på kärnverksamheterna. Kommunstyrelsen menar dock att ansvaret för uppsiktsplikten ligger på hela Kommunstyrelsen och att det därför är mindre lämpligt att lägga ut den på ett särskilt ledningsutskott.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet om att tillsätta ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon (SP1)

En plan för laddinfrastruktur för elfordon har upprättats och varit på remiss till nämnder och bolag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa planen inklusive redaktionella ändringar föreslagna av Miljö- och konsumentnämnden med tillägg att det inte hindrar att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än planen.

Planbesked för Bergsäter, Gullmåran 7 (SP2)

Fastigheten Gullmåran 7 används för handelsändamål idag. Exploatören har ansökts om att få bygga en tät sammanhållen och blandad bebyggelse med handel, kontor, förskola och bostäder. Området omgärdas av en sjö, en bergbrant och motorvägen och gränsar i sydöst till rekreationsområdet Ollonstupet och i nordöst till Hultasjön.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig positiv till planändring för Gullmåran 7 för bostäder, handel, kontor och eventuell förskola, men påpekade samtidigt att området måste studeras i ett större perspektiv så att frågor om trafik, buller, risk och förhållande till omkringliggande verksamheter kan lösas på ett översiktligt plan.

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, Påtorp 1:1, Kvarbo och Hästhagen (SP3)

Planområdet är beläget vid Kvarbo, cirka 3 kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Planförslaget avser en utökning av byggrätterna för den befintliga bebyggelsen för att möjliggöra åretruntboende, och föreslår att 20 % av tomten får bebyggas, dock ej mer än sammanlagt 250 kvadratmeter.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) (SP4)

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggandet av bostäder på parkeringsplatsen som finns där idag, och även möjliggöra en etablering av centrumverksamhet på markplan.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 (SP5)

Syftet är att centrala Dalsjöfors ska kompletteras med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2, Simonsland (SP6)

Området som berörs ligger i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar, innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där byggnaden Tystnaden ligger samt ytan bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Syftet är att göra det möjligt att förtäta Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget under förutsättning att trafiksituationen blir löst på ett tillfredsställande sätt.

Lokalisering av ny förskola på Hestra (SP7)

Det behövs fler förskolor i kommunen. I denna omgång har Byttorp/Hestra/Tullen studerats. Det föreslagna området ligger utmed Serenadgatan och är idag en outnyttjad byggrätt för allmänt ändamål. Det ersätter den tidigare placeringen vid Byttorpsskolan, vilket gör det möjligt att istället bygga ut skolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva en planändring för Solosången 5 för att möjliggöra en ny förskola på platsen.

Grön infrastruktur – förslag till regional handlingsplan för Västra Götalands län (SP8)

Länsstyrelsen i Västra Götaland har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och planeringsunderlag för alla som påverkar mark- och vattenanvändningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvar på dokumentet Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands län till länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-08-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol