Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-10-15 protokoll.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-09-02 11.10

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-10-15 handlingar.pdf Pdf, 19.2 MB. 19.2 MB 2018-10-05 11.00
Villkor för politiska sekreterare.pdf Pdf, 146.2 kB. 146.2 kB 2018-10-15 11.41
Anmälningsärenden 2018-10-15.pdf Pdf, 20.2 MB. 20.2 MB 2018-10-15 12.50
Delegationsbeslut 2018-10-15.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-10-15 12.51
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Ersättningar till förtroendevalda 2019-2022 (S1)

Borås Stads kommunalråd har idag rätt till semester på samma sätt som andra kommunanställda. Men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska kommunalråd inte vara anställda utan istället ha arvode. Frågan om att lösa in rätten till semester har därför blivit aktuell och Stadsledningskansliet har utrett frågan. Kommunalrådens arvoden är kopplade till den så kallade grundnivån och förslaget som ligger är att semesterrätten tas bort och att den nya arvodesnivån hamnar på 1,2 GN (grundnivå).

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade, utan eget ställningstagande, att föreslå Kommunfullmäktige att första meningen under rubriken Kommunalråd ska lyda: ”Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad”.

Svar på motion om kompiskortet (KU1)

Patric Cerny (L) har i en motion fört fram förslaget att införa kompiskortet i Borås. Syftet med kompiskortet är att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Borås Stad har nyligen infört det så kallade följa med-kortet, som i likhet med kompiskortet syftar till att ge ökad social samvaro för personer med funktionsnedsättning.

Beslut: Eftersom det nyligen införda följa med-kortet uppfyller samma syfte som kompiskortet beslutade Kommunstyrelsen att man ansåg motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över uppdrag som inte ingår i budget (KU2)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag, bland annat via motioner. För att kunna följa ärendets gång ska beredningsläget rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget.

Avskrivningar av fordringar över ett halvt basbelopp (E1)

Kommunstyrelsen har lagt ett förslag om att skriva av fordringar till ett sammanlagt värde av 262 416 kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till att man föreslår en avskrivning av skulderna är att man inte har fått in några pengar trots de åtgärder som vidtagits.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skriva av fordringar till en sammanlagd summa av 262 416 kronor.

Årsredovisning för stiftelsen Bostäder för blinda i Borås (E2)

Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås köper, bygger och förvaltar fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov. Företräde till bostäderna ska lämnas till personer som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga. Stiftelsen äger fastigheten Orren 5 på Salängsgatan 7 i Borås. Huset består av tolv lägenheter och en lokal, och 45 procent av dem som bor där är synskadade.

Stiftelsen har nu kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade för sin del Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Prisjustering va-taxa 2019 (E3)

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att höja taxan för vatten och avlopp med 11 procent och ansöker om Kommunfullmäktiges godkännande. Höjningen behövs framförallt för att täcka de ökade kapitalkostnaderna i samband med att det nya avloppsreningsverket tas i drift. En annan anledning är att gamla ledningar behöver bytas ut i snabbare takt än tidigare beräknat för att öka leveranssäkerheten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att va-taxans brukningsavgifter höjs med 11 procent från och med 1 januari 2019.

Avfallstaxa hushåll 2019 (E4)

Borås Energi och Miljö AB har fattat beslut om att föreslå en höjning av avfallstaxan för hushåll med 1,5 procent för 2019. Taxan har inte höjts sedan 2007 och en prishöjning behövs för att dels investera i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall och dels förbättra inpasseringssystemen till återvinningsstationerna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att avfallstaxan för hushåll höjs med 1,5 procent från och med 1 januari 2019.

Modulskola till Daltorpskolan F-6 (E5)

Grundskoleförvaltningen behöver en ny tvåparallellig F-6-skola. Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår att man sätter upp en modulskola som kan fylla Daltorpskolans behov till dess att en ny F-6-skola är inflyttningsklar i området Göta-Gässlösa. Delar av modulskolan kan även användas när andra större grundskolor behöver byggas om och eleverna inte får plats i den nuvarande modulskolan Kronängskolan.

Den nya modulskolan beräknas kosta 7,9 miljoner kronor per år. Eftersom den inte beräknas stå färdig förrän till höstterminen 2019 beräknas kostnaden det året bli 2,5 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsförvaltningens förslag om att hyra in moduler till Daltorpskolan F-6 och att bevilja investeringsanslag för det på 24,3 miljoner kronor. En förutsättning för beslutet är att Grundskolenämnden säger ja.

Anslag för ombyggnad vid Sven Eriksonvallen (E6)

Sven Eriksonvallen i Viskafors ska byggas om. Genom att riva de nuvarande modulbyggnaderna, kiosken samt en fristående byggnad och istället ersätta dem med en enda ny, större byggnad kan fotbollsklubbens behov av en komplett klubblokal tillgodoses samtidigt som man sparar energi bland annat genom en ny värmepumpsanläggning. Investeringskostnaden har visat sig bli 1,9 miljoner kronor högre än tidigare beräknat.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 15,4 miljoner kronor för ny- och ombyggnad av en omklädningsbyggnad vid Sven Eriksonvallen.

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet (E7)

Kulturnämnden har ansökt om investeringsmedel på 2,5-3 miljoner kronor för att köpa in föremålsmontrar till Textilmuseet, som ska användas till den nya utställningen som öppnar där i december. Montrarna ska sedan återanvändas i en basutställning om mode.

Textilmuseet har, som ett av fyra museer i världen, fått möjlighet att visa den internationella vandringsutställningen Balenciaga – master of couture. Utställningen är en storsatsning både ekonomiskt och arbetsmässigt och bedöms vara viktig för att fortsätta museets vision om att bli en internationell mötesplats och ett ledande museum för textil.

Beslut: Kulturnämnden beviljades ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för att upphandla föremålsmontrar till Textilmuseet.

Anmäla intresse för arkitekttävlingen Europan 15 (SP1)

Europan Sverige har bjudit in bland annat kommuner att presentera förslag till svenska tävlingsområden för Europan 15, en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Temat för årets tävling är Productive cities. Borås föreslår Gässlösa som tävlingsområde. Syftet är att få in en mängd bra och intressanta idéer till det fortsatta planeringsarbetet.

Om Borås förslag antas beräknas kostnaden bli två miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anmäla sitt intresse för att vara med i tävlingen Europan 15. Tävlingsområdet föreslås vara Gässlösa-området.

Villkor för politiska sekreterare (KC 1)

Politiska sekreterare är ett stöd till partierna och regleras i kommunallagen. Kommunstyrelsen vill inrätta åtta tjänster som politiska sekreterare, vilket innebär att varje kommunalråd får en politisk sekreterare var. Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på politiska sekreterare, utan de får inte anställas längre tid än vad som motsvarar mandatperioden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att inrätta åtta politiska sekreterare i Borås Stad, och att anta villkoren för dem.

Initiativärende starta eget företag (N1)

Moderaterna har kommit in med ett initiativärende om att Borås gymnasieelever även fortsättningsvis måste kunna få kunskap om att starta och driva eget företag. Anledningen är en skrivelse från Ung företagsamhet Älvsborgs styrelse om organisationens ekonomiska situation och bristen på långsiktig finansiering från kommunerna. Moderaternas förslag är att Sjuhärads kommunalförbund finansierar verksamheten i hela Boråsregionen eller att Borås Stad avsätter medel för detta i 2019 års budget.

Beslut: Ärendet remitterades till Stadsledningskansliet för utredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-10-15 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol