Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-08-22 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-22.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-09-08 11.44
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-22 Bilagor.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-09-08 11.44

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Tillsättning av förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (Kc1)

Maria Gustafsson anställs som ny förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad. Hon efterträder Christer Samuelsson. Maria Gustafsson kommer från en tjänst som förvaltningschef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar:

Maria Gustafsson anställs som förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Tillsättning av förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen (Kc6)

Ulf Karlsson anställs som ny förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen i Borås Stad. Han efterträder Pär Arvidsson Fäldt. Ulf Karlsson kommer från en tjänst som verkställande direktör för Olinsgymnasiet.

Kommunstyrelsen beslutar:

Ulf Karlsson anställs som förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

SM-veckan 2025 – Avtal med Riksidrottsförbundet (E16)

Efter en ansökan från Borås Stad har Riksidrottsförbundet presenterat ett avtalsförslag för SM-veckan vinter 2025 som Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till.

Bakgrunden är att Borås Stad utsågs till medarrangör till SM-veckan vinter 2021, som på grund av pandemin fick ställas in med kort varsel. Arrangemanget är ett samarbete mellan RF, Sveriges Television i samverkan med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Borås har tidigare arrangerat två SM-veckor sommar 2014 och 2017.

Kommunstyrelsen beslutar:

Bifogat avtal mellan Borås Stad och Sveriges Riksidrottsförbund godkänns.

Planbesked för Sik 1:83 och Fristads Prästgård 1:115 (SP2)

Planbeskedet gäller ett område söder om Nya Kyrkvägen i Fristad. Närhet finns till kommunal och kommersiell service, och cykelbana finns längs med Nya Kyrkvägen till Fristad centrum. Fristad Kyrkby föreslås byggas enligt följande: 27 radhus, 60 lägenheter i punkthus och 13 parhus. Dessutom planeras sex lägenheter i LSS-boende eller boende med särskild service.

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2022-08-22.pdf Pdf, 41.5 MB. 41.5 MB 2022-08-12 13.28
Delegationsbeslut 2022-08-22.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-08-12 12.57
Kommunstyrelsen 2022-08-22 Handlingar.pdf Pdf, 83.4 MB. 83.4 MB 2022-08-17 13.00

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00515 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00508 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Tillsättning av förvaltningschef till Gymnasie- och
  vuxenutbildningsförvaltningen
  Dnr 2022-00637 2.3.2.1 Programområde 1
 5. Kc2 Budget 2023 Kommunfullmäktige
  Dnr 2022-00550 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås
  Dnr 2022-00583 1.1.1.4 Programområde 1
 7. Kc4 Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad
  Dnr 2022-00483 3.1.1.0 Programområde 4
 8. Kc5 Budget 2023 Kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00549 1.2.4.1 Programområde 1
 9. Kc6 Tillsättning av förvaltningschef till Grundskoleförvaltningen
  Dnr 2022-00648 2.3.2.1 Programområde 1
 10. Kc7 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023
  Dnr 2022-00540 1.1.2.0 Programområde 1
 11. Kc8 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023
  Dnr 2022-00541 1.1.1.0 Programområde 1
 12. PF1 Förlängning av projektet Frisk organisation
  Dnr 2022-00587 2.3.5.25 Programområde 1
 13. KU1 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
  Dnr 2022-00525 3.7.1.0 Programområde 2
 14. KU2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2021
  Dnr 2021-00967 1.1.4.0 Programområde 1
 15. KU3 Svar på remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
  Dnr 2021-00786 1.1.2.1 Programområde 2
 16. KU4 Svar på remiss över förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser
  Dnr 2021-00787 1.1.2.1 Programområde 2
 17. E1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boendestöd
  Dnr 2020-00920 1.1.1.1 Programområde 2
 18. E2 Förvaltning av stiftelsekapital 2021 samt översyn av regler
  Dnr 2022-00425 2.4.2.0 Programområde 1
 19. E3 Avveckling av donationsfond Finn Reiman donation, organisationsnummer 864501-4518
  Dnr 2022-00491 2.4.4.2 Programområde 1
 20. E4 Avveckling av Stiftelsen Borås skolors samfond A, organisationsnummer 864502-1968
  Dnr 2022-00610 2.4.4.2 Programområde 1
 21. E5 Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
  Dnr 2022-00487 2.4.4.0 Programområde 1
 22. E6 Avveckling av Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation, organisationsnummer 864502-1950
  Dnr 2022-00607 2.4.4.2 Programområde 1
 23. E7 Avveckling av Stiftelsen Bålånsfonden, organisationsnummer 864501-4450
  Dnr 2022-00609 2.4.4.2 Programområde 1
 24. E8 Avveckling av Stiftelse S A Wassbergs minnesfond, organisationsnummer 864502-1778
  Dnr 2022-00608 2.4.4.2 Programområde 1
 25. E9 Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland annat förlängning av multibana och konstsnöspår, ombyggnation av stuga samt grävning av damm
  Dnr 2022-00581 3.6.7.2 Programområde 4
 26. E10 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Viljan Friskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks kommun
  Dnr 2022-00606 3.5.6.0 Programområde 3
 27. E11 Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL
  Dnr 2020-00792 2.6.1.1 Programområde 5
 28. E12 Prisjustering VA-taxa 2023
  Dnr 2022-00601 3.3.2.0 Programområde 1
 29. E13 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023
  Dnr 2022-00544 2.8.2.0 Programområde 1
 30. E14 Förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser
  Dnr 2022-00585 1.2.4.0 Programområde 5
 31. E15 Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena
  Dnr 2022-00569 3.6.8.2 Programområde 4
 32. E16 SM-veckan 2025 - Avtal med Riksidrottsförbundet
  Dnr 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 4
 33. SP1 Ändring av detaljplan för Hevea 6 (Nordskogen)
  Dnr 2022-00137 3.1.1.1 Programområde 4
 34. SP2 Detaljplan för Sik 1:83 och Fristads Prästgård 1:115
  Dnr 2022-00415 3.1.1.1 Programområde 4
 35. SP3 Detaljplan för Nagelskivlingen 10, Torpa-Sjöbo 2:1
  Dnr 2022-00440 3.1.1.1 Programområde 4
 36. SP4 Detaljplan för Viared 7:9
  Dnr 2022-00367 3.1.1.1 Programområde 4
 37. SP5 Remissyttrande över Borås Stads Miljöprogram
  Dnr 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 5
 38. SP6 Regionalt åtgärdsprogram för Miljömål i Västra Götaland
  Dnr 2021-00074 3.2.1.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-08-22 Alt förslag M+KD KU2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2021.docx Word, 93.4 kB. 93.4 kB 2022-08-22 13.41
220822 KC2 Budget KF 2023.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2022-08-22 13.41

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-08-22 Protokollsanteckning KC2.docx Word, 38.3 kB. 38.3 kB 2022-08-22 13.42
2022-08-22 Protokollsanteckning KC5.docx Word, 38.4 kB. 38.4 kB 2022-08-22 13.42
2022-08-22 Protokollsanteckning SP5.docx Word, 38.4 kB. 38.4 kB 2022-08-22 13.42
220822 KC5 Protokollsanteckning Budget KS 2023.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2022-08-22 13.43
KC2KC5 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 408.5 kB. 408.5 kB 2022-08-22 13.43

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intitiativärende Minska elbehovet SD.pdf Pdf, 512 kB. 512 kB 2022-08-22 13.44
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-08-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol