Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2017.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom fem olika områden.

Längre ner kan du läsa om vad Borås Stad gör för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Några av Borås Stads resultat

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)

85

78

86

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)

92

81

81

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

59

96

60


En stor andel av dem som skickar e-post till kommunen får snabbt svar. Även när det gäller upplevelsen av gott bemötande har vi goda resultat, men inom båda områdena det har skett en försämring jämfört med mätningen 2015.

Vi har även lyckats bra med att erbjuda förskoleplats och har en stor förbättring sedan föregående mätning och även jämfört medel för riket. Sedan föregående mätning har det skett, och pågår fortfarande en omfattande utbyggnad av antalet förskoleplatser.

Trygghetsaspekter

Trygghetsaspekter i din kommun

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 2016

5,3

5,0

5,2

Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%), 2016


80

83

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

13

16

15


Utbyggnaden av antal förskoleplatser har bidragit till att personaltätheten för förskolan ligger på en stabil nivå och i nivå med riket.

Många av eleverna i årskurs 9 känner sig trygga i skolan och Borås resultat ligger nära medel för riket.

Hemtjänsten har som mål att högst 14 olika personer besöker en brukare under en 14-dagars period. Målet har ännu inte nåtts fullt ut.

Delaktighet

Din delaktighet och kommunens information

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling, (Index 1-100)

68

78

57

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (2014) (%)


82,1

83,1


Kommunen har flera olika funktioner för att göra det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Några av de sätt som finns är medborgardialog, möjlighet att ställa frågor till politikerna via webben, e-petitioner, öppna nämndmöten samt möjlighet att lämna synpunkter via webbplatsen.

Borås Stad är en genomsnittlig kommun när det gäller andel som går och röstar, men vi vill att ännu fler medborgare tycker att det är viktigt att delta i valet.

Effektivitet

Din kommuns effektivitet

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)

86,4

83,2

83,7

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,

andel (%)

88

85

92

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

83

82

83


Elevernas behörighet till yrkesprogram har minskat jämfört med föregående mätning, men ligger nära medel för riket.

De äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende är i hög grad nöjda med verksamheten. De särskilda boendena håller en stabil nivå både jämfört med föregående mätning och jämfört med medel för riket. Inom hemtjänsten visar dock medelvärdet för riket på en ännu högre andel nöjda.

Samhällsutvecklare

Din kommun som samhällsutvecklare

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) - totalt, index (1-100)

62

66

72

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

5,9

7,0

5,2


Borås har goda resultat när det gäller antal nyregistrerade företag och vi ser också att företagarnas uppfattning om näringslivsklimatet har förbättrats sedan förgående mätning.

Stadens näringslivsenhet anordnar bland annat tematräffar inom servering, bygglov och markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän. Det anordnas även träffar för företagare som haft ärenden hos kommunen under 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Din kommuns tillgänglighet

Borås Stad har en skriftlig rutin för hantering av e- post. Då andelen som får snabbt svar på e-post till kommunen har försämrats, behöver vi se till att kännedomen om rutinen bli bättre bland de anställda.

Trygghetsaspekter i din kommun

Utbyggnaden av förskolor fortsätter även under de kommande åren för att möta efterfrågan på förskoleplatser och därmed bibehålla en god personaltäthet.

Skolorna har sedan 2016, då mätningen gjordes, arbetat systematiskt för att förbättra trygghet och studiero i kommunens skolor. Resultatet från elevenkäterna för årskurs 9 från 2017 visar att 82,4 % av eleverna känner sig trygga i skolan.

Inom hemtjänsten har ett omfattande schemaläggningsarbete påbörjats, där personalgrupperna delas in i mindre undergrupper, med syfte att få färre personer som besöker en brukare.

Din delaktighet och kommunens information

Inför det allmänna valet i september 2018 samt Europaparlamentsvalet i maj 2019, har Valnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka valdeltagandet. Målgrupperna är främst förstagångsväljare, utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige, områden med lågt valdeltagande samt personer med funktionsnedsättning.

Valnämnden samarbetar med flera andra nämnder. Valnämnden har, förutom kommunal medel även fått ett statsbidrag på en halv miljon från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor för att kunna genomföra uppdraget.

Din kommuns effektivitet

Inom hemtjänsten kommer vi att arbeta med förbättringar avseende brukarnas trygghet och deras möjlighet till inflytande och delaktighet samt hur vi ska bli bättre på att meddela tillfälliga förändringar som uppstår.

På äldreboendena arbetar vi med att brukaren ska få vara huvudperson i sin egen vardag. Det handlar bland annat om att ha en meningsfull dag med möjlighet till delaktighet och inflytande. Här följer vi också upp om brukaren tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen och om man är nöjd med de aktiviteter som erbjuds.

Din kommun som samhällsutvecklare

Vi arbetar för att göra kommunen mer tillgänglig och kunna stötta och hjälpa företagen i deras frågor. Under våren 2018 skapas ett servicecenter där en person anställs för att arbeta direkt gentemot företagen.

Borås Stads näringslivsenhet arbetar även med hur vi kan göra informationen på webbsidan mer tillgänglig för företagare, till exempel genom att ta fram en engelsk version.

Fakta om KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 2017 deltog 258 av landets 290 kommuner i undersökningen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens Kvalitet i Korthet 2017

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol