Meny

Meny

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet är en sammanställning av hur hälsa och välfärd utvecklas i Borås. En god hälsa är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydelsefull.

Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat.

Åtgärdsplan

För 2014 gjordes en åtgärdsplan med välfärdsboksluten som utgångspunkt. Åtgärdsplanen fokuserade på fem områden och anknöt särskilt till ett av Stadens visionsmål "Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga":

  • Arbete, praktik eller studier för ungdomar,
  • Demokratifrågor ungdomar
  • Psykosomatisk ohälsa
  • Föreningsanknytning allmänt och med genusperspektiv
  • Ökade möjligheter för fysisk aktivitet allmänt och med genusperspektiv

Åtgärdsplan 2014
PDF

Faktablad folkhälsa

Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen översiktliga faktablad med statistik om folkhälsa:

Senast ändrad: 2018-05-23 16.32

Ändrad av:

Dela sidan: Välfärdsbokslut

g q n C