Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-09-19 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-19.pdf Pdf, 867.6 kB. 867.6 kB 2022-09-29 13.33
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-19 Bilagor.pdf Pdf, 727.2 kB. 727.2 kB 2022-09-29 13.33

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Omreglering av tomträttsavgäld för Hultavång 1 m.fl (M3)

I år är 105 tomträtter för småhusfastigheter och tre tomträtter för flerbostadshus och industri aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna ska gälla från 2024- 01-01, 2024-04-01, 2024-07-01 och 2024-10-01. Avgäldsperioden är 20 år för 106 av dessa tomträtter och 10 år för två.

En tomträtt innebär att ägaren till marken upplåter fastigheten under obestämd tid. Tomträttshavaren, alltså den som har nyttjanderätten av till exempel en kommunal tomt, betalar en så kallad avgäld som ersättning för nyttjandet av tomten.

Vid omreglering av en sådan tomträttsavgäld ska den bestämmas på grundval av det värde marken har vid det tillfälle då omregleringen sker, och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Denna process styrs av 13 kapitlet, 11 paragrafen i jordabalken.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad lista.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.

Delårsbokslut 2022, tertial 2, Kommunstyrelsen (Kc2)

Kommunstyrelsens verksamhet Stadsledningskansliet visar per augusti ett resultat på̊ +22,7 miljoner kronor. Resultatet beror till största del på vakanser, alltså obesatta tjänster, och att tänkta aktiviteter inte genomförts.
Årsprognosen sätts till +15,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamhet beräknas följa budget.

Kommunstyrelsen beslutar

Delårsbokslut tertial 2, Kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-09-19 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 26.6 MB. 26.6 MB 2022-09-09 12.04
Kommunstyrelsen 2022-09-19 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-09-09 12.04
Kommunstyrelsen 2022-09-19 Handlingar.pdf Pdf, 50.5 MB. 50.5 MB 2022-09-16 11.04

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00646 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00645 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021
  Dnr 2022-00386 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc2 Delårsbokslut 2022, tertial 2, Kommunfullmäktige
  Dnr 2022-00649 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Delårsbokslut 2022, tertial 2, Kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00650 1.2.4.1 Programområde 1
 7. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
  Dnr 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 2
 8. KU2 Svar på remiss: Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)
  Dnr 2022-00514 1.1.2.1 Programområde 2
 9. M1 Försäljning av fastigheten Hevea 6, utmed Södra Däckvägen på Nordskogen
  Dnr 2022-00651 3.1.2.2 Programområde 4
 10. M2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2023.
  Dnr 2022-00563 3.1.2.6 Programområde 4
 11. M3 Omreglering av tomträttsavgäld för Hultavång 1 m.fl
  Dnr 2022-00562 3.1.2.6 Programområde 4
 12. E1 Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen LL Frimans Donation.
  Dnr 2022-00629 1.2.4.1 Programområde 1
 13. E2 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
  Dnr 2022-00638 1.2.3.3 Programområde 1
 14. E3 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2023
  Dnr 2022-00566 1.2.3.2 Programområde 1
 15. E4 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen
  Dnr 2021-00907 1.2.2.0 Programområde 1
 16. E5 Samverkansavtal digitala hjälpmedel
  Dnr 2022-00097 1.1.2.1 Programområde 2
 17. E6 Förhyrning av Armbåga 1, Armbågavägen 3
  Dnr 2022-00464 2.6.1.2 Programområde 5
 18. E7 Samlokalisering hemtjänst Vård- och äldreförvaltningen
  Dnr 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 5
 19. SP1 Avslag av begäran om detaljplan för Kv Osdal 3:3
  Dnr 2020-00300 3.1.1.2 Programområde 4
 20. SP2 Yttrande över planbesked för ny järnväg Göteborg-Borås
  Dnr 2022-00323 3.1.1.1 Programområde 4
 21. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89
  Dnr 2021-00251 3.1.1.2 Programområde 4
 22. SP4 Granskningsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., Östermalm
  Dnr 2018-00472 3.1.1.2 Programområde 4
 23. SP5 Yttrande på planbesked för Viared 8:14
  Dnr 2022-00187 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP6 Tillköp av Närtrafik på helger
  Dnr 2022-00313 3.3.4.0 Programområde 5
 25. CKS1 Kvartalsuppföljning av visselblåsarfunktionen
  Dnr 2022-00627 1.1.2.1 Programområde 1
 26. CKS2 Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap
  Dnr 2021-00976 3.2.2.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220919 Alt förslag V Omreglering av tomträttsavgäld.docx Word, 45 kB. 45 kB 2022-09-19 13.42
SP1 Alternativt förslag SD.docx.pdf Pdf, 46.6 kB. 46.6 kB 2022-09-19 13.43
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 395 kB. 395 kB 2022-09-19 13.43
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50.9 kB. 50.9 kB 2022-09-19 13.43
2022-09-19 Alt förslag M+KD KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 85.1 kB. 85.1 kB 2022-09-19 14.19

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-09-09 KS Mildra effekterna av kostnads.pdf Pdf, 39.6 kB. 39.6 kB 2022-09-19 13.44
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-09-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol