Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-12-09 protokoll.pdf Pdf, 701.8 kB. 701.8 kB 2020-09-02 12.24

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Fullmakt för stadsjurister (KC1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander, Karin Adamsson samt upphandlingsjurist, Rasmus Lundqvist, eller den någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag. Fullmakten gäller till och med 2020 års utgång.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån med mera (KC2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans, budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två och två underteckna handlingar för upptagande av lån med mera som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019, § 126, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad”. Bemyndigat gäller till och med 2020 års utgång.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten (KC3)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S), till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2020 års utgång. Som ersättare för honom utses Kommunstyrelseledamöter som han väljer kan ersätta honom.

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd (KC4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge fullmakt åt förvaltningschef Anders Waldau, Lokalförsörjningsförvaltningen (eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar) att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden för tiden intill 2020 års utgång.

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden (KC5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2020 års utgång ska kvitteras av:

 • Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
 • dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
 • dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
 • finanschef Susanne Glans
 • redovisningschef Keijo Tossavainen
 • finanssekreterare Carina Andell
 • ekonom Christina Sundberg

i samtliga fall med kontrasignering av:

 • ekonom Saeid Najafi
 • ekonom Catharina Jacobson
 • assistent Jeanette Daag-Rezac

Kommunfullmäktige attestrutiner 2020 (KC6)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Kommunfullmäktiges attestrutiner 2020.

Kommunstyrelsen attestrutiner 2020 (KC7)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Kommunstyrelsens attestrutiner 2020.

Budget 2020:2 Kommunfullmäktige (KC8)

Budget 2020 för Kommunfullmäktige har upprättats. Kommunbidraget för 2020 uppgår till 15 400 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa budget 2020:2 för Kommunfullmäktige.

Budget 2020:2 Kommunstyrelsen (KC9)

Kommunstyrelsen har upprättat budget för 2020. Budgeten består av två ramar, Stadsledningskansliet och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget för 2020 uppgår till 249 650 000 kronor, varav 126 600 000 kronor avser Stadsledningskansliet och 123 050 000 kronor avser Kommungemensam verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa sin budget 2020:2.

Arbetsordning för Kommunfullmäktige (KC10)

En ny arbetsordning för Kommunfullmäktige har tagits fram som föreslås gälla från 1 januari 2020.

Ändringarna som är gjorda i den nya arbetsordningen för Kommunfullmäktige är i huvudsak anpassningar till Kommunallagen som uppdaterades 2018-01-01 samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är Valberedningens sammansättning samt talartider för frågor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa arbetsordning för Kommunfullmäktige att gälla från 1 januari 2020.

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer (PF1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer.

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (KU1)

Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 (Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens målgrupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga remissinstanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar vikten av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla till och med 2023.

Förslag till förändrad beslutsprocess för Hjälpmedelshandbok (KU2)

Hjälpmedelshandboken uppdateras utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver beslut av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner. I förslag till ny beslutsprocess tas beslut om riktlinjer av VästKoms styrelse och beslut om produktanvisningar tas av VästKoms direktör.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshandbok.

Borås Stads arbete med att stärka mänskliga rättigheter (KU3)

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att tillstyrka beredningens förslag samt att Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas (KU4)

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för medborgardialog under fullmäktige. Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Beredningen föreslår Kommunfullmäktige att beredningen ska ta över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker.

Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande ska utifrån boråsarnas synvinkel bevaka områdena:

 • Demokrati
 • Mänskliga rättigheter
 • Rättssäkerhet
 • Offentlighet

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för medborgarinflytande.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att tillstyrka beredningens förslag.

Svar på remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn (KU5)

Riktlinjen syftar till att tydliggöra och stärka samverkan till skydd för det ofödda barnet. Avsikten är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa att insatserna blir jämlika.

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser.

Kommunstyrelsen ser positivt på den arbetsmodell som föreslås. Det är bra att riktlinjerna även belyser hur parterna ska agera om den gravida inte samtycker till att kontakter tas mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ”Förslag till länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn”.

Svar på initiativärende om Borås Stads arbete med romsk inkludering (KU6)

Ärendet utgick.

Svar på initiativärende om tillgänglighet för alla oavsett könsidentitet (KU7)

Ida Legnemark (V) vill i ett initiativärende få en redovisning av andel skolor i Borås Stad som har könsneutrala toaletter samt andel bad- och idrottshallar i Borås Stad som erbjuder möjlighet till enskild dusch och ombyte.

Samtliga rektorer på de kommunala grund- och gymnasieskolorna samt vuxenutbildningen har tillfrågats gällande tillgängliga toaletter oavsett könsidentitet. Samtliga av de 52 tillfrågade uppger att deras skolor erbjuder könsneutrala toaletter. Vad gäller simhallar så finns det på tre – Stadsparksbadet, Simarenan och Sandaredsbadet – av kommunens fyra simhallar så kallade flexibel omklädning och är tillgängliga för dem som önskar.

Vid nybyggnation så ser kommunen alltid till att det byggs en större toalett där det finns möjlighet till både omklädning och dusch.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet härmed förklaras besvarat.

Motion om den första jämställda generationen (KU8)

Ida Legnemark (V) framför i en motion att Borås Stad ska verka för att den generation som föds nu ska bli den första jämställda generationen. Motionären föreslår att Förskolenämnden tar fram en plan för fortbildning om jämställdhet och normkritik för medarbetare på samtliga förskolor i Borås Stad samt att jämställdhetsarbetet följs i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete.

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden som föreslår att motionen avslås då Förskoleförvaltningen arbetat fram en Plattform för värdegrund som har ett långsiktigt perspektiv, som även innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Svar på remiss: Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (KU9)

Socialdepartementet har gett ett förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det främsta syftet med förslaget är att stärka skyddet för enskilda och förtydliga vem som är tillsynsmyndighet för verksamhetsutövarna.

För dessa typer av behandlingar anser Borås Stad att den nya lagen gör att det blir tydligare för kommunen och för verksamhetsutövarna om vem som är tillsynsmyndighet. Borås Stad anser att genom att enbart legitimerad sjukvårdspersonal får utföra behandlingen minskar risken för felbehandling vilket är positivt. I och med förslaget kommer ett antal lagar förändras vilket kommer att påverka Miljöförvaltningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tillstyrker förslaget.

Detaljplan för Parkstaden, Ramnås 5 och 6 (M1)

I samband med ett ökat antal antagna studenter på Högskolan i Borås samt uppstarten av Polisutbildningen, så har efterfrågan på studentbostäder i staden ökat. Mark- och exploateringsavdelningen har därför undersökt om det finns kommunal mark som kan markanvisas till en exploatör som vill bygga bostäder för studenter.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastigheterna Ramnås 5 och 6, i Parkstaden. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020.

Försäljning av fastigheten Viran 2, i Viared (M2)

Ett köpeavtal har upprättats med Viaredsvägens Fastighets Kommanditbolag om försäljning av fastigheten Viran 2 i Viared. På fastigheten ska köparen uppföra lokaler för uthyrning. Fastigheten är 11 347 kvadratmeter stor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer fastigheten Viran 2 för 3 063 390 kronor till Viaredsvägens Fastighets Kommanditbolag.

Försäljning av del av Viared 5:1, kvarteret Virveln (M3)

Arkfast 4 AB äger fastigheten Virveln 2 utmed Ryssnäsgatan i Viared. Arkfast 4 AB önskar förvärva en del av kommunens mark som ligger i anslutning till Virveln 2 för att utveckla logistiken inom sin fastighet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer 3 800 kvadratmeter av Viared 5:1 för 1 026 000 kronor till Arkfast 4 AB.

Försäljning av del av fastigheten Borås Norrmalm 1:1 samt del av Borås Hamstern 2 (M4)

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl.” har ett köpeavtal upprättats mellan Borås Stad och Yngve Hanson Fastighets AB för att reglera överföring av mark inom detaljplaneområdet. Detaljplanen möjliggör en ändrad användning från industriverksamhet till bostäder, kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) och handel.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer del av fastigheten Borås Norrmalm 1:1 samt del av fastigheten Borås Hamstern 2 till Yngve Hanson Fastighets AB för en köpeskilling om 365 000 kronor.

Anslagsframställan för nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared, Borås (E1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna anslag om 18 150 000 kr för nybyggnation av Färgargatans LSS-boende, Kyllared 1:90, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Projekteringsframställan för nybyggnad av Skogsfrugatan SoL-boende (E2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för nybyggnad av Skogsfrugatan SoL-boende, Torpa Sjöbo 2:5, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 (E3)

I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att:

 • Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kr.
 • Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kr.
 • Borgensavgift med 0,70% på förs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kr.

Budget 2020 för de kommunala bolagen (E4)

Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2020 att bedrivas genom 13 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade för egen del att:

 • Budgetarna 2020 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.
 • Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2020 på 11 373 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i enlighet med bilaga 1, godkänns.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.

Motion om att stärka skolbiblioteken (E5)

Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Guldenpfennig (KD) föreslår i en motion att:

 • Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten
 • Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.
 • Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (E6)

Ärendet utgick.

Etableringspolicy (N1)

Ärendet utgick.

Efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan (SP1)

Kommunstyrelsen har tidigare tagit ställning till ansökan om bidrag för förberedelser av efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan. Det totala beloppet för utredningen beräknas till 20,6 miljoner kronor, varav Borås Stad (inkl. Borås Energi och Miljö AB) ska bekosta 25 procent.

Naturvårdsverket vill ha en garanti om att kommunen står för sin del av kostnaderna, samt att kommunens bidrag läggs i första hand i början av projektet. Ett avtal måste signeras från kommunen och länsstyrelsen för att Naturvårdsverket ska bevilja stöd till projektet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat avtal samt att anställa projektledare på Stadsledningskansliet Strategisk samhällsplanering. Medel för projektanställning ingår i budgeten för projektet.

Borås Stads remissyttrande: Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner (SP2)

Borås Stad ställer sig försiktigt positiv till Lantmäteriets förslag på ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. Förslaget är bland de första angående digitalisering av detaljplaner som känns realistisk och verklighetsförankrad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka remissen med synpunkter.

Inriktningsbeslut om Borås Stads arbete för snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås-Göteborg (SP3)

Syftet med inriktningsbeslutet är att beskriva varför Borås Stad ser det som nödvändigt att få till stånd en snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås och Göteborg.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslutet och skickar det till Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Göteborgsregionen, Region Jönköping, Swedavia, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun, Ulricehamns kommun och Jönköpings Stad.

Beslut om ansökningar om medel för lokal utveckling 2019 (SP4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslag från Delegationen för medel för lokal utveckling.

Yttrande samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 (SP5)

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät samt icke störande verksamheter och kontor. Området är utpekat i grönområdesplanen och Ryssby-Kvarnbäcken som rinner genom området är en viktig länk i stadens gröna infrastruktur. Denna länk säkras i planen som naturmark.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till detaljplan.

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1 m.fl. (SP6)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanenta studentlägenheter på fastigheten Hamstern 1. I dag är fastigheten planlagd för industriverksamhet med tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt handel.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Granskningsyttrande över detaljplan för Myråsskolan, Myrås 1:163 m.fl (SP7)

Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från en 3-parallellig (ABC-klass) till en 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 skola, vilket innebär en elevkapacitetshöjning från ca 500 till 756 elever.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Antagande av detaljplan för ny förskola i Sjömarken, Badstrandsvägen (SP8)

Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och detaljplanen behöver därför antas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock inte mot gällande översiktsplan.

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas väster om Badstrandsvägen.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-12-09 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol