Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-12-17 protokoll.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-09-02 11.18

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-12-17 handlingar.pdf Pdf, 79 MB. 79 MB 2018-12-14 12.42
Anmälningsärenden 2018-12-17.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2018-12-11 13.30
Delegationsbeslut 2018-12-17.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-12-10 10.48

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E4 Alt (M), (KD) 20181217 13.45 Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV.pdf Pdf, 99.5 kB. 99.5 kB 2018-12-17 13.53
Redigerad version E11 (M), (KD) 20181217 15.30 Budget 2019 för de kommunala bolagen.pdf Pdf, 85.5 kB. 85.5 kB 2018-12-17 15.53

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende (M) , (KD) 20181217 13.45.pdf Pdf, 84.5 kB. 84.5 kB 2018-12-17 13.54
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Attestregler för Kommunstyrelsen (KC1)

Enligt beslutet om intern kontrollplan ska Kommunstyrelsen varje år besluta om attestregler. Attestreglerna säkerställer en tvåhandsprincip, det vill säga att minst två personer alltid granskar en faktura. Kommunstyrelsens attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer, där obegränsad attestnivå gäller enbart för förvaltningschefen.

Beslut: Attestregler för Kommunstyrelsen godkändes.

Nominering till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening (KC2)

Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting/region.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att nominera Ulf Olsson (S) till föreningsstyrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening.

Tillsättning av samhällsbyggnadschef (KC3)

Jonas Ward erbjuds tjänsten som samhällsbyggnadschef i Borås Stad. Jonas är idag distriktschef på Familjebostäder i Göteborg.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta Jonas Ward som förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, under förutsättning av godkänd säkerhetsklassning.

Kommunala uppdrag 2019-2022 (KC4)

Beslut: Kommunstyrelsen valde ett antal personer till kommunala uppdrag i stiftelser, institutioner och föreningar för perioden 2019-2022.

Arbetsmiljöansvar – delegering till förvaltningschef på Stadsledningskansliet (PF1)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så att man förebygger risker i arbetet och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att delegera samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Stadsledningskansliet till förvaltningschefen, som i sin tur ges rätt att fördela dem vidare i förvaltningen.

Svar på motion om #respectmetoo (PF2)

Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska göra en kampanj utifrån metoo-rörelsen med ett bredare perspektiv och förslagsvis kalla den #respectmetoo. Kommunstyrelsen svarar att värdegrundsarbetet är en del av det dagliga arbetet hos skolorna och vuxenutbildningarna och att det i nuläget inte finns behov av kampanjmaterial kring #respectmetoo.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (KU1)

VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Försäljning av del av kvarteret Stormen, Viared Västra (M1)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med Moderna Fastigheter AB om försäljning av 6 600 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Företaget planerar att bygga lokaler för uthyrning för lager och kontor på platsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska sälja 6 600 kvadratmeter av Viared 14:19, kvarteret Stormen, för 3,2 miljoner kronor till Moderna Fastigheter AB.

Försäljning av 7 340 kvadratmeter av Viared 5:1 (M2)

Högström & Larsson Property AB äger fastigheten Vindtyget 5 på Viared, där Infinitum Recycling bedriver återvinningsverksamhet. Borås Stad och Högström & Larsson Property AB har kommit överens om att överföra kommunens fastighet Viared 5:1 till Vindtyget 5 genom fastighetsreglering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 7 340 kvadratmeter av Viared 5:1 för 3,5 miljoner kronor till Högström & Larsson Property AB.

Försäljning av 10 000 kvadratmeter av Viared Västra 14:19 (M3)

Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB tillverkar utrustning för sten, berg och betongspräckning samt lerduvor. Företaget vill köpa 10 000 kvadratmeter av fastigheten Viared Västra 14:19 för att bygga lager- och kontorslokaler för sin egen verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 10 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 till Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB för 4,8 miljoner kronor.

Försäljning av 6 500 kvadratmeter av Viared 14:19, kvarteret Stormen (M4)

Företaget Startplattan 169510 AB, som håller på att namnändras till Stormen 2 Fastighets AB, vill köpa 6 500 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra för att bygga lokaler för uthyrning för lager och kontorsverksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 6 500 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 till Startplattan 169510 AB för 3,1 miljoner kronor.

Försäljning av 13 400 kvadratmeter av Viared 14:19, kvarteret Haglet (M5)

Borås Bil Viared AB äger fastigheten Haglet 1 på Viared Västra där en serviceanläggning för lastbilar, bussar och personbilar håller på att byggas. Företaget vill nu köpa en del av kommunens fastighet Viared 14:19 för att bygga en skadeverkstad för tunga fordon.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska sälja 13 400 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 till Borås Bil Viared AB för 6,4 miljoner kronor.

Försäljning av 2 748 kvadratmeter av Viared 14:19, kvarteret Frosten (M6)

Borås Prognosen Ab vill köpa 2 748 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19, vid korsningen Segloravägen/Prognosgatan, för att bygga lokaler för restaurangverksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska sälja 2 748 kvadratmeter av Viared Västra 14:19 till Borås Prognosen AB för 775 000 kronor.

Försäljning av 10 075 kvadratmeter av Viared 14:19, kvarteret Stormen (M7)

ONY Real Invest AB vill köpa 10 075 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för att bygga lokaler för företaget OCS Overhead Conveyor Systems AB, som ska bedriva egen produktion, lager och kontorsverksamhet där.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska sälja 10 075 kvadratmeter av Viared 14:19 till ONY Real Invest AB för 4,8 miljoner kronor.

Försäljning av 13 450 kvadarmeter av Viared 14:19, kvarteret Regnbågen (M8)

Aktiebolaget Grundstenen 157474 vill köpa 13 450 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för att bygga lager- och kontorslokaler samt en tankstation för tunga fordon.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska sälja 13 450 kvadratmeter av Viared 14:19 för 6,4 miljoner kronor till Aktiebolaget Grundstenen 157474, som håller på att ändra namn till Paroy Viared AB.

Begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena (E1)

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen ger Borås Arena AB amorteringsfrihet under perioden 31 oktober 2018-31 december 2019. De 5,5 miljoner kronorna skulle ge bolaget finansiellt utrymme för nödvändigt underhåll och en möjlighet att planera mindre investeringar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Borås Arena AB amorteringsfrihet för perioden 31 oktober 2018-31 december 2019.

Intern kontrollplan 2019 (E2)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände inkomna handlingar om riskanalys och internkontrollplan 2019 och underströk vikten av att varje nämnd följer anvisningarna för den interna kontrollen.

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt (E3)

Kommunstyrelsen föreslås placera upp till högst 200 miljoner kronor inklusive löneskatt i en försäkringslösning hos KBA Pensionsförsäkring AB. Det skulle innebära att Borås Stad försäkrar bort en del av den pensionsskuld, intjänad till och med 31 december 1997, som kommunen har.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna placeringen i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt till och med 31 december 1997 upp till högst 200 miljoner kronor.

Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet (E4)

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 1 juni 2010. Det innebär att personer som har beslut om daglig verksamhet har möjlighet att välja utförare. Sociala omsorgsnämnden föreslår att ersättningsbeloppen för 2019 räknas upp med 2,2 procent, vilket motsvarar genomsnittet av nämndens ramuppräkning.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände förslaget för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV 2019.

Ny resursfördelningsmodell (E5)

Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss som innebär förändringar i skollagen när det gäller ersättning till enskilda huvudmän för elever i fristående förskolor, skolor och fritidshem. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2019, och för att Borås Stad ska kunna tillämpa den eventuella förändringen i skollagen behöver Grundskolenämnden och Förskolenämnden ta fram förslag på ny resursfördelningsmodell senaste 31 mars 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Grundskolenämnden och Förskolenämnden ska ta fram förslag på ny resursfördelningsmodell senaste 31 mars 2019.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Montessoriskolan Malmen (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per barn/elev i grundskola årskurs 1-6 ska vara 6 959 kronor/månad, i grundskola årskurs 7-9 8 350 kronor/månad, i förskoleklass 3 402 kronor/månad, på fritidshem 2 692 kronor/månad och lovdagsersättning 34,78 kronor/timme.

Ersättning till fristående förskolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Stiftelsen Anden och ordet (E7)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per barn/elev i grundskola årskurs 1-6 ska vara 6 959 kronor/månad, i grundskola årskurs 7-9 8 350 kronor/månad, i förskoleklass 3 402 kronor/månad, på fritidshem 2 692 kronor/månad och lovdagsersättning 34,78 kronor/timme.

Ersättning till fristående förskolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per barn/elev i grundskola årskurs 1-6 ska vara 6 959 kronor/månad, i grundskola årskurs 7-9 8 350 kronor/månad, i förskoleklass 3 402 kronor/månad, på fritidshem 2 692 kronor/månad och lovdagsersättning 34,78 kronor/timme.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2019, Internationella engelska skolan i Sverige AB (E9)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen per barn/elev i grundskola årskurs 1-6 ska vara 6 959 kronor/månad, i grundskola årskurs 7-9 8 350 kronor/månad, i förskoleklass 3 402 kronor/månad, på fritidshem 2 692 kronor/månad och lovdagsersättning 34,78 kronor/timme.

Inköp och uppsättning av smarta papperskorgar i park- och gatumark (E10)

Under perioden 1 december 2016-30 april 2017 genomförde Tekniska nämnden ett försök med smarta papperskorgar på tio platser i centrala Borås. Genom att komprimera skräpet kan papperskorgarna tömmas mer sällan. Försöket utföll till belåtenhet och Tekniska nämnden vill därför köpa in ytterligare 60 sådana papperskorgar. Den ekonomiska besparingen beräknas till 11 000 kronor per år och papperskorg.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3 miljoner kronor för att köpa in och sätta upp 60 smarta papperskorgar inom ramen för projektet Smarta papperskorgar i Borås parker.

Initiativärende för ökad handlingskraft i frågan om grundskolelokaler (E12)

Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD) har i ett initiativärende påpekat att lokaltillgången för kommunens skolverksamhet varit mycket begränsad under ett antal år. Partierna föreslår därför att Kommunstyrelsen snabbt tar fram en strategisk plan för att möta lokalbehovet.

Kommunstyrelsen svarar att man kommande år ska ta fram ett investeringsförslag för stadens största verksamheter redan i samband med att de ekonomiska ramarna fastställs i juni. På så sätt hoppas man att Lokalförsörjningsnämnden ska kunna prioritera sina investeringar tidigare och snabba upp processen.

Beslut: Kommunstyrelsen förklarade initiativärendet och skrivelsen från Grundskolenämnden besvarade.

Initiativärende om placering av station för Götalandsbanan (SP1)

Under alltför många år har ett stationsläge för en ny järnväg mellan Göteborg och Stockholm förhindrat stadens utveckling, skriver M och KD i ett initiativärende. Nu krävs det att Borås bestämmer sig för vilket stationsläge som är lämpligast, menar partierna.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnade över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-12-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol