Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-06-17 protokoll.pdf Pdf, 743.7 kB. 743.7 kB 2020-09-02 12.16

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-06-17.pdf Pdf, 13.2 MB. 13.2 MB 2019-06-12 12.28
Delegationsbeslut 2019-06-17.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-06-07 10.35
Kommunstyrelsen-2019-06-17 Del 1.pdf Pdf, 97.6 MB. 97.6 MB 2019-06-12 12.51
Kommunstyrelsen-2019-06-17 Del 2.pdf Pdf, 90.9 MB. 90.9 MB 2019-06-12 12.52

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-17 Initiativärende för att se över LOV ersättningen M+KD.docx Word, 92.8 kB. 92.8 kB 2019-06-17 13.21
initiativärende V 20190617.docx Word, 31.6 kB. 31.6 kB 2019-06-17 13.21

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-17 KU2 Protokollsanteckning M+KD.docx Word, 94.2 kB. 94.2 kB 2019-06-17 13.22
2019-06-17 Protokollsanteckning E2 M + KD.docx Word, 92.6 kB. 92.6 kB 2019-06-17 13.22
E4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 349.5 kB. 349.5 kB 2019-06-17 14.10
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Tillitsresan- politisk beredningsgrupp (KC1)

Kommunstyrelsen gav i maj 2019 kommunchefen i uppdrag att revidera stadens styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning. Arbetet sker i form av Tillitsresan, där koncernövergripande arbetsgrupper arbetar igenom de 13 utvecklingsområden som har definierats i SKL-projektet ”Förenklat och effektivare styrsystem”. En politisk beredningsgrupp ska delta och följa arbetet och de politiska partierna har nu utsett sina representanter till gruppen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa den politiska beredningsgruppen enligt partiernas förslag.

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad (KC2)

Enligt en ändring i kommunallagen 1 juli 2018 ska Kommunstyrelsen varje år rapportera till Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. I en första rapportering har Kommunstyrelsen kartlagt vilka avtal som idag finns mellan Borås Stads olika nämnder och andra kommuner samt regionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna rapporten om avtalssamverkan i Borås Stad.

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden (KC3)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade vilka personer som ska kvittera Borås Stads medel på bankkonton samt utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort fram till 2019 års utgång.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m (KC4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade vilka personer som, två i förening, bemyndigas att underteckna handlingar för upptagande av lån med mera fram till 31 december 2019.

Revisionsrapport – granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning (KC5)

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens beredning av ärenden och tittat på om den är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man anser att Stadsrevisionens kritik i huvudsak saknar fog och översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Revisionsrapport – granskning av Borås Stads näringslivsarbete (KC6)

Stadsrevisionen har granskat näringslivsarbetet i Borås Stad och tittat på om det är effektivt, om det följer näringslivsstrategin och om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och effektiv.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man anser att Stadsrevisionens kritik delvis saknas stöd eftersom rapporten har brister både när det gäller fakturaunderlag och metod, och översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Gemensam finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (KU1)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar kommunerna att gemensamt finansiera en nationell stödfunktion för att utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Det skulle innebära en kostnad på 1,95 kronor per invånare. Borås Stad ställer sig bakom förslaget men tycker att det istället ska finansieras via förbundsavgiften till SKL.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Beredningen för medborgardialog (KU2)

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att inrätta en beredning för medborgardialog. Beredningsgruppen har nu diskuterat möjligheten att vidareutveckla demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Ett av utvecklingsområdena kan vara att samordna kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.

Uppdrag att kartlägga kommunens arbete med mänskliga rättigheter och ta fram ett förslag på det fortsatta arbetet (KU3)

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att kartlägga Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter och ta fram ett förslag för det fortsatta arbetet. Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd olika aktiviteter i olika verksamheter men att kopplingen till stor del sker outtalat.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med uppgiften att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (KU4)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag, bland annat via motioner. För att kunna följa uppdragens gång ska Kommunfullmäktige få en rapport om beredningsläget två gånger per år.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (KU5)

I förslaget om en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan föreslås förändringar som inte direkt påverkar kommunerna. En av de förändringar som berör kommunerna är frågan om styrning av utbildningsutbudet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget med tillägg om vad som ska styra utbildningsutbudets utformning.

Avtal om patientnämndsverksamhet (KU6)

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen patientnämndsverksamhet till alla kommuner i länet. Det nuvarande avtalet gäller till och med 2019 och ett nytt avtal för perioden 1 januari 2020-31 december 2023 behöver tecknas. Kommunens kostnad för tjänsten är oförändrad i det nya avtalet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna nytt avtal om patientnämndsverksamhet.

Initiativärende: Tillgänglighet för alla oavsett könstillhörighet (KU7)

Alla, oavsett könstillhörighet eller –uttryck, ska känna sig bekväma med att gå på toaletten, byta om och duscha på kommunens skolor, bad- och idrottsanläggningar. Det påpekar Vänsterpartiet i ett initiativärende där de också efterfrågar en redovisning av andelen skolor i Borås Stad som har könsneutrala toaletter liksom andelen bad- och idrottshallar i Borås Stad som erbjuder möjlighet till enskild dusch och ombyte.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att yrka bifall till initiativärendet.

Exploateringsavtal Björnflokan 5 (M1)

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Borås Stad och Borås Björnflokan Ekonomisk Förening för att reglera genomförandet av detaljplanen för Druvefors, Björnflokan 5 med flera. Avtalet innebär att kommunen överlåter på exploatören, det vill säga Borås Björnflokan Ekonomisk Förening, att utföra och bekosta ombyggnationen av en del av Druveforsvägen som ska anpassas för gång- och cykeltrafikanter. Dessutom ska exploatören överlåta mark till kommunen som ska avsättas för naturmark och gata.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att teckna exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering med Borås Björnflokan Ekonomisk Förening.

Försäljning av fastigheterna Rångedala 1:24 och 1:8 i Rångedala (M2)

2011 stod Rångedalahallen färdig och sedan dess har Rångedalahallen AB haft ett arrende på den mark som hallen står på. Nu vill bolaget köpa marken av kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja en del av fastigheterna Rångedala 1:24 och 1:8 till Rångedalahallen AB för 339 500 kronor.

Försäljning av 3 200 kvadratmeter av fastigheten Viared 5:1 (M3)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med företaget KABR Fastighets AB om att sälja 3 200 kvadratmeter av fastigheten Viared 5:1. Området ligger utmed Viaredsvägen, norr om Ellagården. Där vill köparen bygga en bilverkstad och en mindre restaurang.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 3 200 kvadratmeter av Viared 5:1 till KABR fastighets AB för 720 000 kronor.

Försäljning av 16 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 (M4)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med företaget Play Fastighets AB om försäljning av 16 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Priset är 8 830 000 kronor. På platsen planerar köparen att bygga lokaler för lager och kontor för Play Nöjesdistribution AB.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 16 000 kvadratmeter av Viared 14:19 till Play Fastighets AB för 8 830 000 kronor.

Markanvisningsansökan Curamus för del av Bergsäter 1:1 (M5)

Stiftelsen Curamus har ansökt om markanvisning för en del av Bergsäter 1:1. Marken är belägen på delar av Bergsäterskullen och tanken är att bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 50-60 lägenheter i form av seniorbostäder med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Det finns även planer på att bygga ytterligare två hus med sammanlagt 35 lägenheter, men den aktuella markanvisningen gäller bara den första etappen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ingå markanvisningsavtal med stiftelsen Curamus och att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga en del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse.

Servitutsavtal, upplåtelse av del av Viared 5:1 till Visiret 1 (Ellagården) (M6)

Kommunen har upprättat ett servitutsavtal med Hägnen 1 Borås AB om upplåtelse av cirka 640 kvadratmeter av kommunens fastighet Viared 5:1. Servitutet gäller fastigheten Visiret 1, där konferensanläggningen Ellagården ligger, och innebär rättighet att använda området för tillfart, parkering och uppställningsyta.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att med servitut upplåta en del av fastigheten Viared 5:1 för 172 800 kronor.

Skrivelse med förslag på rivning av Rotundan, fastighet Lundby 1:7 (M7)

Rotundan, som ligger i Boråsparken på Alideberg, i anslutning till Borås Djurpark, Parkteatern och Parkhallen, innehåller bland annat nöjeslokaler med scen och dansbana. Enligt Lokalförsörjningsnämnden är byggnaden i mindre bra skick, går med förlust och har höga driftskostnader. Om man inte beslutar om en större underhållsinvestering så är rivning den bästa åtgärden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att byggnaden Rotundan på fastigheten Lundby 1:7 ska rivas och att rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden.

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås (E1)

Stiftelsen bedriver och utvecklar djursjukvård inom Boråsregionen. Djursjukhuset har under 2018 haft en omsättning på 36,5 miljoner kronor och ett resultat på minus 0,4 miljoner kronor. 15 132 patienter har behandlats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Information om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 (E2)

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun. Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kronor/timma för hemtjänst och till 669 kronor/timma för hemsjukvård.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta rekommendationen från VästKoms styrelse och skicka beslutet till Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden.

Norrby 2:1, inhyrning av förskola (E3)

Behovet av förskoleplatser på Norrby kommer öka. Genom att hyra fastigheten Norrby 2:1 kan man ersätta de befintliga lokalerna på Norrbyskolan. Den nya förskolan kommer innehålla sex avdelningar med plats för cirka 100 barn. Hyran beräknas till 2,6 miljoner kronor per år.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra Norrby 2:1, Spinnaren 10 för Förskolenämnden.

Byttorpsskolan om- och tillbyggnad (E4)

Byttorpsskolan behöver byggas om och till för att göra skolan 3-parallellig och kunna ta emot fler elever. 135 miljoner kronor har anslagits till projektet i Borås Stads investeringsbudget 2019. Under projekteringen har det gjorts förändringar i layouten som medför en utökad yta och dessutom har kostnaderna för tekniska lösningar blivit högre än beräknat.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att godkänna ytterligare investeringsanslag på 18,8 miljoner kronor utöver de 135 miljoner kronor som redan godkänts i budget 2019 för om- och tillbyggnad av Byttorpsskolan.

Förhyrning av kontorslokal på Fabriksgatan 12 (E5)

Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver kontorslokaler på Fabriksgatan 11. Lokalerna ska ersätta de evakueringslokaler som idag används för verksamheterna Barn och unga, Vuxna, Mottagningsenheten och Myndighet. Hyran beräknas till 3,7 miljoner kronor per år.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra kontorslokaler i Vesta 12 på Fabriksgatan 11 för Individ- och familjeomsorgen.

Delårsrapport januari-april 2019 (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport januari-april 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen.

Ekonomiska ramar 2020 (E7)

Kommunstyrelsen har fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens budget 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa budgetramar för 2020.

Initiativärende: Ersättning till hemtjänstföretag (LOV) (E8)

Borås Stad bör ha samma regler för den egna ersättningen till de privata utförarna av hemtjänst som för ersättningen till hemtjänstutförare i andra kommuner. Det påpekar Moderaterna och Kristdemokraterna i ett initiativärende. Idag fungerar det så att hemtjänstutförare i andra kommuner ersätts utifrån biståndsbedömd tid medan privata utförare inom kommunen ersätts för utförd tid.

M och KD föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att privata utförare inom hemtjänsten ersätts med 412 kronor per bedömd hemtjänsttimme inom tätort och med 424 kronor per bedömd hemtjänsttimme utanför tätort.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

H.M Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare (N1)

Stiftelsen Internationella företagare i Sverige, IFS, har skickat ut en inbjudan om att nominera till H.M Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare till företagare med utländsk bakgrund.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att inte göra någon egen nominering till H.M Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare.

Förslag till åtgärder inom potten för mindre vägnätet 2022-2025 (SP1)

Västra Götalandsregionen ska ta fram förslag till åtgärder inom potten för det mindre vägnätet 2022-2025. Det ekonomiska utrymmet är 222 miljoner kronor. Borås Stads förslag till kandidater är väg 1801-1802-1818 från väg 42 till väg 40, väg 1762 mellan Sandared och Sandhult samt väg 183 mellan Fristad och Herrljungas kommungräns.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslaget till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Remissyttrande på förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning (SP2)

Boverket har skickat ett förslag på remiss som gäller föreskrifter för allmänna råd och detaljplan med planbeskrivning. Man har också skickat en remiss om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka över Borås Stads synpunkter.

Granskningsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (SP3)

Syftet med planen är att kunna bygga en förskola med två våningar och sex avdelningar i den södra delen av Sjömarkens tätort, sju kilometer väster om Borås centrum.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-Hestra 4:4 med flera (SP4)

Syftet med planen är att kunna bygga flerbostadshus i samband med att ett tidigare skyddat byggnadsverk rivs.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Yttrande över planbesked för Knalleland, Kilsund 4 (SP5)

En exploatör vill bygga bostäder, centrumfunktioner, kontor med mera på fastigheten Kilsund 4. Exakt vilken användning som är lämplig på fastigheten behöver dock utredas i kommande detaljplanearbete.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen och betonade att Viskans strand ska hållas öppen och tillgänglig för allmänheten.

Granskningsyttrande över detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 med flera (SP6)

Detaljplanens syfte är att utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk genom att förtäta med bostäder, kontor och handel och att binda ihop Druvefors med stadskärnan. Planen gör det möjligt att bygga 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola för 120 barn och ett parkeringshus.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man inte har något att erinra mot planförslaget. Med tillägget att detaljplanen inte får antas innan bankgaranti har lämnats in.

Yttrande över planprogram för Södra Centrum (SP7)

Planprogramsområdet omfattar södra delen av Borås centrum och en del av Viskan. Den övergripande målsättningen är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget och ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret Ulysses.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-06-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol