Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-02-18 protokoll.pdf Pdf, 520 kB. 520 kB 2020-09-14 12.48

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-02-18.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2019-02-08 10.09
Delegationsbeslut 2019-02-18.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-02-08 10.10
Kommunstyrelsen 2019-02-18 handlingar.pdf Pdf, 88.3 MB. 88.3 MB 2019-02-14 11.12

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-02-18 Alternativt förslag SP4 Planprogram för Östra Brämhult.pdf Pdf, 451.1 kB. 451.1 kB 2019-02-18 13.52
2018-02-18 Beslutsförslag E4 Östra Brämhult.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2019-02-18 15.04
2019-02-18 Skrivelse E4.pdf Pdf, 69.9 kB. 69.9 kB 2019-02-18 15.04

 

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
initiativärende v ks 20190218.pdf Pdf, 110.8 kB. 110.8 kB 2019-02-18 12.55
2019-02-18 Stärk arbetet mot djurrättsextremisterna.pdf Pdf, 476.9 kB. 476.9 kB 2019-02-18 13.33
2019-02-18 Initiativ M+KD KS - Bolag.pdf Pdf, 381.7 kB. 381.7 kB 2019-02-18 13.33
2019-02-14 Initiaitvärende för ett bättre företagsklimat_ KS.pdf Pdf, 242.7 kB. 242.7 kB 2019-02-18 13.33
initiativärende 2 v ks 20190218.pdf Pdf, 111.3 kB. 111.3 kB 2019-02-18 13.55
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Val i Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022 (KC1)

Beslut: Tom Andersson (MP) valdes till ledamot i föreningen Europakorridoren t.o.m 31 december 2022.

Maria Hyllstam (MP) valdes till ledamot i Fair trade city t.o.m 31 december 2022.

Lotta Löfgren Hjelm (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening, Blombacka.

Gerd Jansson (S) valdes till ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening, Blombacka t.o.m 31 december 2022.

Initiativärende: Utredning av Borås Stads bolag (KC2)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att en partiöverläggning hålls för att diskutera hur en utredning av Borås Stads bolag ska kunna genomföras.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna (S1)

Moderaterna i Borås har lämnat in en redovisning av hur partistödet 2018 har använts och en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd 2019 kan utbetalas till Moderaterna i Borås.

Redovisning av e-petitioner 2018 (S2)

Med hjälp av e-petitioner kan invånarna via webben lämna förslag som andra invånare sedan kan stödja, genom att skriva på förslaget digitalt.

Beslut: Ärendet utgick.

Kommunalt partistöd 2019 till Centerpartiet (S3)

Centerpartiet i Borås har lämnat in en redovisning av hur partistödet 2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunalt partistöd 2019 kan utbetalas till Centerpartiet i Borås.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019

Beslut: Kommunstyrelsens och Borås Stadshus AB:s sammanträde 18 mars 2019 flyttas till 25 mars 2019.

Ansökan om anläggningslån för konstgräsplan, Gånghesters sportklubb (E1)

Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet och vill nu ta sin grusplan i anspråk och anlägga en konstgräsplan. Föreningen bedömer att en sådan investering skulle få både spontanidrottandet och träningstillfällena att öka. Skolan skulle också kunna använda konstgräset på dagtid. Föreningen har fått löfte om ett anläggningsbidrag på 400 000 kronor från Västra Götalands Idrottsförbund och satsar själv 926 000 kronor. Med ett anläggningslån på 884 000 kronor från Borås Stad skulle hela investeringen finansieras.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar bevilja Gånghesters SK ett anläggningslån på 40 procent av den totala kostnaden, dock max 884 000 kronor, för att anlägga en konstgräsplan på Engvallen. Lånet ges under förutsättning att den övriga finansieringsplanen infrias.

Yttrande över planbesked för Göta, Blåklinten 1 (SP1)

Pulsen fastigheter AB har ansökt om planbesked för fastigheten Blåklinten 1 i Pulsenområdet för att kunna utveckla för kontor, handel och service och även kunna komplettera med bostäder. Kommunstyrelsen är positiv till en sådan utveckling och menar att Pulsenområdet med sitt industriella arv och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kombination med det centrala och attraktiva läget vid Viskan, har goda förutsättningar att utvecklas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Initiativärende: Sommarlovskort 2019 (E2)

Sommaren 2018 fick Västra Götalandsregionens alla elever i årskurs 6-9 och i årskurs 1-2 på gymnasiet gratis busskort under sommaren, så kallat Sommarlovskort. När M:s och KD:s budget röstades igenom i riksdagen i december försvann den satsningen. Vänsterpartiet i Borås föreslår nu i en interpellation att Borås Stad prioriterar den här frågan och erbjuder elever i årskurs 6-9 samt 1-2 på gymnasiet Sommarlovskort även sommaren 2019, och att kostnaderna för det hanteras i samband med årsbokslutet.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Ändring av planavgränsning för detaljplanuppdrag Centrum, kvarteret Viskaholm 2 (SP2)

Kommunstyrelsen har tidigare gett ett planuppdrag för fastigheten Viskaholm 2 där AB Bostäder och Riksbyggen vill utveckla centrala bostadskvarter. Det finns dock många frågeställningar kvar som komplicerar planeringen. Bland annat kan planområdet behöva utökas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå att planavgränsningen utökas och att omdragningen av Sven Ericsonsgatan/Stationsgatan inryms inom området.

Samrådsyttrande över detaljplanen för Alideberg, Glesvingen 17 (SP3)

Syftet med detaljplanen är att kunna göra om de befintliga industrilokalerna på Glesvingen 12 och Glesvingen 17 i Knalleland till studentbostäder och få till en ökad exploatering. De båda huvudbyggnaderna bedöms ha ett särskilt historiskt värde och har därför belagts med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig bakom planförslaget och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att titta på möjligheten att ordna en gång- och cykelväg längs Herrljungagatan.

Samrådsyttrande över planprogram för Östra Brämhult (SP4)

Östra Brämhult gränsar till värdefulla natur- och kulturmiljöer liksom områden av betydelse för landskapsbilden och rekreation, samtidigt som det finns ett intresse av att bygga bostäder i området. Det finns ett behov av riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra och det är syftet med planprogrammet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planprogrammet men anser att dokumentet bör kompletteras med en bedömning av programmets påverkan på trafiken. För att öka möjligheten att bo kvar på Brämhult ska dessutom möjligheten att komplettera bostadsbebyggelsen med lägenheter nordväst om Dammkullevägen studeras.

Initiativärende: Stärk arbetet mot militant djurrättsextremism (CKS 1)

Antalet lantbrukare som utsatts för någon typ av brottslighet har ökat de senaste åren, visar en enkätundersökning som LRF gjort. Bakom en del av brotten står så kallade djurrättsaktivister.

KD och M föreslår i ett initiativärende att Borås Stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, får i uppdrag att dels redovisa omfattningen av brott som militanta djurrättsaktivister begått mot lantbrukare i kommunen och dels ta fram förslag på åtgärder för att stärka det långsiktiga arbetet mot den extremistiska och våldsbejakande delen av djurrättsmiljön.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Marknadsföringssamarbete med Borås AIK (K1)

Borås AIK har på kort tid blivit mycket framgångsrika inom futsal och spelar idag i Svenska futsalligan. Det vore därför lämpligt att Borås Stad inledde ett marknadsföringssamarbete med föreningen, föreslår Vänsterpartiet i en interpellation. Borås AIK är dessutom en förening med stort engagemang i barn- och ungdomsidrotten framförallt på Hässleholmen och landslagsspelarna kan utgöra positiva förebilder för de yngre medlemmarna.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Förbättrad uppföljning av kommunens näringslivsklimat (N1)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att det på Kommunstyrelsens kommande sammanträde ska ges en föredragning av kommunens pågående arbete för ett bättre näringslivsklimat.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-02-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol