Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-03-21 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21.pdf Pdf, 799.4 kB. 799.4 kB 2022-04-05 09.05
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 Bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2022-04-05 09.05

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Markanvisningstävling för bostadshus i kvarteret Nötskrikan på Lugnet (M1)

En ”formsäker stilstudie” som blandar nytänkande med klassisk arkitektur. Med ”funktioner på taket där förutsättningar för odling skapas tillsammans med sociala aktiviteter”.

Så beskriver juryn i korthet det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för en del av kvarteret Nötskrikan i stadsdelen Lugnet nära Gustav Adolfs kyrka.

Vinnarbidraget har också som det heter redovisat ”generöst med ytor som möjliggör såväl kontorslokaler som caféverksamhet och butikslokaler”.
Det var Boråsföretaget Byggrådet Invest AB vann markanvisningstävlingen som utlystes i oktober 2021.

Detaljplanen medger bebyggelse av ett flerbostadshus om kan inrymma 10-20 lägenheter. Det vinnande förslaget innebär 12 lägenheter i bostadsrättsform och följer gällande detaljplan.

Kommunstyrelsen ingår nu ett markanvisningsavtal med företaget.

Beslut:

Kommunstyrelsen ingår, efter avslutad markanvisningstävling, ett markanvisningsavtal med Byggrådet Invest AB. Avtalet innebär rätt för bolaget att fortsätta processen inför kommande bebyggelse, i enlighet med det vinnande förslaget.

Remissvar över ansökan om nätkoncession för linje (SP1)

Bakom den krångliga rubriken döljer sig ett antal frågor ställda till Borås Stad av Energimarknadsinspektionen. De gäller luft- och markledning från Sjömarken till Dalsjöfors (Toarp) med avgrening till Rydboholm.

Skälet är att Vattenfall har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda den nämnda (redan befintliga) kraftledningen.

Begreppet koncession betyder här tillstånd av regering eller myndighet.

De frågor Ei vill ha svar på är bland annat om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser, och om den passerar nära skolor eller liknande.

Beslut

Borås Stad vill framföra att ledningen på två ställen krockar med kommunala intressen där planering pågår för ny industrimark, men har i övrigt inget att invända mot att tillståndet för nätkoncession för linjen förlängs.

Antagande av Vatten- och avloppsförsörjningsplan (SP2)

Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en framtida hållbar försörjning av vatten och avlopp i hela kommunen till såväl invånare som verksamheter. Samtidigt ska man ta hänsyn till höga miljökrav och minska belastningen på vattendragen i kommunen.

Syftet med att VA-planen har ett längre tidsperspektiv än fyra år är att de boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras tidigt ska få information om dessa planer.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022–2025.

Beslut om personer utsedda till kollektivtrafikgrupp (SP3)

Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en politiskt ledd utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar.

Beslut

Kommunstyrelsen utsåg till kollektivtrafikgrupp: Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD), Marie Samuelsson (S), Bo Unosson (C), Anders Alftberg (SD), Morgan Hjalmarsson (L), Stefan Lindborg (V) och Annette Persson Carlson (M).

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-03-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2022-03-11 10.36
Kommunstyrelsen 2022-03-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-03-11 10.41
Kommunstyrelsen 2022-03-21 Handlingar.pdf Pdf, 43.6 MB. 43.6 MB 2022-03-21 13.17

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00189 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00191 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §.
  Dnr 2021-00932 1.2.3.0 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Inventera humanitärt stöd till det ukrainska folket
  Dnr 2022-00238 2.4.3.0 Programområde 1
 6. KU1 Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av
  kommunal verksamhet.
  Dnr 2021-00641 3.7.2.0 Programområde 2
 7. M1 Markanvisningstävling för bostadsbebyggelse inom del av kv Nötskrikan, Lugnet
  Dnr 2022-00213 3.1.2.2 Programområde 4
 8. E1 Koncernbidrag år 2021 inom koncernen Borås Stadshus AB
  Dnr 2021-00968 1.2.2.3 Programområde 1
 9. E2 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Alingsås kommun
  Dnr 2022-00219 3.5.6.0 Programområde 3
 10. E3 Ombudsinstruktion till föreningsstämman Kommuninvest
  Dnr 2022-00089 1.1.6.4 Programområde 1
 11. SP1 Remiss över ansökan nätkoncession för linje
  Dnr 2022-00112 3.3.1.4 Programområde 5
 12. SP2 Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025
  Dnr 2021-00778 1.2.2.0 Programområde 5
 13. SP3 Beslut om utsedda personer i kollektivtrafikgrupp
  Dnr 2022-00253 3.3.4.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC2 Alternativt förslag SD.PDF Pdf, 489.3 kB. 489.3 kB 2022-03-21 14.10
SP2 Alternativt förslag SD.PDF Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2022-03-21 14.10

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-03-21 Initiaitvärende M+KD Tilläggsbudget grundskolan i Borås.docx Word, 40.6 kB. 40.6 kB 2022-03-21 13.04
2022-03-21 Initiativärende M+KD Bristen på äldreboendeplatser.pdf Pdf, 623.5 kB. 623.5 kB 2022-03-21 13.04
Initiativärende-SD-Tilläggsbudget förskolan.docx Word, 89.6 kB. 89.6 kB 2022-03-21 13.04
Vy över stadshuskvareteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-03-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol