Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-11-09 protokoll.pdf Pdf, 412.6 kB. 412.6 kB 2020-11-23 08.22
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Bilagor.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-11-23 08.24

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 19.1 MB. 19.1 MB 2020-10-30 11.27
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1008.7 kB. 1008.7 kB 2020-10-30 11.27
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Del 1.pdf Pdf, 29.9 MB. 29.9 MB 2020-11-09 11.55
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Del 2.pdf Pdf, 135 MB. 135 MB 2020-10-30 11.29
Kommunstyrelsen 2020-11-09 Del 2 forts.pdf Pdf, 14.9 MB. 14.9 MB 2020-10-30 11.30

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-11-03 Aktivera krisledning.pdf Pdf, 711.3 kB. 711.3 kB 2020-11-05 12.20
Initiativärende Vad händer i Borås SD.pdf Pdf, 422.2 kB. 422.2 kB 2020-11-09 13.38

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KU3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 54.3 kB. 54.3 kB 2020-11-09 13.37
2020-11-09 Alt förslag M+KD KU2.docx Word, 44.7 kB. 44.7 kB 2020-11-09 13.43
2020-11-03 Alt förslag M+KD KU3.docx Word, 45.2 kB. 45.2 kB 2020-11-09 13.43
2020-11-09 Återremiss M+KD CKS 1.docx Word, 92.2 kB. 92.2 kB 2020-11-09 13.44

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SP1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 333.3 kB. 333.3 kB 2020-11-09 13.38
2020-11-09 Protkollsanteckning SP1 M+KD.docx Word, 92.1 kB. 92.1 kB 2020-11-09 13.44

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll här ovanför.

Svar på initiativärende – Aktivera kommunens krisledningsfunktion för att stoppas gängvåldet (Kc2)

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har i ett initiativärende föreslagit att en krisledningsfunktion aktiveras för att hantera gängvåldet, och att bjuda in civilsamhälle och näringsliv för att diskutera hur man kan vända utvecklingen.

Kommunstyrelsen anser inte att krisledningsfunktionen är rätt forum för ett sådant arbete under pågående pandemi, och man framhåller också organisatoriska omständigheter.

Istället föreslår Kommunstyrelsen en politisk styrgrupp i form av en förstärkt kommunalrådsberedning med samtliga kommunalråd samt gruppledare i Kommunstyrelsen. Denna föreslår man ska arbeta efter initiativärendets intentioner tillsammans med Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar för att vända utvecklingen.

Kommunstyrelsen beslutade:

En politisk styrgrupp inrättas i syfte att ta driva frågeställningen i initiativärendet. Detta i form av en förstärkt Kommunalrådsberedning med samtliga kommunalråd samt gruppledare i Kommunstyrelsen.
Styrgruppen tillsammans med Stadsledningskansliet samt övriga förvaltningar ska arbeta efter initiativärendets intentioner och tillsammans vända utvecklingen.
Initiativärendet är med anledning av ovanstående besvarat.

Information och samråd om planerad bergtäktverksamhet på fastigheterna Borås Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7, Kyllared (M2)

Terraproject vill på uppdrag av Fristads Express AB ansöka om bergtäktverksamhet i Kyllared, öster om tätorten, söder om riksväg 40 utmed väg 1704 (Kyllareds väg).

Kommunstyrelsen pekar på flera bekymmersamma omständigheter, som närheten till områden med höga naturvärden, klimatpåverkan av koldioxidutsläpp och de störningar som kan uppstå för boende i områdets närhet i form av stoft, vibrationer, buller och stenkast.

Kommunstyrelsen beslutade att:

Yttrandet sänds till Terraproject med uppmaning att ompröva lokaliseringen.

Justering av regler för färdtjänst (E2)

Tekniska nämnden föreslår en justering i reglerna för färdtjänst, med anledning av att Västtrafik ändrar zonindelning och taxa i november 2020. Dessa har gett konsekvenser för färdtjänstens kostnader.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att:

Regler för färdtjänst § 6 Avgifter får följande lydelse:
Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på buss.

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift.

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift.

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. Avgift för ledsagare uttas inte.

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften inom färdtjänsten.

Samrådsyttrande 2 för ny järnväg Göteborg-Borås (SP1)

Trafikverket har bett Borås Stad inkomma med synpunkter över samråd 2 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

I yttrandet upprepar Borås Stad de tre kärnpunkter man anser finns för att uppnå största samhällsnytta: Restid 35 minuter, centralt stationsläge och snabb utbyggnad.

Borås Stad väljer bort alternativet station på Knalleland då det innebär intrång och barriäreffekter i planerade nya stadsdelar, och dessutom betydande infrastrukturproblem knutna till trafiksituationen.

När det gäller korridorerna Hindås och Bollebygd/Hestra som leder till Knalleland pekar Borås Stad på intrång och barriäreffekter också där, samt att en tunnelmynning inom Rya åsars naturreservat.

Beträffande kvarvarande stationsalternativ trycker Borås Stad på vikten av att kostnadsskillnader klargörs i god tid före nästa samråd, inklusive den förväntade medfinansieringen av kommunen.

Miljöförvaltningen skriver att miljökonsekvensutredningen inte är klar och därför inte kan utgöra bedömningsunderlag för lokaliseringsalternativ. Man skickar med ett antal frågor som man anser viktiga att besvara i utredningen (se handlingar SP1).

Kommunstyrelsen beslutade att:

Översända remissyttrande samt Miljöförvaltningens bilagor till Trafikverket.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-11-09 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol